Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
150
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Analiza przypadku rozpoznawania - problemu edukacyjnego z wychowania fizycznego w szkole podstawowej

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego

Analiza dotyczy problemu edukacyjnego w klasie IVa, gdzie wystąpił problem bardzo niskiej sprawności fizycznej ogólnej i umiejętności z poszczególnych działów sportu ( rzadko zdarza się, aby cała klasa reprezentowała tak niski poziom), co z kolei było przyczyną problemu w opanowaniu nowych umiejętności i realizacji programu nauczania.

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

Problem edukacyjny

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.

Wystąpiły trudności w opanowaniu prostych elementów z gimnastyki oraz stwierdziłem niski poziom sprawności ogólnej w klasie IVa.

Po przeprowadzeniu kilkunastu lekcji z lekkiej atletyki i piłki ręcznej, stwierdziłam, że chłopcy w klasie IVa nie potrafią poprawnie wykonać prostych elementów z gimnastyki, a poziom ich umiejętności w innych dyscyplinach (rodzajach lekcji) jest bardzo niski.
Po rozmowie z klasą i z wychowawcą klasy dowiedziałam się, że większość chłopców przeszło z innej szkoły, gdzie nie było warunków do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz sali gimnastycznej, a wychowanie fizyczne prowadził nauczyciel innego przedmiotu.
Klasa IVa jest klasą zdyscyplinowaną, systematycznie uczęszcza na zajęcia, chętnie bierze udział w lekcji, większość chłopców jest aktywna. Ogólna sprawność chłopców z tej klasy nie jest imponująca, można powiedzieć nawet, że dużo poniżej przeciętnej. Do takich wniosków doszedłem po przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej (zwinność, gibkość z zastosowaniem przyrządów i przyborów) i przeprowadzeniu sprawdzianów z lekkiej atletyki 60m, 600m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz z wybranych elementów technicznych z mini gier sportowych.

Problem w takiej skali nie wystąpił w pozostałych klasach czwartych z wychowania fizycznego.

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA

Po przeprowadzeniu kilkunastu lekcji z lekkiej atletyki, piłki ręcznej, koszykówki, gimnastyki w różnych klasach piątych, stwierdziłem, że klasa IVa ma trudności w opanowaniu materiału w zakresie podstawowym. Przeanalizowałem pierwsze sprawdziany

a) z lekkiej atletyki

b) gier zespołowych

c) gimnastyki

Sprawdziany umiejętności - wskaźniki i średnie ocen uzyskane kolejno w klasie IVa,b,c

Klasa IV a (chłopcy) wyraźnie odbiegała poziomem sprawności od pozostałych klas.

Przeprowadziłem sprawdzian z gimnastyki, który obejmował podstawowe elementy gimnastyczne: przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, oraz skok kuczny przez kozła.

Sprawdzian umiejętności z gimnastyki średnie ocen uzyskane kolejno w klasie IVa,IV b,IV c

W tym przypadku poziom klasy IVa również znacznie odbiegał od normy.
Postanowiłem pomóc klasie, tym bardziej, że chłopcy wykazywali chęć współpracy.

3. ZNACZENIE PROBLEMU.

Zwróciłem uwagę na to zjawisko, ponieważ poziom sprawności w klasie IVa wyraźnie odbiegał od sprawności w pozostałych klasach.

Niski poziom podstawowych umiejętności będzie miał znaczny wpływ na opanowanie w późniejszym czasie zdecydowanie trudniejszych technicznie elementów, co może spowodować zniechęcenie do ćwiczeń.

Zaniedbania z niższych poziomów edukacji mogą być korygowane tylko przy współpracy uczniów.

4. PROGNOZA.

PROGNOZA NEGATYWNA

Mimo starań moich i uczniów nie możemy sprostać zadaniu, w konsekwencji poziom sprawności nie ulega polepszeniu, nie ma postępu w poprawie sprawności i umiejętności, następuje zniechęcenie, jestem zmuszony obniżyć poziom wymagań (chłopcy mogą poczuć się gorsi od innych).

PROGNOZA POZYTYWNA

Po zastosowaniu oddziaływań, (o których mowa poniżej) następuje poprawa ogólnej sprawności fizycznej chłopców, jest widoczny postęp w poprawie sprawności fizycznej i umiejętności, a co za tym idzie uzyskiwanie zbliżonych ocen z zakresu podstawowych wymagań umiejętności do ocen i wskaźników w innych klasach.

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.

