Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
38
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Test wielostopniowy sprawdzający umiejętność analizy i interpretacji wiersza barokowego

Test sprawdza osiągnięcia uczniów w zakresie analizy wiersza barokowego i może być wykorzystany po omówieniu utworów polskich twórców XVII wieku w I klasie lub do syntezy materiału w klasie IV.

Czas pracy 45 minut

Test składa się z 18 zadań sprawdzających, w jakim stopniu uczeń opanował wymagane programem umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji wiersz barokowego.
Wszystkie pytania dotyczą (dołączonego do testu) utworu J.A. Morsztyna "Do galerników". Posiada on cechy typowe dla twórczości tego poety.
Jest to test wyboru, czyli trzeba z podanych pięciu możliwości wybrać jedną poprawną lub najtrafniejszą - i oznaczyć ją X na "Karcie odpowiedzi".

TEKST WIERSZA Jana Andrzeja Morsztyna: Do galerników Sonet

Strapieni ludzie, źle się z wami dzieje,
Lecz miłość ze mną okrutniej poczyna :
Was człowiek, a mnie silny bóg zacina,
Wy macie wyniść, jam bez tej nadzieje.

Was spólne słońce, mnie własny jad grzeje,
Was pręt od grzbieta, mnie z serca zacina,
Wam nogi łańcuch, a mnie szyję zgina,
Wam ręka tylko, a mnie dusza mdleje.

Was wiatr, a mnie ból ciska na przemiany,
Was prawo, mnie gwałt trzyma w tym więzieniu,
Wam podczas sternik sfolguje zbłagany,

Ja darmo czekam ulgi w uciążeniu.
A w tym jest mój stan nad wasz niewytrawny,
Że wy na wodzie, ja cierpię w płomieniu.

galernik - przestępca skazany na galery; galera średniowieczny statek wojenny poruszany za pomocą wioseł, na którym dawniej we Francji pracowali więźniowie skazani na ciężkie roboty
silny bóg - Kupido
wyniść - tu : wyjść
podczas - czasem
sfolgować - ustępować, łagodnieć
niewytrawny - o człowieku : niedoświadczony, niepraktyczny

FORMULARZ TESTU

1.Sonet jest to :
A. utwór liryczny wyrażający miłość do kobiety,
B. wypowiedź w formie monologu,
C. kunsztowna kompozycja stroficzna składająca się z 14 wersów,
D. utwór opisowo-refleksyjny,
E. forma epicko-liryczna powstała w czasie podróży.

2.Sonet w klasycznej formie składa się z :
A. czterech strof safickich,
B. dwóch strof czterowersowych i dwóch dwuwersowych,
C. dwóch strof czterowersowych i dwóch trzywersowych,
D. czterech strof czterowersowych,
E. trzech strof czterowersowych i jednej dwuwersowej.

3. Sonet wywodzi się z :
A. poezji francuskiej XVII wieku,
B. biblijnej liryki religijnej,
C. antycznego eposu,
D. greckiego epigramatu,
E. poezji włoskiej XIII i XIV wieku.

4. Ja lirycznym w wierszu Morsztyna jest:
A. człowiek, dla którego miłość jest cierpieniem,
B. zbiorowość - strapieni ludzie,
C. dworzanin,
D. mężczyzna dokonujący autorefleksji,
E. galernik.

5. Adresatem lirycznym wypowiedzi ( wskazanym w tekście) jest:
A. człowiek nieszczęśliwie zakochany,
B. wybranka serca,
C. ludzie pracujący na galerach,
D. współczesny poecie czytelnik,
E. recydywiści.

6. Ze względu na typ monologu lirycznego występujący w utworze J.A. Morsztyna należy zaliczyć go do liryki:
A. pośredniej narracyjnej,
B. bezpośredniej ( wyznania),
C. pośredniej opisowej,
D. zwrotu do adresata,
E. zwrotu- apelu.

7. Tematem wiersza J. A. Morsztyna jest:
A. walka z uczuciem,
B. życie dworskie,
C. egzystencja więźniów,
D. stan psychiczny zakochanego,
E. rodząca się miłość.

