Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
193
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ustalenie przyczyn trudności uczniów w nauce czytania i pisania

Ustalenie przyczyn trudności uczniów w nauce czytania i pisania oraz sposobów ich przezwyciężania przez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze

W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej z klasą pierwszą na zebraniach z rodzicami poruszałam problem trudności w czytaniu i pisaniu.

Cykl pogadanek rozpoczęłam od wyjaśnienia tak często używanych pojęć dysleksji i dysgrafii. Na następnej wywiadówce zapoznałam rodziców z przyczynami trudności w czytaniu i pisaniu o podłożu dyslektycznym. Kontynuując ten problem przy kolejnym spotkaniu, podjęłam próbę wyjaśnienia, jak przezwyciężać i jak zapobiegać trudnościom szkolnym.

Wstęp

Podstawowym zadaniem dydaktyczno-wychowawczym szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom optymalnych warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu. Powodzenie dziecka w początkowej nauce wpływa w decydujący sposób na jego dalsze sukcesy w szkole.

Praktyka szkolna wykazuje, że w pierwszych latach nauczania w szkole podstawowej spotykamy znaczny odsetek dzieci odbiegających w niewielkim stopniu od normy rozwojowej. Mimo osiągnięcia gotowości szkolnej i prawidłowej inteligencji napotykają na trudności w nauce. Aby zapewnić pomyślny start tym dzieciom niezbędne jest możliwie wczesne i efektywne wykrywanie wszelkich zaburzeń i zahamowań rozwojowych. Dzieci charakteryzujące się tymi zaburzeniami wymagają specjalnych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, usprawniających zaburzone funkcje: wzrokowe, słuchowe oraz manualne. Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i praca wyrównawcza powinny być jednym z podstawowych elementów pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.


REKLAMA

W klasach młodszych pojawia się stosunkowo duża ilość dzieci z odchyleniami i za-burzeniami rozwojowymi. Od pierwszych lat nauki w szkole wymagają one dodatkowej i zróżnicowanej pomocy ze strony nauczycieli. Napotykają na bardzo wiele trudności związanych z opanowaniem takich podstawowych umiejętności jak czytanie i pisanie oraz przystosowaniem się do życia szkolnego w ogóle. Trudności te wynikają z różnych czynników i najogólniej zależą od poziomu rozwoju intelektualnego, poziomu rozwoju głównych funkcji psychofizycznych i środowiska wychowawczego dzieci.

Pozostawienie tych dzieci bez fachowej pomocy ze strony nauczycieli może prowadzić do poważnych deformacji na wyższym szczeblu kształcenia.

(...)

Pełny tekst artykułu (opisującego zagadnienia dyslekcji i dysgrafii, przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu, przezwyciężania i zapobiegania tym trudnościom):


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Olczak
Szkoła Podstawowa w Poniatowej


Zaświadczenie onlinenumer online: 125 gości

reklama