Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1150
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Autorski program nauczania przedmiotu technika w Gimnazjum. Klasa III.

Charakterystyka programu:

Przemiany społeczno gospodarcze końca XX i początku XXI w. jednoznacznie świadczą o tym, że wszyscy ludzie w mniejszym lub większym stopniu muszą być przygotowani do życia i rozwoju w szeroko rozumianym świecie cywilizacji technicznej.

Przechodzenie od struktury społeczeństwa przemysłowego do mobilnego społeczeństwa informacyjnego wymusza niejako zmianę paradygmatu oświaty. Przewiduje się, że uczeń przyszłej szkoły będzie musiał być wyposażony w umiejętności samodzielnego korzystania ze zdobyczy cywilizacji technicznej, a w szczególności odbioru i przekazu informacji. To właśnie wiedza i informacja w świecie współczesnym stanowi najważniejszą wartość. Zgodnie ze współczesną koncepcją kształcenia technicznego zadaniem kształcenia technicznego jest wspomaganie rozwoju wychowanków przez ich udział w różnorodnych działaniach technicznych. Potrzeba szeroko rozumianej edukacji ogólnotechnicznej wynika z potrzeb współczesnego wychowania. Technika jest składnikiem współczesnej kultury humanistycznej i jako wszechobecna w życiu każdego człowieka zmienia jego samego jak również kształtuje środowisko.

Przedstawiony poniżej program nauczania wychodzi naprzeciw tej koncepcji, uwzględnia zainteresowania i uzdolnienia uczniów, a także potrzeby środowiska i szkoły. Program nauczania przedmiotu technika w trzyletnim gimnazjum opracowany został w oparciu o zadania kształcenia ogólnego sformułowane w podstawie programowej i wyrażone w postaci: głównego celu edukacji technicznej, jakim jest przygotowanie ucznia do życia w cywilizacji technicznej; zasadnicze treści kształcenia oraz standardy osiągnięć edukacyjnych w Gimnazjum. Uwzględnia on również założenia programowe wdrażanej reformy oświaty. Zadaniem nauczyciela techniki w gimnazjum jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej; wdrażanie ich do samodzielności; pomaganie im w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym. Wprowadzać ucznia w świat nauki to znaczy umożliwić mu poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia, wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki, rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej. Realizacji tego celu służy wprowadzenie obok bloków przedmiotowych ścieżek edukacyjnych, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w programie nauczania przedmiotu technika w gimnazjum.

Proponowany autorski program nauczania techniki przeznaczony jest dla trzeciej klasy gimnazjum i realizacji w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, co wyczerpuje przewidywany w tym ciągu edukacyjnym wymiar godzin z tego przedmiotu. Może on być realizowany w gimnazjum bez względu na programy, które były podstawą do pracy uczniów w szkole podstawowej, jak również stanowić podstawę do opracowania wielopoziomowych planów rocznej pracy, rozkładów treści kształcenia, a także ogólne wytyczne do opracowania sprawdzianów osiągnięć uczniów.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Dariusz Nikiel
Gimnazjum Nr 2 w Łukowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 141 gości

reklama