Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
104
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Motywacyjne aspekty oceniania pracy ucznia

Analiza i ocena motywacyjnego charakteru oceny szkolnej, jako elementu pracy nauczyciela - "przywódcy i organizatora pracy ucznia", w procesie kształcenia i wychowywania młodzieży.
Zarys teorii motywacji jako elementu zarządzania i przewodzenia.

1. WPROWADZENIE

1.1. WSTĘP i CEL PUBLIKACJI

Jedną z podstawowych funkcji nauczyciela-przywódcy, wychowawcy, opiekuna grupy, jest motywowanie uczniów do osiągania postawionych przed nimi celów. Jednak trzeba pamiętać, że w ostatnim czasie poglądy na przywództwo uległy znacznym zmianom. Dzisiejsi uczniowie, podwładni to osoby, które potrafią i chcą się wypowiadać, są bardziej otwarci i nie można im rozkazywać, nakazywać i decydować za nich, jak się to robiło dawniej. Dlatego też coraz powszechniej uważa się, że zadaniem nauczyciela-przywódcy jest wzbudzenie motywacji, tj. wywołanie chęci dążenia do określonego celu, utrzymanie jej na odpowiednim poziomie oraz udzielanie uczniom wsparcia, by ich dążenie do celu zostało zakończone sukcesem.

Opracowanie niniejsze jest próbą analizy i oceny motywacji, jako "procesu wewnętrznego wyznaczającego kierunek działania nastawionego na osiągnięcie określonego celu", w aspekcie oceniania pracy ucznia.

Jego celem zaś, jest przedstawienie głównych założeń teorii motywacji oraz jej istoty, z uwzględnieniem potrzeb jednostki, które są szczególnie ważne w związku z motywacją - nierozerwalnie związaną z przywództwem.

Mając świadomość, że dobry nauczyciel - wychowawca młodzieży to również przywódca organizacji jaką jest klasa , szkoła lub inna grupa młodzieży, postawiono sobie za główny cel wykazanie ,że zarządzanie przez motywację jest jednym z najefektywniejszych sposobów pracy przywódcy z organizacją.

W opracowaniu niniejszym przyjęto następującą tezę:
"Motywowanie jest istotną częścią przewodzenia i zarządzania, bez znajomości której praca przywódcy z organizacją staje się nieefektywna i mało skuteczna, a w konsekwencji niemożliwa."

Opracowanie to, jest fragmentarycznym ujęciem Pracy Dyplomowej "Zarządzanie i przewodzenie przez motywację" mojego autorstwa, powstałej w ramach Studiów Podyplomowych: Przedsiębiorczość, Zarządzanie Kadrami, Doradztwo Zawodowe -Organizacja Oświaty, na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 2001.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres pracy obejmuje:

 • Zebranie wiadomości teoretycznych na temat zarządzania przez motywację.
 • Przedstawienie ich w formie treści teoretycznych.
 • Zebranie informacji i poglądów na powyższe zagadnienia w aspekcie oceniania w organizacji jaką jest szkoła średnia.
 • Przedstawienie i przeanalizowanie powyższych danych w niniejszym opracowaniu

  1.3. METODY BADAWCZE

  W niniejszej pracy dla osiągnięcia zamierzonych celów posłużono się metodą badań literaturowych, wywiadów osobistych, ankiet, obserwacji i prezentacją własnych sądów osób badanych.

  1.4. PREZENTACJA WIADOMOŚCI

  Opracowanie składa się z dwóch części.
  Pierwsza z nich to część teoretyczna, w której określone zostały podstawowe pojęcia związane z motywacją. Po wyjaśnieniu istoty motywacji, przedstawione zostały elementy i zarys teorii motywacji tj. teorie treści określające potrzeby podwładnego, jego dążenia a także czynniki powodujące u niego zadowolenie; teorie procesu wyjaśniające nam dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań w celu zaspokojenia swoich potrzeb, teorie wzmocnienia odnoszące się do problemu trwałości niektórych zachowań w czasie i zmienności innych oraz teorie ustalania celów i zarządzanie partnerskie, które kładą nacisk na motywacyjne wartości wspólne - podwładnego i przełożonego - ustalania i uzgadniania celów.
  Część druga opracowania - część praktyczna - skupia się już na konkretnych zagadnieniach związanych z motywacją pracy uczniów szkoły średniej w aspekcie oceniania. Przedstawiono w niej analizę ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkoły, która pozwala na określenie na ile skuteczne i efektywne jest w szkole ocenianie w aspekcie motywacji, jako elementu zarządzania, w relacji nauczyciel (przywódca) - uczeń (podwładny).

  (...)

  SPIS TREŚCI

  1. WPROWADZENIE
  1.1. WSTĘP I CEL PUBLIKACJI
  1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
  1.3. METODY BADAWCZE
  1.4. PREZENTACJA WIADOMOŚCI

  2. ISTOTA MOTYWACJI
  2.1. MOTYWOWANIE JAKO SKŁADOWA FUNKCJI ZARZĄDZANIA
  2.2. HIERARCHIA POTRZEB LUDZI W ORGANIZACJI
  2.3. DĄŻENIA I OCZEKIWANIA PODWŁADNYCH W ASPEKCIE MOTYWACJI

  3. ZARYS TEORII I ELEMENTÓW MOTYWACJI
  3.1. TEORIA TREŚCI
  3.2. TEORIA PROCESU
  3.3. TEORIA WZMOCNIENIA
  3.4. TEORIA USTALANIA CELÓW I ZARZĄDZANIE PARTNERSKIE
  3.5. PŁACE JAKO ELEMENT MOTYWACYJNY

  4. PODSUMOWANIE

  5. MOTYWOWANIE PRZEZ OCENIANIE, W ŚWIETLE WYPOWIEDZI UCZNIÓW
  5.1. ANALIZA ZEBRANYCH INFORMACJI
  5.2. OCENA SYSTEMU MOTYWACJI WYPOWIEDZIACH UCZNIÓW

  6. WNIOSKI I WYTYCZNE SKUTECZNEJ MOTYWACJI

  7. LITERATURA

  ZAŁĄCZNIK:
  MOTYWOWANIE DO PRACY - ANONIMOWA ANKIETA PRZEZNACZONA DLA UCZNIÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Pełny tekst publikacji...

  Publikacja dostępna na naszej płycie CD
  Płyta kompaktowa
  serwisu Publikacje edukacyjne

  mgr inż. Mariusz Kucharz
  Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach


 • Zaświadczenie online  numer online: 69 gości

  reklama