CELE GŁÓWNE:

 • podniesienie poziomu sprawności ogólnej w klasie IVa,
 • przygotowanie uczniów do poprawnego opanowania elementów techniki z zakresu umiejętności gimnastycznych zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego.
 • poprawienie cech motorycznych mających duży wpływ na wyniki w LA
 • nauczanie i doskonalenie elementów techniki w mini grach zespołowych

  ZADANIA NAPRAWCZE - MÓJ PLAN DZIAŁANIA:

 • stosowanie szeroko pojętej indywidualizacji pracy z uczniem,
 • zwrócenie uwagi na rzeczy istotne, tzn: poświęcenie więcej uwagi i czasu na opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu gimnastyki, LA, gier zespołowych,
 • przekazywanie większego zasobu wiedzy, tak aby uczniowie w klasie IVa nie tylko wykonywali, ale również mieli świadomość potrzeby wykonywanych ćwiczeń,
 • przygotowanie dodatkowych zadań, pomoc, asekuracja, ocena, samoocena,
 • stosowanie na lekcji różnorodnych metod, zarówno twórczych jak i odtwórczych, które
 • miałyby na celu zwiększenie motywacji do wykonywania poszczególnych ćwiczeń.

  6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ.

  Pierwszym moim działaniem było przestawienie planu klasie. Moje przewidywania okazały się słuszne, chłopcy z klasy IVa zaakceptowali naszą współpracę i teraz mogliśmy przystąpić do realizacji "procesu naprawczego", innymi słowy do solidnej pracy, która miała przynieść korzyści w postaci lepszej sprawności ogólnej, postępu w opanowaniu podstawowych elementów gimnastyki, LA, gier zespołowych, a co za tym idzie wyrównanie poziomu w klasach pierwszych.

  W czasie prowadzenia lekcji z gimnastyki w klasie IVa więcej czasu poświęciłem na poprawność wykonywanych ćwiczeń, podzieliłem klasę na grupy wg umiejętności i popełnianych błędów:

  a) bardzo niski poziom, duże błędy przy wykonywania zadań,

  b) niski poziom, znaczne błędy przy wykonywaniu zadań,

  c) niski poziom , niewielkie błędy przy wykonywaniu zadań.

  W pierwszej grupie zastosowałem metody naśladowcze pokazowe - ścisłe, w drugiej grupie metody zadaniowe - ścisłe, w trzeciej zaś zadaniowe - ścisłe i problemowe. Stosowałem (szczególnie w grupie pierwszej) pokaz i objaśnienie, osobistą pomoc i asekurację przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. W grupie drugiej i trzeciej zastosowałem pomoc koleżeńską, wzajemną asekurację i ocenę w wykonywaniu elementów gimnastycznych. W dużej mierze dla wyrównania poziomu wykorzystałem lekcje do dyspozycji nauczyciela, co pozwoliło mi zwiększyć liczbę godzin z gimnastyki w klasie IVa o 2. (opracowałem program z wychowania fizycznego, w którym zaplanowałem przeprowadzenie takich lekcji - mają one podwójne znaczenie: po pierwsze służą wyrównaniu poziomu, po drugie służą zaspokojeniu potrzeb uczniów wg ich własnej inwencji). Nie wprowadzałem na lekcji nowych, trudniejszych elementów gimnastycznych dopóki uczniowie w zadowalający sposób nie opanowali poprzedzających prostszych zadań. Lekcje prowadzone były w formie zabawy, wyścigów rzędów, ćwiczeń przy muzyce. Stosowałem również różne formy prowadzenia zajęć: toru przeszkód, zajęć w zespołach, zajęć w zespołach z dodatkowymi zadaniami, obwodu ćwiczebnego i indywidualną. Wraz z chłopcami z klasy IVa pracowałem solidnie przez 4 miesiące (od listopada 2001r. do marca 2002r.). Dnia 12 marca przeprowadziłem powtórny sprawdzian umiejętności z gimnastyki a 23 marca z LA oraz pomiar gibkości i zwinności. W trakcie przeprowadziłem sprawdzian umiejętności technicznych z gier zespołowych.

  7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ.

  Po obserwacji grupy w czasie trwania wzmożonej pracy w klasie IVa, zgodnie z przewidywaniami, nastąpił duży postęp, widoczny był wkład pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności, a co za tym idzie uzyskanie średniej ocen zbliżonej do pozostałych klas pierwszych, a przede wszystkim wyrównanie poziomu i poprawne opanowanie podstawowych elementów z gimnastyki oraz cech motorycznych niezbędnych w LA. Poprawie uległ poziom umiejętności technicznych w mini grach zespołowych. Cel został osiągnięty.

  Porównując uzyskane efekty z prognozą pozytywną stwierdzam, że w pełni się one pokrywają. Ośmielam się twierdzić, że grupa nie poprzestanie na tym, chłopcy chętnie współpracują i myślę, iż w innych dziedzinach i działach sportowych dalej będziemy wspólnie pracować dla poprawy ogólnej sprawności i podnoszenia poziomu umiejętności w tym zespole klasowym.

  Praca z tym zespołem ma jeszcze ważniejszy aspekt. Chłopcy poprzez pracę nabierają dobrych nawyków do kształtowania postaw prozdrowotnych oraz kontynuacji usprawniania się po skończeniu nauki w szkole.

  Andrzej Smola
  Szkoła Podstawowa nr 11 w Gorzowie Wlkp.


 • Zaświadczenie online  numer online: 64 gości

  reklama