Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1565
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ewidencja księgowa podatnika dla celów rozliczania się z Urzędem Skarbowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

W celu rozliczenia się z urzędem skarbowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik musi zarejestrować się w US w miejscowości posiadania swojej siedziby i zgłosić do opodatkowania
- podatkiem dochodowym
- podatkiem VAT (jeżeli nie podlega zwolnieniu podmiotowemu lub przedmiotowemu)

Dla obliczania i dokumentowania należnych podatków oraz sporządzania deklaracji podatkowych należy prowadzić ewidencję księgową wybierając jedną z dwóch form:
1. formy zryczałtowane
2. zasady ogólne

Z form zryczałtowanych mogą korzystać podatnicy, którzy:
- w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250 000 EURO
- nie korzystają z karty podatkowej.

Formy zryczałtowane są przeznaczone dla małych przedsiębiorców.

Pozostałe firmy, które nie spełniają powyższych warunków (uznawane są za firmy średnie i duże) , podlegają zasadom ogólnym.


REKLAMA

Ewidencja księgowa dla form zryczałtowanych obejmuje:
1. "ewidencję przychodów"
czyli księgę, w której wykazuje się utargi na podstawie faktur własnych lub dowodów wewnętrznych, a podatek wylicza się według zróżnicowanych stawek procentowych zależnych od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej np. 3,0% - handel i gastronomia; 5,5% - budowlane i transport; 8,5% - usługi.
podstawa prawna: ustawa z 20.07.1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2. "ewidencja podatku VAT" (jeżeli jesteś podatnikiem VAT)
3. "ewidencja czasu pracy" (jeżeli zatrudniasz pracowników)
4. "ewidencja wynagrodzeń pracownika" (jeżeli zatrudniasz pracowników)

Ewidencja księgowa dla opodatkowania na zasadach ogólnych obejmuje:

I. uproszczona księgowość:

1. "podatkowa księga przychodów i rozchodów"
czyli księga, którą prowadzą podatnicy nie spełniający warunków form zryczałtowanych lub zrzekli się ich dobrowolnie, a posiadają prawo prowadzenia KPiR, podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W księdze wykazuje się (na podstawie księgowanych dowodów księgowych) przychody i koszty prowadzonej działalności, a podatek wylicza się aktualną stawką podatku dochodowego (19%) od wykazanego zysku.
2. "ewidencja środków trwałych"
3. "ewidencja wartości niematerialnych i prawnych"
4. "ewidencja wyposażenia"
5. "ewidencja podatku VAT" (jeżeli jesteś podatnikiem VAT)
6. "ewidencja czasu pracy" (jeżeli zatrudniasz pracowników)
7. "ewidencja wynagrodzeń pracownika" (jeżeli zatrudniasz pracowników)

II. pełna księgowość:

1. "księgi handlowe"
czyli zespół kont księgowych i rejestrów do ewidencji operacji gospodarczych w firmie, podstawa prawna: ustawa z dnia 29.09.1994r o rachunkowości.

Teresa Ślusarczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 178 gości

reklama