Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
152
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego "Eurostyk"

STATUT SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO W PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.S.ŻEROMSKIEGO W STYKOWIE

ROZDZIAŁ 1.

Nazwa, teren działania i siedziba Klubu.

& 1.

1. Klub Europejski działa przy Szkole Podstawowej im.S.Żeromskiego w Stykowie przy ul.Świętokrzyskiej 22

2. Klub używa nazwy: Szkolny Klub Europejski "EUROSTYK"

& 2.

1. Szkolny Klub Europejski "EUROSTYK" jest miejscem spotkań młodzieży, rodzajem koła zainteresowań.

& 3.

1. Klub funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Ministra Oświaty.

ROZDZIAŁ 2.

Cele i zadania

& 4.

1. Propagowanie wśród młodzieży szkolnej i jej najbliższego otoczenia idei zjednoczenia Europy i integracji Polski z Unią Europejską.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu najnowszej historii Europy i uzmysławianie konieczności tworzenia bezpiecznego kontynentu zamieszkałego przez ludzi tolerancyjnych i solidarnych.

3. Poszerzanie wiedzy o państwach członkowskich Unii Europejskiej i państwach stowarzyszonych.

4. Promowanie wiedzy na temat praw obywatelskich zawartych w dokumentach międzynarodowych, państwowych i szkolnych.

5. Kształtowanie wśród uczniów postawy "Obywatela Europy " poprzez:

 • wytwarzanie poczucia odpowiedzialności za pokój, prawidłowy rozwój społeczeństw, ochronę środowiska i dziedzictwo kulturowe zmianę mentalności i poszerzenie horyzontów myślowych, uświadomienie konieczności nauki języków obcych.
 • współpraca z klubami europejskimi, CIE, organizacjami pozarządowymi.

  & 5.

  1. Zadania Klubu :

 • organizowanie zebrań informacyjnych,
 • prowadzenie kampanii informacyjnej (plakaty, gazetki szkolne itp.)
 • organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy
 • organizacja Dnia Europejskiego (poświęcone poszczególnym krajom członkowskim UE, jak i samej Unii).
 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • zbieranie informacji o instytucjach UE

  ROZDZIAŁ 3

  Członkowie, ich prawa i obowiązki.

  & 6.

  1. Członkami Klubu może być każdy uczeń klasy IV- VI na zasadzie dobrowolnej

  2. Członkiem Klubu może być osoba dorosła (nauczyciel, rodzic),jeżeli wyrazi chęć i akces.

  & 7.

  1. Warunki uczestnictwa w Klubie :

 • poświęcenie wolnego czasu do pracy w klubie
 • zainteresowanie celami i zadaniami klubu
 • regularne uczęszczanie na spotkania w klubie
 • aktywny udział w pracach klubu
 • uzyskać co najmniej ocenę 4 z języka obcego na semestr /koniec roku
 • wykonać działanie wyznaczone przez Zarząd Klubu

  & 8.

  1. Prawa członka Klubu:

 • forma zgłaszania wniosków inicjatyw i propozycji do planu pracy z uzasadnieniem
 • otrzymanie legitymacji i logo z prawem noszenia
 • zrezygnowania z członkostwa Klubu

  & 9.

  1. Obowiązkiem członka klubu jest spełniać warunki wymienione w & 7.

  & 10.

  1. Klub może zjednywać sympatyków i po ich zgodzie przyznać im honorowe członkostwo klubu

  2. Honorowy członek klubu ma prawo uczestniczyć w imprezach ,wspierać inicjatywy klubu i sam je proponować.

  ROZDZIAŁ 4

  Władze Szkolnego Klubu Europejskiego "EUROSTYK"

  Najwyższym organem władzy Klubu jest Rada Klubu ,w skład której wchodzą:

 • Przewodniczący
 • Sekretarz
 • Skarbnik

  & 11.

  1. Rada Klubu wybierana jest w bezpośrednich ,większościowych i tajnych wyborach przez wszystkich członków Klubu

  & 12.

  1. Zadania Rady Klubu:

 • reprezentowanie klubu w środowisku szkolnym i lokalnym
 • kierowanie działalnością klubu
 • opracowywanie planu pracy

  mgr Anna Kubala
  Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Stykowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 98 gości

  reklama