Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
523
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metody stosowane w nauczaniu

Pojęcie metody nauczania

Pojęcia "metoda" używa się dla określenia sposobu stosowanego systematycznie. Przez metodę nauczania rozumie się "celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych" (W.Okoń: Słownik pedagogiczny).

W dotychczasowych pracach pedagogicznych pojęcie "metody" odnoszono zazwyczaj do nauczania czy wychowania. R.Więckowski odnosi to pojęcie do czynności "wspierania aktywności edukacyjnej ucznia". W tym rozumieniu nauczyciel w procesie edukacyjnym jedynie stymuluje, wspiera powstawanie oczekiwań poznawczych uczniów i pomaga w ich osiąganiu. Zatem przez metodę wspierania aktywności edukacyjnej ucznia należy rozumieć sposób pracy nauczyciela z uczniami zastosowany z myślą o tym, aby umożliwić im rozwój oczekiwań poznawczych i równocześnie sposób ich zaspokajania czy osiągania, a także taki sposób, który ma szeroki zakres stosowalności.

Klasyfikacja metod nauczania

Poglądy metodyków dotyczące klasyfikacji metod są dość zróżnicowane.

W. Okoń dzieli sposoby nauczania-uczenia się na metody:
- asymilacji wiedzy,
- samodzielnego do niej dochodzenia,
- waloryzacyjne (impresyjne i ekspresyjne),
- praktyczne.

Cz. Kupisiewicz wyróżnił metody oparte na:
- słowie,
- obserwacji,
- działalności praktycznej uczniów.


REKLAMA

W skład grupy metod opartych na obserwacji wchodzą: metoda pokazu oraz metoda pomiaru rzeczy i zjawisk. Z kolei do grupy metod słownych należą: pogadanka, opowiadanie, dyskusja, wykład i praca z książką. Wreszcie metoda zajęć laboratoryjnych oraz metoda zajęć praktycznych tworzą grupę metod opartych na praktycznej działalności dzieci i młodzieży.

Natomiast R. Więckowski dzieli metody na dwie grupy:
- informacyjne,
- heurystyczne.

Wśród metod informacyjnych wyróżnia metody: wyjaśniania, opisu i narracji, natomiast wśród metod heurystycznych metody: problemową, dyskusji, dialogu.

Metody aktywizujące

Reforma edukacyjna wymusza zmianę metod pracy nauczyciela z podających, gdzie nauczyciel eksponuje sam siebie, na aktywizujące - skierowane na aktywność uczniów.

W tej nowej sytuacji stroną aktywną jest uczeń, nauczyciel natomiast jest organizatorem całego procesu dydaktycznego. Jest to zadanie trudne, gdyż nauczyciel odpowiada za takie organizowanie sytuacji dydaktycznej, aby osiągnąć zamierzony cel musi skonstruować zadania, tworzyć warunki do ich wykonania, wspierać i inspirować uczniów.

Metody aktywizujące w procesie nauczania-uczenia się mają za zadanie stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby odczuwał potrzebę podejmowania działań jakich od niego oczekujemy, nabywanie przez uczniów umiejętności współdziałania w grupie. Zadaniem nauczyciela jest uświadomienie uczniom celu ich działań oraz umotywowanie potrzeby jego osiągnięcia. Źródłem aktywności ucznia są jego potrzeby. Przez aktywność własną uczeń zaspokaja potrzeby i realizuje cele. Aktywność odtwórcza uczniów przeplata się z ich aktywnością twórczą. Uczniowie powinni nabywać wiedzę i umiejętności w sposób trwały, skuteczny i przyjemny. Należy zatem wprowadzać atrakcyjne środki dydaktyczne działające na wzrok, stwarzać uczniom możliwości rozmowy i dyskusji, umożliwiać uczniom uczenie się poprzez działanie. W czasie wykonywania czynności uczniowie angażują umysł, wolę, emocje, zmysły, badają, doświadczają i działają. Taki model pracy umożliwia kształtowanie oprócz umiejętności przedmiotowych również kompetencji kluczowych, które są tak istotne w dalszym życiu i funkcjonowaniu we współczesnym świecie (planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, twórcze rozwiązywanie problemów, skuteczne komunikowanie się, współpraca w grupie, wykorzystanie informacji z różnych źródeł, efektywne posługiwanie się technologią informacyjną).

Do pozytywnych aspektów stosowania metod aktywizujących zaliczamy:

 • Możliwość dotarcia do uczniów o różnych zdolnościach percepcyjnych: wzrokowców, słuchowców, czuciowców.
 • Odpowiednie dobranie metod wyzwala duże pokłady aktywności uczniów (pracują wszyscy - każdy uczeń ma do spełnienia swoje zadanie).
 • Są alternatywą dla lekcji, na których nauczyciel eksponuje siebie, nie dając szans uczniom na wykazanie się możliwościami i pracą.
 • Uczniowie uczą się współpracy i komunikacji, rozwiązując dany problem rozmawiają ze sobą, wymieniają myśli i doświadczenia, wspólnie wyciągają wnioski.
 • Metody aktywizujące mobilizują uczniów do rozwiązywania problemów - towarzyszy temu dyskusja, negocjacje i zespołowe podejmowanie decyzji.
 • Problem, który staje przed uczniami inspiruje ich do twórczego myślenia - nawet tzw. słabi, zwykle nieaktywni uczniowie zgłaszają pomysły i propozycje rozwiązań.
 • Ważnym aspektem uczenia się we współpracy jest refleksja na temat różnych poglądów oraz tolerancja wobec innych postaw i poglądów, uczniowie uczą się, że nie można nikogo dyskredytować z powodu odmiennego zdania.

  W osiągnięciu zamierzonych celów bardzo ważny jest staranny dobór metod. Zależy on od materiału, który realizujemy, od możliwości intelektualnych uczniów, od ich zainteresowania oraz od liczebności klasy.

  Bibliografia :

 • Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1996, Polska Oficyna
 • Wydawnicza "BGW"
 • Okoń W. Słownik pedagogiczny. Warszawa 1992, Wyd. 5, PWN
 • Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1987, PWN
 • Siwek H. Czynnościowe nauczanie matematyki. Warszawa 1998, WSiP
 • Więckowski R. Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa 1993, WSiP

  Małgorzata Winiarska
  Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Człuchowskim


 • Zaświadczenie online  numer online: 134 gości

  reklama