Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3850
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak związać rodziców z przedszkolem

Już w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu można zauważyć jak mimo jednego wieku dzieci bardzo różnią się od siebie pod względem rozwoju umysłowego, zainteresowań, cech charakteru, doświadczeń psychicznych. Aby stworzyć wszystkim dzieciom równe szanse, należy możliwie najszybciej ustalić diagnozę, która pozwoli na określenie niedoborów, odchyleń od normy w zakresie rozwoju umysłowego, fizycznego i społeczno-moralnego dziecka. Znając te dane można dopiero kierować procesem przygotowania do szkoły. Aby te proces przebiegał prawidłowo i przynosił optymalne efekty, niezbędna jest ścisła współpraca przedszkola z rodzicami jako środowiskiem podstawowym. Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy wychowawczej. Sposób organizowania tych kontaktów, ich charakter i udział rodziców w życiu przedszkola zależą w dużej mierze od środowiska, w którym znajduje się placówka. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać nauczycielom kierunki działania najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców i przedszkola. Niezależnie od środowiska,w jakim przedszkole się znajduje należy dążyć do zrealizowania podstawowych zadań wynikających ze współdziałania z rodzicami, do których należy zaliczyć:
- rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku i ustalenie wspólnie z nimi jednolitych form oddziaływania wychowawczego stosunku do poszczególnych wychowanków,
- podnoszenie kultury pedagogicznej rodziny
- włączenie rodziców do rozwiązywania wychowawczych i organizacyjnych problemów placówki przedszkolnej.

Wymienione zadania wzajemnie się warunkują, a wszelkie formy kontaktu z rodzicami prowadzą do realizacji, w sposób bezpośredni lub pośredni, każdego z nich. Pierwsze z podanych wyżej wymienionych zadań można osiągnąć głównie przez indywidualne kontakty z rodzicami. Nauczycielka, która pragnie dobrze wychować wychowanka, musi wiele dowiedzieć się o ich życiu w zakresie poprzedzającym przyjście do przedszkola i o aktualnych warunkach w jakich się znajduje. Tylko rodzice mogą powiedzieć o dotychczasowym rozwoju dziecka, stanie zdrowia, czym się interesuje, o jego ulubionych zabawkach itp. Oprócz sporadycznych kontaktów z rodzicami na terenie przedszkola lub domu wychowanka, każda nauczycielka powinna mieć stałe dni i godziny przyjęć rodziców, a informacje o tym należy podać do ogólnej wiadomości. Przyjęcia takie powinny mieć miejsce w każdym tygodniu lub raz w miesiącu, aby umożliwić rodzicom częsty kontakt z nauczycielką. W każdej grupie znajdują się także rodzice, którzy mało interesują się problematyka wychowania dziecka, takie osoby należy zapraszać na rozmowę, aby rozbudzić zainteresowanie sprawami wychowawczymi, podkreślić sukcesy, osiągnięcia i czynione postępy. Konsultacje indywidualne z rodzicami powinny być rejestrowane. Niezależnie od tego powinny zawierać datę i zanotowany problem. Inną formą współpracy z rodzicami są zabrania grupowe. Rodzice chętnie w nich uczestniczą, jeżeli przekonują się, że są interesujące i pomagają im w wychowaniu dziecka. Bardzo cenną formą podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców jest ich udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę. Podczas zajęć rodzice maja okazję obserwować prawidłowe sposoby kierowania działalnością dzieci, wyzwalania ich aktywności, jak również oceny na tle rówieśników. Przedszkola mają szansę uzupełniać oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego, wspierać i pobudzać rozwój dziecka, wzmacniać u dzieci uzdolnienia oraz uczestniczyć w tworzeniu przez dziecko nowych możliwości i uzdolnień. Są to podstawowe kierunki pracy przedszkola, które bez ścisłej współpracy z rodzicami dziecka stają się niemożliwe w realizacji. Współdziałanie nauczycieli i rodziców stało się szczególnie istotne w czasach, kiedy to współpraca uważana jest za "istotny czynnik warunkujący jakość oddziaływań przedszkola". Rodzice powinni być zachęcani do szerokiego udziału w organizacji pracy placówki, wprowadzaniu koncepcji programowej i metodycznej oraz kontroli pracy przedszkola. Gwarancją współpracy przedszkola z rodzicami może być statut przedszkola, w którym warunki tej współpracy zostały jasno i wyrażnie określone, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z rodzicami. Statut gwarantuje rodzicom wiele form współpracy, o których oni nie są informowani przez nauczycieli. Nowe warunki społeczno-polityczne może stworzyły nadzieję na zmiany, ale jednocześnie sprawiły, że rodzice czują się w nich zagubieni i zawiedzeni tempem oraz jakością przemian. Stan ludzkiego niezadowolenia dotyczy szerokiego zakresu sfer życia, w które uwikłany jest człowiek i nie dotyczy tylko oświaty. Odzwierciedla tylko ciężki dla wszystkich okres transformacji ustrojowej, w którym jeszcze przez długi czas "ścierać się będzie stare z nowym". W tych warunkach odnajdywanie właściwej drogi porozumienia, współpracy rodziców i nauczycieli wymaga czasu i chęci obu stron. Określenie funkcji przedszkola wobec rodziców możliwe do realizacji przez nauczycieli zawarte zostało w koncepcji "Edukacja dzieci w wielu przedszkolnym" D.Waloszek.

ANKIETA DOTYCZĄCA LEPSZEJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
1. Co rodzice myślą o przedszkolu ?
2. Czy rodzice i przedszkole kontaktują się ze sobą ?
3. Czy rodzice mają coś do powiedzenia w sprawach funkcjonowania przedszkola ?
- czy chcą się włączyć do tych zmian ?
- a jeżeli nie to dlaczego ?
4. Jak oceniają pracę przedszkola, nauczyciela ?
5. Jakimi cechami powinien charakteryzować się nauczyciel ?
6. Jaki jest ten, z którym przebywa ich dziecko ?
7. Czy rodzice są zadowoleni z przedszkola ?
8. Co skłoniło rodziców do korzystania z przedszkola ?

KOCHANI RODZICE
Dla dobra swojego dziecka już teraz zacznijcie współpracować z nauczycielem,
- uczęszczajcie na zebrania i spotkania indywidualne,
- czytajcie gazetki dotyczące porad wychowawczych opracowanych przez psychologów,
- korzystajcie z porad psychologów, pedagogów, logopedów i nie wstydźcie się tego.

LITERATURA:

  • D.Waloszek "Organizacja funkcjonowania indywidualnego w rodzinie", "Oczekiwania rodziców wobec edukacji dzieci jako wynik transformacji ustrojowej"
  • Z.Topińska "Diagnozowanie środowiska wychowawczego w przedszkolu"
  • Artykuły "Wychowanie w przedszkolu"

    Anna Duplak


  • Zaświadczenie online    numer online: 77 gości

    reklama