Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10251
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Edukacja patriotyczna - program Kochasz ty dom

Wychowanie patriotyczne obecne było w pracy krośnieńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego od dawna. Ogólne ramy nadał mu stworzony kilka lat temu Program Wychowawczy placówki. Jednak dopiero uczestnictwo nauczycieli w szkoleniu "Edukacja Patriotyczna", w ramach grantów Podkarpackiego Kuratora Oświaty, stało się inspiracją do usystematyzowania, ukonkretnienia i poszerzenia działań podejmowanych w Ośrodku w ramach edukacji patriotycznej. Szkolenie, zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, prowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym przez najlepszych specjalistów z Podkarpacia i Małopolski, zaowocowało pomysłem skonstruowania własnego programu edukacji patriotycznej, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – uczniów OREW w Krośnie. Tak powstał Program edukacji patriotycznej "Kochasz ty dom".


REKLAMA

Program "Kochasz ty dom" odwołuje się do Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. W dokumencie tym czytamy, że jednym z zadań szkoły jest "Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju." Zaś jednym z celów edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną jest wyposażenie go w takie wiadomości i umiejętności, by "mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności."

Punktem odniesienia dla Programu edukacji patriotycznej jest również wspomniany wcześniej Program Wychowawczy Ośrodka, który nakreśla cele edukacji patriotycznej i sposoby ich realizacji.

Program, stosownie do możliwości dzieci i młodzieży, dla której jest skonstruowany, dotyczy przede wszystkim najbliższego środowiska społeczno - przyrodniczego, rzeczywistości konkretnej, dostępnej zmysłom i działaniu naszych uczniów. Stąd nacisk na najbliższe otoczenie: dom, region, przyrodę.

W Programie edukacji patriotycznej "Kochasz ty dom" uczestniczą wszyscy uczniowie OREW, każdy według swoich możliwości psychofizycznych. Do udziału w realizacji Programu zostali zaproszeni również chętni nauczyciele.

Konkretnym miejscem wdrażania Programu jest cały teren ośrodka, a szczególnie sale zajęć, hol i teren wokół placówki oraz miejsca wycieczek. Przewidywany czas realizacji Programu: wrzesień 2007 – czerwiec 2010, kontynuacja 2010-2013.

Motto Programu stanowią słowa Henryka Sienkiewicza:
"Sławić wszystko, co polskie
Kochać swój Naród,
Czcić jego przeszłość
I wierzyć w jego przyszłość."

Cele programu

 • Cele główne
  1. Zdobycie najbardziej elementarnej wiedzy o Polsce, symbolach narodowych
  2. Poznanie najbliższego regionu (przyrody, kultury, sztuki, tradycji, wybitnych postaci)
  3. Kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych, otaczającej przyrody i dorobku kulturowego regionu, kraju
  4. Rozwijanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i Ojczyzną
  5. Wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
 • Cele szczegółowe
  1. Uczniowie znają nazwę państwa, stolicy, głównych miast, rzek, gór, morza
  2. Rozpoznają i nazywają symbole narodowe: hymn państwowy, flagę, godło
  3. Podczas obchodów świąt narodowych z udziałem flagi przyjmują na komendę postawę zasadniczą
  4. Znają hymn państwowy (słowa i melodię), włączają się w śpiew
  5. Znają tradycje i obrzędy związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą
  6. Znają najbardziej typowe dla naszego regionu zwierzęta i rośliny
  7. Chętnie uczestniczą w porządkowaniu obejścia Ośrodka (zamiatanie, grabienie, zbieranie śmieci)
  8. Rozpoznają i nazywają: świecę, lampę naftową, żarówkę
  9. Rozpoznają wygląd domu dawniejszego i współczesnego.

  Treści kształcenia i wychowania

  W Podstawie Programowej zakłada się, że zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym odpowiada indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym poszczególnych uczniów. Przy realizacji treści nauczania w zakresie wychowania patriotycznego należy przede wszystkim wykorzystać możliwości, jakie stwarza środowisko lokalne uczniów.

