Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
448
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Człowiek współczesny wobec propagandy i rzeczywistości

Propaganda czyli kłamliwe spojrzenie na rzeczywistość i prawdę spotykamy już u zarania dziejów w raju. Pierworodny grzech człowieka spowodowany był chęcią dorównania Bogu w sferze poznania. Wiedza równa boskiej dawałaby znajomość dobra i zła. Bóg stałby się już niepotrzebny, człowiek byłby niezależnym od Stwórcy. Znajomość dobra i zła dawałaby człowiekowi prawo na prawdę, a on stałby się niejako jej wykładnikiem. "... i otworzą się wam oczy i jak Bóg będziecie znali dobro i zło" (Rdz 3,5) - oto propaganda kłamstwa szatana które w swych następstwach ukazało małość człowieka. Człowiek wpadł w niewolę swej własnej małości, upadł tak nisko, że nie tylko nie umiał sam rozpoznać dobra, by odrzucić zło, lecz nawet nie był świadom swego stanu zniewolenia. Najgłębszym zaś stanem zniewolenia jest nieświadomość bycia w niewoli.

Ponieważ do wyzwolenia się z niewoli zła człowiek sam z siebie nie był zdolny, dlatego też Bóg posłał swego Syna, aby wyrwać go z okowów zła i przywrócić mu wolność utraconą na skutek propagandowego posłuchu szatanowi. Progiem na nowo łączącym człowieka z Bogiem staje się chrzest, który mocą Ducha zanurza nas w Chrystusa. Człowiek, będący pod kontrolą swej natury, skażonej grzechem pierworodnym, przez chrzest wyzwala się z niewoli grzechu, wraca do swego Stwórcy. Przeszłość grzechowa zostaje przekreślona i człowiek zaczyna nowe życie, życie z Bogiem. Duch Święty, wraz z Ojcem i Synem, odradza nas w chrzcie i czyni synami i dziedzicami Boga Ojca, współdziedzicami Chrystusa. Chrześcijanin to człowiek wyzwolony z więzów grzechu, z zakłamania, wypływającego z ludzkiego pragnienia autonomii względem Boga. Nasza wolność od skutku nieposłuszeństwa pierwszych ludzi wypływa z odkupieńczej misji Chrystusa, w którą wchodzimy przez obmycie w wodach Chrztu św.

Przez chrzest w sposób szczególny wybrał nas Bóg i wyróżnił, dając nam niebo i otwarty przystęp do raju, oraz czyniąc nas "niewiele mniejszymi od istot niebieskich" (por. Ps 8,6), I. wyzwala nas od grzechu pierworodnego "wszystkim, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi" (J 1, 12). Chrzest św. to powtórne narodzenie. Powiedział to sam Pan Jezus Nikodemowi. "Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić" (J 3,5-7). Kiedy się rodzimy, mamy życie naturalne. Ono wystarczy dla ziemskiego życia. Ale my jesteśmy stworzeni nie dla ziemi, lecz dla nieba. Aby żyć w niebie na wieki, trzeba żyć już tu na ziemi życiem nadprzyrodzonym, które daje nam właśnie chrzest św. On usuwając grzech pierworodny, przywraca łaskę uświęcającą. Mamy wtedy życie Boże w duszy, stajemy się uczestnikami Boskiej natury. Otrzymujemy prawo do nieba. Bóg staje się naszym Ojcem. Jeżeli w czasie chrztu Jezusa Bóg Ojciec powiedział: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 4,17), to w czasie naszego chrztu Bóg Ojciec mógłby także powiedzieć: to jest moje dziecię umiłowane, mam w nim upodobanie.

To wszystko daje nam chrzest, nowe narodziny, łaskę uświęcającą, udział w życiu Bożym. Przepięknie wypowiada się o działaniu chrztu Dydym Aleksandryjski: "Glinianym naczyniem jest człowiek, dlatego należy Go wpierw obmyć wodą, a następnie umocnić i wykończyć w ogniu, a Bóg jest ogniem trawiącym. Człowiek więc potrzebuje Ducha św. aby On to odnowił i doprowadził do doskonałości. Ten duchowy ogień może przetopić, ta duchowa woda może nawodnić" (O Trójcy Św., Księga 2,12). Chrześcijanin obmyty przez chrzest jest uświęcony i usprawiedliwiony w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego (por. Kor 6,11).

Chrzest jest sakramentem, który wyciska na duszy niezatarte znamię. To certyfikat naszego chrystianizmu, dowód naszej przynależności do Chrystusowego Kościoła. Człowiek ochrzczony może się zaprzeć wiary, może stać się niedowiarkiem, apostatą, ateuszem, ale znak chrztu pozostaje nienaruszony na jego duszy teraz i na wieki. Znana jest w historii Kościoła smutna postać Juliana Apostaty. Był ochrzczony i wychowany w religii katolickiej. Zerwał z chrześcijaństwem i kiedy został cesarzem, ulegając pogańskim kapłanom wszystko robił, aby zniszczyć Kościół katolicki. Na jego gruzach miał zatryumfować poganizm. Jedna rzecz go tylko trapiła - niewidzialny znak przyjętego niegdyś chrztu św. Często ręką pocierał czoło. Lekarz myśląc, że ma jakieś bóle, pytał, dlaczego to robi. "Chciałbym zetrzeć ślady mego chrztu" - odpowiadał. Daremny trud i wysiłek. Lekarz był bezradny, do duszy, na której był wyciśnięty znak sakramentu chrztu św., nie mógł sięgnąć. Pogańscy kapłani doradzali kąpiele we krwi koźląt. Kąpiele nie pomagał. Znak chrztu pozostawał niezatarty. W czasie wojny został śmiertelnie ranny. Umierając podniósł rękę z okrzykiem rozpaczy: "Zwyciężyłeś, Galilejczyku".


