Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3778
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola i znaczenie literatury dla dziecka w wieku przedszkolnym

Odbiór i przeżywanie dzieła literackiego przez dziecko, uwarunkowany jest pewnymi stałymi cechami jego osobowości, stanem jego rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego i dotyczy całokształtu zjawisk psychicznych powstających w procesie tak zwanej komunikacji literackiej.

Książka jest jednym z elementów współdziałających z całym środowiskiem wychowującym. "Należy sądzić, iż wychowawcze możliwości literatury dla dzieci w sto-sunku do najmłodszych jej odbiorców są bardzo duże i prawdopodobnie większe niż wobec starszych, bardziej dojrzałych czytelników. Składa się na to wiele przyczyn związanych z właściwościami tego wieku, a m. in. ze skłonnością do naśladownictwa, identyfikowania się z postaciami literackimi, szybkim rozwojem mowy i myślenia, aktywnością poznawczą i zabawową, wrażliwością emocjonalną, intensywnością w poznawaniu i przeżywaniu świata, a jednocześnie niepodważalnym dla dzieci auto-rytetem osób dorosłych - rodziców i wychowawców."(1)

Rodzice i wychowawcy powinni od najwcześniejszych lat kształtować nawyki stałego obcowania z książką i sięgania po czasopisma. Powinni bowiem pamiętać, że właśnie wiek przedszkolny jest dla osiągnięcia tego celu bardzo ważny.

"Budzenie motywacji czytelniczych, przygotowanie dziecka do tego, aby w przyszłości stało się czytelnikiem dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, rozwijać określone gusty i zainteresowania literackie, obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny i twórczy - to podstawowy cel różnorodnych zabiegów podejmowanych w pracy przedszkola w dziedzinie wychowania literackiego.

Dlaczego wprowadzenie dziecka w świat literatury należy uważać za tak ważne zadanie przedszkola? W skrócie można odpowiedzieć na to pytanie następująco: ponieważ jest to wprowadzenie i otwarcie na świat bogatych wartości, jakie zawiera w sobie literatura piękna, pojmowana jako jedna z podstawowych dziedzin sztuki."(2)

Literatura dziecięca, będąca również dziedzina sztuki, jest ważnym elementem wychowania przez sztukę w przedszkolu. Irena Wojnar określa to wychowanie w charakterze dwuzakresowym. "(...) Zakres pierwszy obejmowałby wychowanie estetyczne jako kształcenie estetycznej wrażliwości i estetycznej kultury, konieczne dla przeżywania i poznawania wartości sztuki, natomiast zakres drugi pokrywałby się z kształceniem pełnej osobowości człowieka, także w sferze intelektualnej (...), moralno-społecznej (zdobywanie podstaw oceny moralnej i umiejętności rozumienia sytuacji ludzkich, a przez to pełniejszego porozumiewania się z drugim człowiekiem) oraz w dziedzinie kształtowania wyobraźni i postawy twórczej(...)."(3)

Przypisy:
1 - S. Frycie, I. Kaniowska-Lewańska, Kultura literacka w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1982, s.221
2 - Tamże, s. 222
3 - I. Wojnar, Wychowanie przez sztukę w świecie współczesnym, Wychawanie w przedszkolu 1980 nr 1.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Bernadeta Duława


Zaświadczenie onlinenumer online: 341 gości

reklama