8. Wskaż grupę motywów kojarzących się z miłością, wykorzystanych w utworze Do galerników:
A. miłość - choroba ( lekarz, ranny, cierpienie),
B. miłość - służba (sługa, pan, srogość, łaska),
C. miłość - podróż (rozstanie, tęsknota, żal),
D. miłość - zagadka (rozwiązanie, pomyłka, hasło),
E. miłość - niewola (więzienie, łańcuch, prawo, gwałt).

9. Istotą utworu jest koncept poety, aby:
A. udowodnić wyższość uczucia nad rozumem,
B. wskazać podobieństwa między zakochanym a odbywającymi karę,
C. wykazać różnicę między miłością zmysłową a platoniczną,
D. wyrazić krytykę miłości,
E. podkreślić zależność życia ludzkiego od zmienności losu.

10. Koncept w utworze oparty jest na paradoksie polegającym na :
A. uwydatnieniu różnic dwu rzeczy,
B. sformułowaniu błyskotliwego aforyzmu,
C. zaskakiwaniu oryginalnym pomysłem,
D. celowym wyolbrzymieniu cechy lub uczucia,
E. uchwyceniu podobieństwa w niepodobieństwie.

11. Zestawienie sytuacji bohatera lirycznego z ty lirycznym oparte jest na :
A. porównaniu homeryckim,
B. alegorii,
C. pytaniu retorycznym,
D. antytezie,
E. inwersji.

12. Wskaż, który z podanych środków stylistycznych nie występuje w tekście utworu :
A. porównanie,
B. zdanie eliptyczne,
C. epitet,
D. peryfraza,
E. anafora.

13. Który z istniejących w języku polskim związków frazeologicznych mógł wykorzystać poeta do stworzenia metafory : ja cierpię w płomieniu ?
A. cierpieć męki Tantala,
B. płonąć ogniem miłości,
C. cierpieć na serce,
D. znaleźć w czymś ukojenie cierpień,
E. oddać co na pastwę płomieni.

14. Słowa: wy macie wyniść, jam bez tej nadzieje rozumiesz jako:
A. zachętę do niesienia pomocy,
B. stwierdzenie dotyczące istoty egzystencji,
C. przekonanie o nieskończoności cierpienia miłosnego,
D. nakaz opuszczenia więzienia,
E. zakaz buntu przeciwko losowi.

15. Puenta utworu zawiera myśl:
A. najszczęśliwszy jest człowiek zakochany,
B. lepiej być galernikiem niż zakochanym,
C. miłość jest siłą destrukcyjną,
D. w czasie pracy można się opalić,
E. cierpienie miłosne nadaje życiu sens.

16. Morsztyn tworzył poezję wykwintną, opartą na konwencji.
Które ze wskazanych cech nie są charakterystyczne dla jego dworskiej poezji:
A. konceptyzm, ozdobność, zaskakujące wyolbrzymienia,
B. logiczna, matematyczna struktura wierszy,
C. tematyka miłosna i towarzyska,
D. wierne odzwierciedlanie rzeczywistości, poszukiwanie wartości moralnych,
E. intelektualizm, tworzenie jako zabawa.

17. J. A. Morsztyn przerabiał wiersze różnych poetów, podejmował znane motywy. Którzy poeci nie byli jego mistrzami:
A. L. Gongora, Marcialis,
B. G. Marino, T. Taso,
C. J. Ch. Pasek, W. Potocki,
D. P. Corneille, F. Petrarka,
E. J. Kochanowski, J. Racine.

18. Któremu z poetów tworzących w okresie baroku niewłaściwie przyporządkowano reprezentowany przez niego nurt poetycki:
A. M. Sęp-Szarzyński - poezja metafizyczna,
B. Szymon Zimorowic - poezja ,, światowych rozkoszy"
C. Wacław Potocki - manieryzm,
D. J. A. Morsztyn - marinizm,
E. Jan z Kijan - poezja mieszczańsko-plebejska.

KARTA ODPOWIEDZI

Przeliczanie punktów na oceny szkolne :

 • bardzo dobry 18 - 16
 • dobry 15 - 13
 • dostateczny 12 - 10
 • dopuszczający 8 - 6
 • niedostateczny 5 - 0

  Dorota Kmiecik
  Liceum Ogólnokształcące Łask


 • Zaświadczenie online  numer online: 131 gości

  reklama