Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
50
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Lekcja matematyki w klasie VI szkoły podstawowej "Objętość graniastosłupa"

Cele ogólne:
- doskonalenie umiejętności operowania językiem matematycznym,
- rozpoznawanie graniastosłupów i ich klasyfikacja,
- kształcenie umiejętności obliczania objętości graniastosłupów,
- kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków,
- pobudzanie wyobraźni przestrzennej.

Cele szczegółowe:
uczeń:
- zna wzory na pola wielokątów (trójkąt, prostokąt, równoległobok, trapez),
- rozpoznaje wielokąty foremne,
- zna własności prostopadłościanów,
- potrafi obliczyć objętość prostopadłościanu,
- zna różne jednostki objętości i potrafi je zamieniać,
- zna rodzaje graniastosłupów prostych i rozpoznaje ich elementy,
- zna własności graniastosłupa prawidłowego,
- rozpoznaje graniastosłup na podstawie opisanych własności,
- potrafi obliczyć objętość graniastosłupa

Metody i formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca w grupach,
- prezentacja,
- pogadanka,
- ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:
- modele wielokątów z kolorowego papieru,
- magnesy,
- modele graniastosłupów,
- materiały ksero,
- klocki drewniane w kształcie prostopadłościanów,
- film edukacyjny Matematyka 2001 - kl. VI, pt. "Są bryły, są siatki",
- podręcznik.

Przebieg lekcji:

1. Podanie tematu lekcji.
2. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji.
a. przypomnienie pojęcia prostopadłościanu,
b. rodzaje jednostek objętości (pojemności),
c. wzory na objętość prostopadłościanu i sześcianu.
3. Praca w grupach 4 osobowych
- obliczanie objętości prostopadłościanów i sześcianów na przykładzie drewnianych klocków (uczniowie dokonują pomiaru z dokładnością do 1cm),
- podają własności otrzymanych brył.
4. Obejrzenie fragmentu filmu dotyczącego graniastosłupów.
5. Wprowadzenie pojęcia graniastosłupa prostego. Graniastosłup pochyły.
def (materiały ksero)
- Graniastosłup prosty to taka bryła, która ma w podstawie dowolny wielokąt (trójkąt, czworokąt, pięciokąt, sześciokąt, itd), a ściany boczne są prostokątami.
- Obie podstawy graniastosłupa są przystające i równoległe do siebie.
6. Omówienie elementów graniastosłupa - podstawa, wysokość, ściana boczna.

7. Przeprowadzenie klasyfikacji graniastosłupów prostych:
a. graniastosłup prosty trójkątny,
b. graniastosłup prosty czworokątny,
c. graniastosłup prosty sześciokątny.
8. Omówienie własności graniastosłupa prawidłowego (przypomnienie pojęcia wielokąta foremnego)
def (materiały ksero)
- Graniastosłupem prawidłowym nazywamy taki graniastosłup prosty, który ma w podstawie wielokąt foremny (np. trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny, itd.)
9. Obliczanie objętości graniastosłupów:
objętość = pole podstawy x wysokość
V = Pp * h
10. Rozwiązywanie zadań tekstowych - podręcznik str. 118.
11. Podsumowanie lekcji.
12. Zadanie domowe
- ćwiczenia str. 70 zad A3
- wyciąć składanki z ćwiczeń (str. 75, 77, 79) i przynieść na następną lekcję.

Materiały dla uczniów:

Graniastosłup prosty to taka bryła, która ma w podstawie dowolny................. (np. trójkąt, czworokąt, pięciokąt, sześciokąt, itd), a ściany boczne są...................................

Obie podstawy graniastosłupa są ............................ i............................. do siebie.

Graniastosłupem prawidłowym nazywamy taki graniastosłup prosty, który ma w podstawie............................................ (np. trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny, itd.)

mgr inż. Danuta Ziemińska
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 134 gości

reklama