Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
137
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wyposażenie pracowni tapicerskiej. Sprzęty, narzędzia i przybory, maszyny i urządzenia tapicerskie.

Wstęp

Na przełomie XX i XXI wieku komputer staje się narzędziem pracy coraz bardziej dostępnym dla każdego człowieka. Możliwość zastosowania go do wielu zadań spowodowała, iż komputer możemy znaleźć niemal w każdej dziedzinie życia społecznego. Coraz częściej komputery zastępują człowieka tam, gdzie groziłoby mu jakieś niebezpieczeństwo, gdzie wymagana jest duża precyzja lub szybkość przetwarzania informacji, ułatwiają prace biurowe, administracyjne, służą do dostarczania rozrywki (efekty specjalne w filmach, muzyka obrabiana komputerowo, gry komputerowe).

Powszechność stosowania tego narzędzia informatyki we współczesnym świecie powoduje, że umiejętność korzystania z niego staje się jednym z podstawowych elementów wykształcenia człowieka.

Fakty te spowodowały, że władze oświatowe zwróciły baczną uwagę na wykorzystanie technologii informatycznej w procesach nauczania. Wykorzystanie komputera w edukacji wiąże się, bowiem z nowoczesnością szkoły.

W podstawach programowych dotyczących edukacji informatycznej zwraca się uwagę, że zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej nie tylko na lekcjach informatyki, ale także na lekcjach innych przedmiotów, np. matematyki, języków, przedmiotów przyrodniczych i technicznych.

Dlatego też komputer powinien być wykorzystywany na lekcjach jako narzędzie, jako nauczyciel oraz jako uczeń, gdyż pozwala to na zintensyfikowanie i ułatwienie zdobywania wiedzy, umożliwia wdrażanie do samodzielnego uczenia się, ułatwia rozwiązywanie problemów, wyrabia poczucie odpowiedzialności za swoją pracę.

Należy kształtować umiejętność sprawnego, biegłego posługiwania się komputerem, a więc między innymi przetwarzania danych, kopiowania, drukowania, wykorzystywania programów użytkowych (np. edytorów tekstu, grafiki, arkuszy kalkulacyjnych).

Pozwoli to na właściwy dobór narzędzi informatyki do rozwiązywania określonych problemów i świadome korzystanie z komputera jako narzędzia pracy.

Istnieje również możliwość wykorzystania w procesie kształcenia różnorodnych programów edukacyjnych wspomagających kształcenie, a więc między innymi wszelkiego rodzaju encyklopedii multimedialnych, słowników, przewodników.

Multimedialność programów edukacyjnych sprawia, że dzieci obok słowa otrzymują również obraz i dźwięk podany w sposób ciekawy graficznie i kompozycyjnie.

Wszystkie te programy łączą elementy zabawy z przekazywaniem konkretnej wiedzy oraz kształtowaniem wielu umiejętności. Dają dzieciom wiele radości, pozwalają utrwalić i powtarzać omawiany materiał nie powodując znużenia, poprzez lektora rozmawiają z uczniem ciesząc się z jego postępów, reagując na błędy, podpowiadając, chwaląc, zachęcając do podejmowania kolejnych prób i tworzenia samodzielnych rozwiązań.

Nie wolno zapomnieć o sieci Internet, która stwarza wiele możliwości ułatwiających i optymalizujących procesy kształcenia.

Nauczyciel obeznany z technologią informatyczną i sposobami jej wykorzystania może znacznie podnieść atrakcyjność zajęć lekcyjnych, zwiększyć tempo, zakres i skuteczność nauczania oraz aktywny udział ucznia w zdobywaniu wiedzy, wyrabiać jego szeroko pojętą samodzielność.

Cel i zakres pracy

Praca ma na celu przedstawienie w zwartej i atrakcyjnej formie istotnych wiadomości z zakresu zagadnień związanych z wyposażeniem pracowni tapicerskiej w sprzęty, narzędzia i przybory oraz w maszyny i urządzenia.

W programach nauczania technologii w szkołach zawodowych (również w szkołach specjalnych) kształcących tapicerów jako jeden z pierwszych działów wymieniany jest zawsze dział dotyczący szeroko pojętego wyposażenia pracowni tapicerskiej i stanowiska roboczego.

Zagadnienia te pojawiają się także w programach nauczania szkół zasadniczych zawodowych oraz średnich technicznych o specjalnościach meblarskich.

Ponieważ często nie ma możliwości zaprezentowania w rzeczywistości, na danej jednostce lekcyjnej, wszystkich narzędzi i przyborów tapicerskich oraz sprzętów stanowiących wyposażenie pracowni, a przedstawianie tych zagadnień w formie wykładu jest mało atrakcyjną i nieefektywną metodą przekazywania wiedzy, wydaje się, że forma pokazu multimedialnego (prezentacji) będzie najciekawszą i wszechstronną z punktu widzenia ucznia.

Celem ogólnym jest, więc takie zaprezentowanie tematu, aby uczeń przez całą jednostkę lekcyjną był nim zainteresowany, co wpłynie na lepsze zrozumienie tematu, na ilość przyswojonych informacji oraz na trwałość ich zapamiętania.

Celem szczegółowym jest poznanie nazw narzędzi, przyborów, sprzętów oraz wybranych maszyn i urządzeń, ich rozpoznawanie i umiejętność zastosowania.

Kolejne rozdziały niniejszej pracy poświęcone będą:

 • przedstawieniu wstępnych informacji dotyczących wyposażenia pracowni tapicerskiej, w tym omówieniu podziału tego wyposażenia
 • przedstawieniu sprzętów znajdujących się w pracowni tapicerskiej
 • omówieniu przyborów tapicerskich
 • omówieniu ręcznych narzędzi tapicerskich
 • przedstawieniu wybranych maszyn i urządzeń
 • omówieniu podstawowych zasad bhp podczas pracy ręcznymi narzędziami.

