Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5768
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kształcenie osób w zawodzie protetyka słuchu

Gruntowne wykształcenie, wiedza poparta doświadczeniem, to klucz do sukcesu w każdej pracy zawodowej. W szpitalach pracują lekarze, którzy uzyskali gruntowne przygotowanie w dziedzinie medycyny, coraz więcej osób pracujących w sektorze medycznym musi mieć ukończone wyższe studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego w dziedzinie protetyki słuchu, gdzie powinno zatrudniać się personel mający najwyższe kwalifikacje zawodowe, wiedzę z zakresu medycyny, szeroko pojętej techniki, surdopedagogiki, psychologii i logopedii, pozwolenie na wykonywanie zawodu otrzymują osoby kończące 2-tygodniowe kursy? Dlaczego w pracy, gdzie ponosi się odpowiedzialność za ludzkie zdrowie, pracują osoby, które uczyły się zawodu od starszych stażem koleżanek i kolegów, często powielając ich błędy, nie nadążając za postępem medycznym i technologicznym? Problem braków w systemie kształcenia protetyków słuchu zauważył również profesor Bożydar Latkowski. W swojej książce, którą poświęcił studentom i pracownikom sektora zajmującego się badaniami słuchu napisał: "Podczas (...) pracy w Klinice Otolaryngologicznej miałem możność stwierdzenia , ze niejednokrotnie oceniane audiogramy (...) nie obrazowały rzeczywistego stanu słuchu. Najczęściej dotyczyło to błędnej techniki maskowania(...). Badania słuchu mową czy stroikami, a zwłaszcza posługiwanie się sprzętem specjalistycznym, wymaga dużych umiejętności, doświadczenia i poprawnej techniki badania. Odnosi się to przede wszystkim do osób, które nie ukończyły organizowanych kursów badania słuchu, a do pracy zostały przeszkolone w różnych gabinetach audiologicznych, często w sposób niezaplanowany i niepełny, co ograniczało zakres ich zainteresowań czy umiejętności praktycznych (...)" (B.Latkowski, A.Morawiec Bajda, J.Jóźwiak , 1997 s.5). Aby dowiedzieć się, dlaczego w Polsce mamy tak mało wykwalifikowanych osób wykonujących zawód protetyka słuchu, należy przeanalizować system kształcenia w zawodzie, oraz ocenić stan i potrzeby rynku protetyki słuchu w Polsce.

Potrzeby rynku protetycznego w Polsce są coraz większe. Corocznie wzrasta liczba osób cierpiących z powodu niedosłuchu. Szacuje się, iż uszkodzenia narządu słuchu dotyczą 10% populacji, a w samej Polsce żyje około 4 mln osób, które powinny korzystać z aparatów słuchowych (http://pl.wikipedia.org). W coraz większej mierze skutki rozwoju cywilizacyjnego dotykają najmłodszych obywateli krajów wysoko zurbanizowanych. Na 1000 urodzeń notuje się jedno dziecko niesłyszące. Niedosłuchy są zmorą wielu grup zawodowych. Liczba osób pracujących w hałasie przekraczającym 85 dB wynosi ok. 600 000. Każdego roku przybywa więc przeszło 3000 pracowników dotkniętych poważną wadą słuchu (http://www.ifps.org.pl).

Szacuje się iż w stosunku do roku 2006, odnotowano 27% wzrost sprzedaży aparatów słuchowych (A.Ruta, 2008). Za wzrostem sprzedaży aparatów, idzie równie duży wzrost firm protezujących niedosłyszących ludzi. Indukuje to ogromne zapotrzebowanie kadrowe na osoby mające kwalifikacje zawodowe protetyka słuchu. Dynamicznie rozwijająca się od około 15 lat dziedzina protetyki słuchu w Polsce indukuje dysonans pomiędzy potrzebami pracodawców, a możliwościami dostarczenia odpowiedniej liczby wyspecjalizowanego personelu medycznego, ponieważ ciągle brakuje w kraju form edukacji i doskonalenia zawodowego.