  Znając wskazania zawarte w Podstawie Programowej oraz możliwości naszych uczniów planujemy omawianie następujących tematów:
  1. Nazwa państwa, stolicy, głównych miast, rzek, gór, morza.
  2. Godło, flaga i hymn państwowy.
  3. Pieśni patriotyczne (popularne, znane).
  4. Pielęgnowanie tradycji polskich związanych ze świętami narodowymi.
  5. Lokalne miejsca pamięci narodowej.
  6. Sylwetki wielkich Polaków, zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu, kraju.
  7. Legendy, baśnie polskie.
  8. Lokalne i regionalne tradycje, obrzędy, święta, obyczaje, uroczystości.
  9. Najbliższe środowisko przyrodnicze.
  10. Kształtowanie postaw proekologicznych w kontakcie z przyrodą.
  11. Poznawanie najbliższego otoczenia domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.
  12. Życie w grupie, pełnienie różnych ról społecznych.
  13. Wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia.

  Metody, formy i środki realizacji programu

  Dobór metod, form i środków jest zależny od realizowanych tematów oraz od możliwości poznawczych uczniów. Do realizacji założonych celów stosujemy następujące metody i formy pracy:

 • Pokaz
 • Obserwacja
 • Praktyczne działanie
 • Opowiadanie
 • Odgrywanie ról, drama, inscenizacja
 • Ekspresja plastyczna i muzyczna
 • Gry i zabawy dydaktyczne
 • Wycieczki.

  Podczas realizacji programu wykorzystywane są następujące środki i pomoce:

 • Symbole narodowe
 • Dekoracje i rekwizyty do inscenizacji
 • Nagrania utworów muzycznych, baśni, legend
 • Materiały do ekspresji plastycznej
 • Narzędzia ogrodnicze
 • Pomniki, muzea, eksponaty muzealne
 • Zdjęcia
 • Pomoce do komunikacji wspomagającej.

  Wdrażanie programu

  Pierwszym krokiem podjętym przy wdrażaniu Programu było opracowanie Ceremoniału Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie. Ceremoniał ten określa przebieg uroczystych apeli z okazji świąt narodowych - 11 listopada, 3 maja.