REKLAMA

Sobór Watykański II mówiąc o chrzcie, mówi o wszczepieniu nas w Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego,o zanurzeniu Jego w śmierci i zmartwychwstaniu. Jesteśmy z Chrystusem pogrzebani dla grzechu, abyśmy mogli przejść do nowego życia, zapoczątkowanego przez zmartwychwstanie Chrystusa. Chrzest sprawia, że naszym udziałem jest wyzwolenie nas z dziedzictwa grzechu, z jego "niewoli", do wolności dzieci Bożych.( KK 10) .

Chrzest sprawia też wcielenie ochrzczonego w społeczność Kościoła, we wspólnotę wolnych dzieci Bożych. Rodząca się z chrztu wiara powoduje wyjście z izolacji własnego "ja" i wejście w komunię z Jezusem, a także z tymi, którzy są członkami Kościoła. Miejscem naszej wiary staje się Kościół. Nasza wiara jest cząstką wiary Kościoła, poza którym nie byłoby rzeczywistego rozwoju.

Uświadamiając sobie działanie i skutki chrztu możemy określić życie chrześcijanina jako życie wolności. Ta wolność - to otwartość na absolutną prawdę, na odwieczną miłość, na nieograniczoność ludzkiego życia w bezpośredniej bliskości z Bogiem. Wolność ta jednak nie oznacza bynajmniej, że w życiu człowieka na ziemi nie ma sił, które determinują naszą egzystencję. Dla nas, którzy przyszliśmy na świat i jesteśmy umieszczeni w określonej nie dającej się zmienić przestrzeni życiowej, nie istnieje bezpośrednia wolność w sensie nieobecności propagandowych sił współdeterminujących naszą egzystencję. Jednakże którą wybiera się codziennie opowiadając za Bogiem chrześcijanin wierzy, że poprzez tę rzeczywistość chrztu prowadzi droga do prawdziwej wolności."Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do niego..." (Pwt 30,19-20). A święty Paweł poucza nas: "Nie otrzymaliście przecież Ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za Synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!"

Jesteśmy więc wezwani przez chrzest do wolności. Wolność winniśmy jednak dobrze rozumieć i właściwie z niej korzystać. Święty Paweł skutecznie przestrzega: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę" (1 Kor 6,12).

Najgroźniejszą pokusą współczesności jest powrót do pierwszej winy człowieka w raju, to jest do pragnienia autonomicznego życia, które całkowicie neguje jakikolwiek autorytet, włącznie z autorytetem Boga. Człowiek współczesny sam chce stanowić o tym, co dobre i co złe, ustanawiać swoje prawdy, jak też swoje normy i kryteria moralne. Znów wystąpił u ludzi "historyczny zanik pamięci", który pozwolił im zapomnieć, że taka autonomia prowadzi do upadku i zniewolenia. Oczywiście kuszenie człowieka odbywa się dziś odmiennie, ale skutki praktycznie są takie same. Strasznym jest to, że obecnie czyni się wszystko w imię wolności, postępu i demokracji.

Dziś, ponad 2000 lat od przyjścia na ziemię Syna Bożego, ludzkość nadal potrzebuje wybawienia, oczyszczenia, wolności, wypływających z obmycia wodą chrztu świętego. Przed obliczem obecnego świata, my, którzyśmy w sakramencie chrztu otrzymali Ducha przybrania za Synów Bożych, powinniśmy teraz jeszcze bardziej podkreślać swą przynależność do Boga. Będąc wolnymi od naleciałości tego świata, dzięki pouczeniu Ducha, które w nas działa na skutek łaski chrztu św., powinniśmy przejawiać moc czynienia dobra i moc okazywania miłości.

Ojciec Święty w homilii wygłoszonej 29.01.1979 r. w Meksyku powiedział: "Wszyscy wierni na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania zobowiązani są do publicznego wyznawania wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła. Powinni ją szerzyć i bronić jej jak prawdziwi świadkowie Chrystusa, ponieważ są wezwani do ewangelizacji - fundamentalnego obowiązku wszystkich członków ludu Bożego". Musimy jednak pamiętać, że skuteczność naszej działalności będzie płynęła z głębokiego życia wewnętrznego, z życia modlitwy i całkowitego oddania się Chrystusowi - Kapłanowi na wzór Maryi, której dziewicze i pełne oddanie się Bogu stało się źródłem Jej duchowego macierzyństwa wobec dusz. Chrzest, który rodzi nas do wiary, powołuje również nas do takiego macierzyństwa.

ks. mgr Ryszard Legan
Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej


Zaświadczenie onlinenumer online: 100 gości

reklama