Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
140
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Powtórzenie wiadomości o funkcjach trygonometrycznych

Konspekt lekcji matematyki w klasie II Gimnazjum
Zgodny z programem nauczania "Błękitna matematyka"

TEMAT: Powtórzenie wiadomości o funkcjach trygonometrycznych

Cele - poznanie różnych typów zadań wymagających zastosowania wiadomości o funkcjach trygonometrycznych,
- doskonalenie umiejętności: posługiwania się funkcjami trygonometrycznymi oraz sprawnego obliczania wartości wyrażeń uwzględniających działania na liczbach rzeczywistych,
- wdrażanie do przedstawiania przejrzystego i wyczerpującego rozwiązania zadania,
- wyrabianie umiejętność współdziałania z innymi uczniami ( praca w grupach ),
- przyzwyczajanie uczniów do skupienia uwagi, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z zachowanie umiejętności słuchania innych.

Pomoce dydaktyczne: kartki z zadaniami, przyrządy geometryczne.

Metody nauczania: pogadanka, praca w grupach, ćwiczenia, praca przy tablicy- jako podsumowanie pracy w grupach

Nauczyciel:
Na dzisiejszej lekcji - poprzedzającej pracę klasową - będziecie rozwiązywać zadania, w których wystąpią typowe zastosowania funkcji trygonometrycznych.
Podsumujcie teraz waszą wiedzę i umiejętności, wymieniając, czego nauczyliście się na lekcjach trygonometrii.

Uczniowie po zastanowieniu się i przy pomocy nauczyciela stwierdzają, że potrafią:
- obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych, gdy dane są długości dwóch boków trójkąta prostokątnego;
- podać wartości funkcji trygonometrycznych kątów o miarach 30°, 45°, 60°.
- zbudować kąt, gdy dana jest wartość jego funkcji trygonometrycznej;
- posługiwać się tablicami wartości funkcji trygonometrycznych;
- rozwiązywać trójkąty prostokątne;
- rozwiązywać zadania na obliczanie długości boków, obwodów, miar kątów wewnętrznych wielokątów, a także długości niektórych odcinków w kole.

Nauczyciel:
Otrzymaliście kartki z zadaniami, przy rozwiązywaniu których zastosujecie poznane wiadomości. Niektóre zadania możecie wykonać bezpośrednio na tych kartkach, a rozwiązania bardziej pracochłonne musicie wykonać w zeszycie.

Uczniowie pracują w pięcioosobowych lub sześcioosobowych grupach.
Lider każdej grupy jest wyznaczony przez nauczyciela (spośród uczniów zdolnych) i ma za zadanie koordynować pracą całej grupy, a szczególną uwagę zwracać na uczniów mających problemy z matematyki. Dobór uczniów do grupy jest losowy, czyli wchodząc do klasy uczniowie siadają w następujących grupach: grupa I - uczniowie urodzeni w pierwszym kwartale roku; grupa II - uczniowie urodzeni w drugim kwartale; grupa III- trzecim kwartale oraz grupa IV- czwartym kwartale roku.
Każdy uczestnik grupy otrzymuje te same zadania. Rozwiązanie zadania musi być skonsultowane z wszystkimi członkami grupy oraz zapisane przez nich w zeszycie. Niektóre zadania mogą być wykonane na otrzymanej przez uczniów kartce(na zadanie domowe będzie wklejenie kart do zeszytu). Nauczyciel w razie trudności pomaga grupom i obserwuje pracę wszystkich uczniów. Zapowiada również , że najlepiej pracująca grupa zostanie nagrodzona oceną.
Rozwiązania własne porównują z przedstawianymi przez kolegów na tablicy.
Błędy i pomyłki omawiają wraz z nauczycielem na bieżąco.
Uczniowie zdolniejsi pilnują , aby uczniowie słabsi z ich grupy rozumieli zadania, a nie tylko bezmyślnie je przepisywali.

UMOWA KLASOWA
Nie rozwiązujemy następnego zadania , dopóki wszyscy w grupie nie wykonają (ze zrozumieniem) poprzedniego.

Zadania...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Podsumowanie lekcji :
Zadania są dość pracochłonne dlatego takie powtórzenie zostało przewidziane na 2 godziny lekcyjne ( połączone w jednym dniu ). Pod koniec lekcji drugiej wybrany z grupy przez nauczyciela ( niekoniecznie lider grupy ) prezentuje w skrócie wyniki na tablicy.
Wszyscy sprawdzają, czy ich grupa ma tak rozwiązane zadanie.
Powinna się wywiązać dyskusja, która grupa zrobiła inaczej ( czy lepiej?) .
Uczniowie powinni pomóc nauczycielowi w wytypowaniu grupy, która według nich pracowała najrzetelniej - grupa zostaje nagrodzona albo oceną lub plusami. Może być nagrodzonych więcej grup.

Małgorzata Perlega
Gimnazjum w Chybiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 146 gości

reklama