Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1101
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ nauki języka obcego na kształtowanie osobowości dziecka

Posługiwanie się językiem wydaje się z pozoru czymś łatwym i naturalnym. Z biologicznego punktu widzenia cały świat istnieje i rozwija się, między innymi, dzięki różnym sposobom komunikowania się. Porozumiewanie się należy do istotnych potrzeb ludzkich. Ujmując sprawę ogólnie, można stwierdzić, iż rozwój cywilizacji człowieka i wszelki postęp są uwarunkowane poziomem kontaktów komunikacyjnych. Rozwój międzynarodowych stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych oraz intensywny rozwój nauki i techniki, to czynniki wymagające sprawnego przepływu informacji, co nie jest możliwe bez aktywnej znajomości języków.

Znajomość języków obcych stała się warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu. Uczniowie, nie znając innych języków, ograniczają swoje przyszłe możliwości zawodowe. W większości instytucji wymagana jest znajomość języka obcego. Często jego nieznajomość uniemożliwia podjęcie interesującej pracy. Język obcy jest dla wielu ludzi kluczem do świata, kariery, ciekawych kontaktów, kosmopolitycznego stylu życia. Często jest również symbolem demokracji, wolności i innych wartości, których brak odczuwają niektóre kraje. Dla pewnych państw jest on jednym z podstawowych warunków utrzymania się na scenie międzynarodowej. Ale nauka języka obcego to nie tylko przepustka do świata. Zakłada się, że podczas lekcji języka obcego uczeń będzie mógł rozwijać także swą osobowość.

Wyróżnia się trzy szersze kategorie celów nauczania językowego dzieci, które mają z kolei wpływ na kształtowanie ich osobowości. A mianowicie: cele podstawowe, cele społeczne i cele indywidualne. Wśród celów kształtujących postawę dziecka wyróżnia się wiele innych rodzajów celów. Po pierwsze, uczeń wykształca w sobie pozytywną postawę wobec innych języków i kultur. Po drugie, dziecko jest uwrażliwiane na różnice i podobieństwa między językami i odmiennymi kulturami. Po trzecie, uczy się tolerancji i akceptacji, a przez to poszerza również swój punkt widzenia. Studiując języki obce, człowiek uczy się przystawania na inność, łatwiej rozumie, że na odmienność niekoniecznie trzeba reagować odrzuceniem, nawet, jeśli nie akceptuje wewnętrznie tej czy innej różnicy.


REKLAMA

Poprzez uczenie się języków obcych, kształtuje się także rozwój umiejętności społecznych dziecka, a w szczególności rozwój umiejętności komunikacyjnych i umiejętności kooperacji i pracy zespołowej. Uczenie się innego języka wspiera rozwój języka ojczystego i rozumienie kultury ojczystej. Chęć opanowania języka obcego wynika z twórczej ciekawości, a także i potrzeby przekazania i podzielenia się z innymi swoimi myślami, poglądami, pragnieniami, swoją, zdobytą lub poszerzoną dzięki znajomości języka obcego, wiedzą. Dzięki poznawaniu języków obcych i świat przestaje być dla nas obcy, pragniemy dowiedzieć się czegoś więcej o nim, poszerzyć swoje horyzonty, zaspokoić ten rodzaj ciekawości, która wzbogaca wewnętrznie.

Poznając język obcy uczniowie utrwalają przekonanie, że świat jest bardzo różnorodny, że każdy z języków nakłada na niego własne ujęcie rzeczywistości. Dzięki znajomości języków obcych wzbogacają się ich kategorie poznawcze, wyostrzają się ich zmysły i widzą szerzej, lepiej oraz wszechstronniej. Nauka języków obcych jest motywowana przydatnością zdobywanej sprawności w werbalnych kontaktach międzyludzkich. Dzieci kształtują w sobie motywację do nauki kolejnych języków w przyszłości.

Wśród wszystkich wymienionych tu wpływów uczenia się języka obcego na kształtowanie osobowości dziecka można wyróżnić jeszcze jeden - wyrabianie w dzieciach poczucia własnej wartości. Uczniowie polscy wcale nie gorzej znają języki obce niż ich rówieśnicy w Europie zachodniej. Maja oni jednak wiele kompleksów i zahamowań, które utrudniają im sprawną komunikację. Brak im odwagi i spontaniczności wypowiedzi, obawiają się popełniać błędy, ponieważ chcą - co zrozumiałe - wypaść wobec swoich rozmówców jak najlepiej

W nowych programach nauczania w rozdziale "Realizacja programu" znajdują się informacje o nauczaniu zagadnień międzyprzedmiotowych. Wskazano w nich nie tylko cele nauczania języka, ale również ogólne cele edukacyjne i możliwości zintegrowania nauczania języka z nauczaniem innych przedmiotów. W dokumencie określa się szczegółowo zadania, które wiążą się z kształceniem uczniów w zakresie języków obcych. Należą do nich między innymi: rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, zapewnienie kontaktu z językiem obcym poprzez wymianę ze szkołami w innych krajach lub uczestnictwo w programach międzynarodowych, przygotowanie się do samodzielności w uczeniu się języków obcych, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Uczenie się jednego z języków zachodnioeuropejskich umożliwia zdobycie przez uczniów narzędzia komunikacji o zasięgu światowym. Ma też niemały wpływ na rozwój umysłowości i osobowości uczniów, wzbogaca widzenie świata, ułatwia współpracę między ludźmi i narodami, sprzyja poznawaniu różnic, uczy tolerancji i poszanowania odrębności innych krajów. Istnieje wiele programów nauczania, które poprzez zakładaną otwartość promują aktywność i kreatywność uczniów oraz ich wszechstronny rozwój. Do nauczycieli należy, aby kształtowanie osobowości dziecka wspierać swą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami.

Agnieszka Dziok
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Józefa Wibickiego we Frysztaku


Zaświadczenie onlinenumer online: 113 gości

reklama