Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3959
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Istota pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie w II etapie nauki szkoły podstawowej

Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych możliwości jest procesem trudnym i złożonym. Niewątpliwie zadaniem szkoły, wychowawcy, nauczyciela jest wychwycenie i doskonalenie najwartościowszych cech uczniów. Mogą to być: dobra pamięć, bogate słownictwo, logiczne myślenie, zdolność do uogólniania, oryginalności itd.

Wśród przedmiotów szkolnych matematyka zajmuje ważną pozycję. Przypisywana temu przedmiotowi doniosłość wiąże się z jednej strony ze znaczącym udziałem nauczania matematyki w realizacji ogólnych celów kształcenia i nauczania, jak i z wykorzystaniem wiadomości matematycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki. Uczenie się matematyki kształtuje umysł, wdraża do logicznego myślenia, zwięzłego formułowania i wyrażania myśli oraz wyrabia wartościowe cechy charakteru, takie jak m.in.: inicjatywa, samodzielność, krytycyzm.

Praca z uczniem zdolnym nabiera dziś coraz większego znaczenia w jakości pracy szkoły i nauczyciela. Ciągle mówi się i podkreśla, że muszą być stale udoskonalane metody i formy pracy, a w szczególności należy otaczać opieką utalentowanych i zdolnych uczniów. Wymaga to od nauczyciela nowych, innowacyjnych rozwiązań w indywidualizacji procesu dydaktycznego, powodującego rozwijanie zainteresowań i samodzielności w nauce. Nie zawsze można tego dokonać w tradycyjnych formach pracy lekcyjnej. Uniemożliwia to duża ilość uczniów w klasie, a w związku z tym przymuszona konieczność organizowania zajęć na przeciętnym poziomie wymagań. Dodatkowo czynnikiem obniżającym jakość nauczania jest stale wzrastająca liczba uczniów z obniżonym progiem wymagań edukacyjnych.

W obecnych warunkach pracy szkolnictwa ogromną rolę spełniają koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe oraz indywidualna praca z uczniem. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest rozwijanie możliwości edukacyjnych ucznia, pobudzanie zainteresowań, często o poziomie wykraczającym poza nauczanie szkolne. Czy praca z uczniem zdolnym jest łatwa i chętnie podejmowana przez nauczycieli na lekcjach? Przyczyną oporu dydaktycznego jest nie tylko problem warunków do nauki, ale także brak dysponowania odpowiednimi opracowaniami pomocniczymi i przemyślaną organizacją jednostki lekcyjnej. Jest to także wyzwanie i próg do pokonania dla nauczycieli matematyki.

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie jest bardzo trudna. Na pewno trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, które stwarza lekcja, a więc:
- umożliwiać dostęp i wykazywanie się w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności,
- wymagać precyzji odpowiedzi, jak i stwarzać możliwość wysłuchania poza programowych wiadomości,
- rozszerzać pracę domową (dodatkowe zadania),
- włączać ucznia zdolnego do pracy w grupie uczniowskiej (dwustronna korzyść),
- organizować wielopoziomowe konkursy, quizy logiczne na lekcjach,
- nagradzać i akcentować solidną naukę.

Właściwie zorganizowana praca na lekcji z uczniem zdolnym, to z jednej strony prawidłowy rozwój jego zainteresowań, jak i szansa spożytkowania wiadomości przez pozostałą część klasy.

Najwięcej możliwości do podniesienia jakości nauczania z uczniem zdolnym pozwala funkcjonowanie koła matematycznego. Większy kontakt z dzieckiem, uwarunkowany mniejszą liczebnością grupy, stwarza sytuacje nadzorowania zainteresowaniami i umożliwia kierowanie tokiem zajęć według potrzeb. Praca koła powinna stworzyć swobodę myślenia, samodzielność, możliwość poszukiwań, inspiracji i pozwalać kierować rozwojem ucznia. Zajęcia dodatkowe z matematyki dają szansę lepszego przygotowania uczniów do konkursów, zarówno wewnętrznych, jak i pozaszkolnych. Są także formą zajęć przygotowującą do sprawdzianu po szóstej klasie.

Praca koła matematycznego powinna być podporządkowana następującym celom dydaktyczno - wychowawczym:
- rozwijanie zainteresowań uczestników,
- doskonalenie i rozszerzanie wiadomości,
- kształtowanie języka matematycznego,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- przygotowanie uczniów do konkursów.

W pracy z zespołem uczniów uzdolnionych powinny być uwzględnione zagadnienia, które:
- mają bezpośredni związek tematyczny z materiałem programowym nauczania matematyki w szkole podstawowej,
- wprowadzają do niektórych zagadnień programowych w gimnazjum,
- uwzględniają ciekawe treści matematyczne, z którymi uczniowie nie mają możliwości zetknąć się w normalnym toku nauczania lekcyjnego.

W realizacji powyższych celów i tematów należałoby uwzględniać następujące zakresy wiedzy i formy aktywności:
- elementy historii matematyki, jej rozwoju jako dziedziny naukowej i wykorzystania w praktycznej działalności człowieka,
- wykonywanie pomocy naukowych matematyki dla potrzeb dydaktycznych szkoły,
- umiejętność wykorzystania różnych źródeł informacji matematycznych np. internet, prasa, literatura,
- stworzenie kącika lub ściennej gazetki matematycznej zawierającej np. ciekawostki, nowinki itp.

Uczniowie z uzdolnieniami matematycznymi są jakby "diamentami" w środowisku szkolnym, które należy "szlifować" i doskonalić, a osiągnięty wspólny sukces jest zarówno dużą zasługą aktywności ucznia jak i ogromną satysfakcją każdego pedagoga.

Bibliografia:

 • Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, Warszawa 1989
 • Nowak W., Konserwatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa 1989
 • Polya G., Jak to rozwiązać?, Warszawa 1964
 • Turnau S., Wykłady o nauczaniu matematyki, Warszawa 1990
 • Zaremba D., Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej, GWO Gdańsk 1993

  Katarzyna Kralka
  Szkoła Podstawowa w Wiślicy


 • Zaświadczenie online  numer online: 156 gości

  reklama