  W ramach realizacji Programu dotychczas odbyły się:
  1. Uroczyste akademie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – corocznie.
  2. Wystawienie jasełek pt. "Betlejemska Dobranocka". Nasze Jasełka zajęły II miejsce w II Międzyszkolnym Konkursie Widowisk Bożonarodzeniowych "Kolęda płynie z wysokości" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Krośnie.
  3. Porządkowanie terenu wokół ośrodka - corocznie.
  4. Przedstawienie pt. "Misterium Wielkanocne", tradycje wielkanocne "Święcone".
  5. Uczczenie pamięci wielkiego Polaka - Jana Pawła II: wyjście pod pomnik, wystawa zdjęć.
  6. Obchody narodowego święta Konstytucji 3 Maja – akademie coroczne.
  7. Cykl zajęć "Przyroda wokół nas": zajęcia wprowadzające, wyjście do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, wyjście do ogródków działkowych, podsumowanie cyklu.
  8. Cykl zajęć pt. "Ciemno - jasno": lekcja wprowadzająca, wycieczka do Bóbrki. pod pomnik Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej, podsumowanie cyklu (wrzesień – październik).
  9. Tradycje bożonarodzeniowe - "Opłatek".
  10. Cykl zajęć pt. "Dom dawniej i dziś" (lekcja wprowadzająca, wycieczka do skansenu w Sanoku, podsumowanie cyklu).
  11.Zorganizowanie cyklu zajęć "Jan Paweł II n ziemi krośnieńskiej", przygotowanie zajęć wprowadzających. Zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (uczestnicy WTZ, ŚDS, OREW) pt: "Portret Jana Pawła II". Wyjście do Izby Pamięci Jana Pawła II przy parafii p.w. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli w Krośnie. Przygotowanie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada pt. "Jan Paweł II- Droga do Świętości" dla społeczności OREW. Wystawienie części artystycznej tej akademii dla rodziców , dla uczniów S.P. Nr 4 , na Rynku w Krośnie, ,w Hospicjum i na Oddziale Paliatywnym Szpitala w Krośnie , w DPS w Krośnie , w krośnieńskich placówkach PSOUU: WTZ , ŚDS , dla uczniów Liceum Naftowego,w kościele p.w. Ducha Świętego w Krośnie, Zorganizowanie wycieczki dla uczniów i rodziców do Wadowic i Inwałdu.
  12. Przygotowanie i prowadzenie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada dla społeczności OREW. "Historia naszej krośnieńskiej ziemi". Wystawienie części artystycznej tej akademii dla rodziców , dla uczniów S.P. Nr 4 , S.P. Nr 14. Przygotowanie "Konkursu wiedzy o Krośnie" dla uczniów kl.V krośnieńskich szkół oraz zorganizowanie nagród w ramach sponsoringu.
  13.Przygotowanie wycieczki do Trzcinicy – Karpackiej Troi.
  14. Przygotowanie i prowadzenie Akademii z okazji Święta 3 Maja; wystawienie części artystycznej akademii "Warszawo ma" dla podopiecznych OREW S.P. Nr 4 "Liceum Naftowego" i WTZ i dla rodziców , podopiecznych Hospicjum w Krośnie,. Zorganizowanie wycieczki do Warszawy, Udział w obchodach 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  15. Przygotowanie Inscenizacji o Bł. Ks. Bronisławie Markiewiczu z okazji 100. rocznicy śmierci. Występ na Festynie Dobroczynnym w Rymanowie Zdroju.
  16. Przygotowanie i prowadzenie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada dla społeczności OREW". Wystawienie części artystycznej tej akademii "Inscenizacji o Bł. Ks. Bronisławie Markiewiczu" dla rodziców , dla uczniów S.P. Nr 4, podopiecznych Hospicjum w Krośnie, w kościele p.w. Ducha Świętego w Krośnie.
  17. Przygotowanie i prowadzenie Akademii z okazji Święta 3 Maja; wystawienie części artystycznej akademii "Legendy o Orle Białym" oraz tańca ludowego "Kujawiak" dla podopiecznych OREW, zaproszonych gości ze Słowacji, przedstawicieli Zarządu Koła, S.P. Nr 4.

  Ewaluacja

  Po sześciu latach wdrażania Programu edukacji patriotycznej "Kochasz ty dom" można dokonać ewaluacji tego długiego etapu.

  Nasi wychowankowie chętnie angażują się w przygotowywanie i obchody wyżej wymienionych uroczystości. Wiedzą już, co to flaga, godło, hymn państwowy - niektórzy potrafią go zaśpiewać. Z dumą i powagą kroczą w poczcie niosąc flagę, potrafią przyjąć postawę zasadniczą i "spocznij". Rozwijają swoje talenty recytując wiersze, śpiewając pieśni, tańcząc poloneza, kujawiaka, grając role w inscenizacjach, wykonując prace plastyczne, albumy. Poznają legendy polskie. Wiedzą, kim był Bł. Jan Paweł II, Bł. Ks. Bronisław Markiewicz, Ignacy Łukasiewicz. Znają z nazwy po kilka występujących

  w regionie roślin i zwierząt. Z radością uczestniczą w wycieczkach: bliższych (Bóbrka, Skansen w Sanoku, Trzcinica – Karpacka Troja.) i dalszych (Wadowice, Inwałd, Warszawa). Uczą się współpracy, szacunku do siebie nawzajem i wszystkiego, co ich otacza.

  Mam nadzieję, że na bazie zdobytych doświadczeń Program "Kochasz ty dom" będzie kontynuowany w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym.

  Dorota Sznajder


 • Zaświadczenie online  numer online: 145 gości

  reklama