Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1534
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak przeprowadzić lekcję metodą dramy ?

Cel to najważniejszy element dramy, któremu podporządkowuje nauczyciel temat, całą strukturę dramy i organizację pracy. Mając go przed oczyma, elastycznie prowadzi zajęcia, łatwo zmieniając koncepcję lekcji, improwizując pod wpływem sugestii, pomysłów i możliwości uczniów, jednocześnie konsekwentnie realizując wyznaczone zadanie. Na lekcjach języka polskiego cele związane są z programem nauczania i zadaniami przedmiotu. natomiast drama wykorzystywana przez nauczyciela-polonistę wzbogaca te cele o autentyczne przeżycie, twórczą aktywność, kształtowanie osobowości i postaw społecznych, bowiem naczelnym jej celem jest harmonijny rozwój osobowości człowieka.

Przygotowania do lekcji nauczyciel zaczyna od ustalenia m.in. celu zajęć, tematu, miejsca fikcyjnego, w którym będzie się rozgrywała akcja dramy, ról dla uczniów i dla siebie, ważnego wydarzenia, od którego zacznie się drama, struktury zajęć, zasad kierowania pracy grupą. Powinien również zwrócić uwagę na salę, w której odbywa się drama, a która spełniałaby określone warunki. Ideałem dla prowadzącego jest pracownia teatralna, odizolowana od pozostałych pomieszczeń szkolnych, wyciszona, o łagodnym, skupiającym świetle. W szkołach drama najczęściej odbywa się w pracowniach języka polskiego lub czytelniach. Nie należy jednak prowadzić zajęć dramy w pomieszczeniach pozbawionych atmosfery skupienia, ze złą akustyką, halach i salach.

Jedną z niedogodności w prowadzeniu dramy jest 45-minutowy system lekcyjny. każde ćwiczenie dramowe zabiera dużo czasu, składa się bowiem na nie polecenie nauczyciela, etap przygotowania się zespołu do realizacji (rozmowy, dyskusje), przedstawienie efektu pracy zespołowej i omówienie prezentacji przez obserwatorów i wykonawców. Nauczyciel - polonista nie musi całych zajęć prowadzić metodą dramy. Ale jeżeli zaproponuje jedno tylko ćwiczenie, to i tak pochłonie ono co najmniej 1/3 czasu jednostki lekcyjnej. Najczęściej zajęcia dramy trwają około 90 minut. I od fachowości nauczyciela będzie zależało, czy utrzyma on zainteresowanie uczniów przez półtorej lub dwie godziny bez przerwy. Dlatego powinien bardzo dobrze przygotować się do każdej lekcji, a szczególnie do lekcji prowadzonych metodą dramy.


REKLAMA

We wszystkich technikach dramy nauczyciel pełni ogromną rolę, dlatego przed przystąpieniem do ćwiczeń powinien mieć jasno sprecyzowany cel oraz znać swoje predyspozycje i umiejętności. Czy jest na przykład w stanie bez zagrożenia własnej osobowości wycofać się z dotychczasowego bezpiecznego dystansu i siąść razem z uczniami, niemal dotykając ich ramion, w kręgu na podłodze? Czy potrafi zrezygnować z pozycji autorytetu i przejść na partnerskie kontakty z młodzieżą? Czy ma dobrze opanowaną technikę pracy w roli i czy odważy się demonstrować przed uczniami różne konwencje dramowe? Powinien także wiedzieć, na ile jest tolerancyjny wobec hałasu i bałaganu, określić pozostałe warunki dramy, zaangażowania jej w rolę i powagę jej grania. Drama jest przecież pracą, wobec czego wymaga poważnego podejścia i dyscypliny. Głównym problemem jest jednak uświadomienie sobie przez nauczyciela, jak zaprezentowana rola odpowiada założonym celom dydaktyczno-wychowawczym.

Nauczyciel na zajęciach dramowych występuje w wielu rolach. Jest przede wszystkim animatorem i kreatorem sytuacji dramowych, a także inspiruje i stymuluje pomysły ucznia. Może być organizatorem zajęć (wydaje polecenia młodzieży, pilnuje porządku i czasu przebiegu ćwiczeń), a także doradcą, konsultantem lub autorytetem w trakcie opracowywania ćwiczeń przez zespoły oraz podczas omawiania scenek. Nauczyciel może zdecydować się na pracę w roli. Do wyboru ma rolę autorytetu, osoby pozbawionej pozycji lub kogoś w sytuacji przeciętnej z punktu widzenia statusu społecznego.

Powyższe funkcje i role wymagają od nauczyciela nie tylko rzetelnego przygotowania, ale sprawności organizacyjnej, taktu pedagogicznego, otwartej postawy wobec uczniów i zaangażowania emocjonalnego. Powinien on być świadomy, że jego wizja zajęć nie jest jedyną propozycją i że spontaniczny udział młodzieży może ujawnić nowe aspekty rozwiązywania sytuacji i widzenia bohatera. Będzie musiał modyfikować przemyślaną wcześniej koncepcję i być przygotowanym na improwizację.

Uczestnikami dramy mogą być nie tylko uczniowie. Jej uczestnikiem może być każdy człowiek, bez względu na wiek. Nie musi mieć zdolności aktorskich, ale powinien chcieć pracować w roli, umieć się w niej utrzymywać, umieć istnieć i działać w fikcji dramatycznej i podporządkowywać się zasadom gry, jakie narzuci nauczyciel.

Ilona Bociąga-Puchała
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 133 gości

reklama