  Prezentacja wykonana przy użyciu programu Mickrosoft Power Point, jak i cała praca, może służyć jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych specjalnych oraz zasadniczych szkół zawodowych, a nawet średnich szkół technicznych.

  Z pracy tej skorzystać mogą również wykładowcy, pracownicy służby bhp prowadzący szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bhp dla uczniów (praktykantów) zatrudnianych w zakładach pracy w celu nauki zawodu.

  Nauczyciel (wykładowca) będzie miał możliwość wykorzystania całości pokazu lub jego wybranych fragmentów w zależności od:

 • zakresu wiadomości objętych programem nauki
 • zakresu informacji założonych do przekazania podczas jednostki lekcyjnej
 • czasu, jakim dysponuje
 • możliwości intelektualnych uczniów

  Praca może być także wykorzystana przez uczniów szkół zawodowych, w tym szkół zawodowych specjalnych i średnich technicznych kształcących się w zawodzie tapicera lub stolarza jako materiał wspomagający samodzielną naukę, a także jako źródło dodatkowych informacji dotyczących wyposażenia stanowisk pracy oraz zasad bezpiecznej pracy narzędziami ręcznymi.

  Wnioski

  Praca niniejsza oprócz części opisowej zawiera prezentację multimedialną. Obie części pracy mogą być wykorzystywane łącznie, jak i osobno.

  Opracowując temat pracy chciałbym zachęcić wszystkich nauczycieli do zastosowania komputerów w trakcie zajęć z różnych przedmiotów.

  W mojej pracy zawarłem omówienie kilku zagadnień z zakresu materiału, jaki uczniowie kształceni w zawodzie tapicera powinni opanować na samym początku nauki zawodu. Informacje, które uczniowie usłyszą i zobaczą powinni zapamiętać i co najważniejsze wykorzystać w praktyce.

  Często nauczyciele technologii, na przykład zaczynający pracę, nie dysponują szerokim zapleczem pomocy dydaktycznych. Przekazywanie słownie niektórych informacji bez poparcia ich obrazem często mija się z celem, gdyż uczniowie nie są w stanie wyobrazić sobie przedmiotów lub procesów, z którymi jeszcze nigdy się nie zetknęli. Szczególnie mocno jest to zauważalne podczas pracy z uczniami szkół specjalnych (np. z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo). Nie mogąc pokazać, z różnych względów, rzeczywistych przedmiotów (narzędzi, urządzeń, materiałów itp.) lub przebiegu procesów, można z powodzeniem wykorzystać prezentacje multimedialne. Możliwość bogatej wizualizacji procesów, które do tej pory były przedstawiane jedynie opisowo to domena programów komputerowych.

  Mając na uwadze fakt, że komputery są pasją wielu młodych ludzi można spowodować zmianę nastawienia uczniów do naszego przedmiotu, spotęgować zainteresowanie tematyką lekcji, osiągnąć lepsze efekty nauczania. Wykorzystanie technologii informatycznej podczas lekcji z technologii, jak i z innych przedmiotów przyspiesza i ułatwia zapamiętywanie podawanych przez nauczyciela informacji. Sam proces zapamiętywania będzie odbywać się samoistnie, a trwałość zdobytej w tej sposób wiedzy będzie znacznie lepsza.

  Wydaje się, że sposoby i możliwości wykorzystania na lekcjach komputerów są nieograniczone, można je stosować na każdym poziomie kształcenia i z każdym uczniem. Nauczanie wspomagane techniką informatyczną jest zarówno dla ucznia jak i nauczyciela łatwiejsze, przyjemniejsze i bardziej efektywne. Pozwala na uzyskanie doskonałych wyników w pracy z uczniem w normie intelektualnej, oraz z uczniem poniżej lub powyżej tej normy.

  Nie można także zapominać, że technologia informacyjna zapewnia coraz bardziej powszechny dostęp do ogromnych zasobów informacji. Multimedialne podręczniki niwelują różnice wynikające ze zróżnicowanej jakości kształcenia w szkołach, umożliwiają naukę dzieciom żyjącym na odludziu lub chorym, które nie mogą chodzić do zwykłej szkoły.

  Jednak, aby młodzież mogła wybrać z bogatej oferty rynku te najbardziej wartościowe programy, wydawnictwa multimedialne itp. powinna znaleźć źródło rzeczowej informacji u swojego nauczyciela. Aby było to możliwe każdy nauczyciel powinien mieć możliwość jak najczęstszego korzystania z technologii informacyjnej w swojej szkole.

  Nowoczesny nauczyciel w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej powinien rozważnie wykorzystywać technologię informacyjną, a sprzęt komputerowy zacząć traktować jako jeszcze jedną, bardzo uniwersalną pomoc dydaktyczną.

  Literatura
  1. Walat A. Za pomocą komputera OE 1999
  2. Hassa A. Komputer jako środek dydaktyczny Komputer w szkole nr 3/98
  3. Nowak T. Pracownia komputerowa Wychowanie techniczne w szkole nr 3/99
  4. Dzięgielewski S. .. Meble tapicerowane Podręcznik do technologii 1997
  5. Bacia K. & Witkowski S. Technologia tapicerstwa WSiP 1971
  6. Tubielewicz K. . Technologia obróbki drewna WSP Częstochowa 1994
  7. Przadka W. & Szczuka J. Technologia meblarstwa WSiP 1991

  Pełna wersja...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Arkadiusz Ciura
  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 63 gości

  reklama