Uprawnienia do wykonywania zawodu protetyka słuchu można zdobyć podczas studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) na kierunku Akustyka o specjalności protetyka słuchu i ochrona przed hałasem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukę tego zawodu w 2007 roku pobierało:

ilustracja

Pierwsi słuchacze niedawno powstałego kierunku Logopedia z Audiofonologią na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, zorganizowanego przy współudziale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, uprawnienia do pracy w zawodzie protetyka słuchu zdobędą w 2010 roku, jako absolwenci studiów pierwszego stopnia. Pojawili się w murach uczelni 01.10. 2007r. kiedy to miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego na nowo powstałym kierunku. Limity przyjęć wynoszą niezmiennie od początku istnienia kierunku 60 osób. To niewiele miejsc a, jeszcze mniej osób uczących się zawodu protetyka słuchu, jak na warunki kraju, w którym funkcjonuje 131 wyższych szkół publicznych, kształcących 1276,9 tys. osób i 324 wyższych uczelni niepublicznych, kształcących 660,5 tys. studentów (GUS, 2008r.)

Kształcenie w zawodzie protetyka słuchu w ramach wyższych uczelni zamyka Warszawski Uniwersytet Medyczny i studia stacjonarne oraz wieczorowe pierwszego stopnia (licencjackie) o specjalności audiofonologia na kierunku Zdrowie Publiczne. Studia trwają trzy lata a absolwentów przygotowuje się do pracy w zakresie diagnozowanie uszkodzeń słuchu, prowadzenia specjalistycznych badań, rozpoznawania wad wymowy oraz prowadzenia rehabilitacji.

Innym sposobem na zdobycie tego zawodu jest nauka w policealnych szkołach (system dzienny lub zaoczny), które kończą cykl 2-letniej edukacji Państwowym Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe. W 2007 roku do etapu pisemnego egzaminu przystąpiło 82 absolwentów, a zdało 78, co stanowi 95,1% osób zdających. Etap praktyczny zdawały 83 osoby, wynik pozytywny uzyskało 65 co daje 78,3% (http://www.cke.edu.pl)

Policealne studia zawodowe funkcjonują w: Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie, Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku i Radomiu (http://www.psps.pl). Mimo tego, iż solidnie przygotowują do wykonywania zawodu, nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Nie mają prestiżu takiego jaki studia na wyższej uczelni, a stosunkowo długi, trwający 2 lata cykl edukacji jest mało konkurencyjny w stosunku do rozpowszechnionych w ostatnich czasach kursów organizowanych przy wyższych uczelniach np. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie czy Politechnice Warszawskiej, dających kwalifikacje zawodowe w 2 tygodnie. Kursy na Akademii Górniczo Hutniczej podczas sześciu edycji kursu kształcenie ukończyło 70 osób (opracowanie własne AGH Kraków), natomiast do dnia dzisiejszego na Politechnice Warszawskiej tytuł zawodowy protetyka słuchu uzyskało ok. 650 słuchaczy. (http://www.agh.edu.pl, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/2518_14_10092008.pdf).

Forma kształcenia, jaką są 2 tygodniowe kursy wykorzystuje poniekąd lukę w ustawie o zawodach medycznych, która nie precyzuje struktur systemu kształcenia w zawodzie. Jest to forma budząca największe kontrowersje. Należy postawić pytanie, w jakim stopniu absolwenci owych kursów przygotowani zostają do wykonywania tak trudnego i wymagającego wszechstronnej wiedzy zawodu.

Proponuje się zatem potraktowanie kursów, jako form doskonalenia zawodowego dla wykwalifikowanych protetyków słuchu, a jednym z kryteriów przyjęcia na szkolenie powinno być ukończenie wyższych studiów na kierunku pokrewnym. Nie powinny jednak funkcjonować tak jak do tej pory, jako formy przygotowujące do wykonywania zawodu osoby mające ukończone średnie szkoły ogólnokształcące czy technika.

Rozwijający się rynek protetyki słuchu w Polsce wymaga coraz większej liczby pracowników, ludzi z kierunkowym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Niewielka liczba uczelni i szkół policealnych kształcących protetyków słuchu, powoduje dość duże braki kadrowe. Jak podkreślił Andrzej Leszczyński, musi minąć sporo lat, zanim europejskie standardy wejdą na grunt polskiej protetyki, gdzie będzie przypadał jeden specjalista na 10000 mieszkańców. Należy jednak mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości duże ośrodki akademickie, dysponujące sprzętem oraz kadrą naukową będą otwierać kierunki studiów poświęcone nauce zawodu przyszłych protetyków słuchu, co rozwiąże problemy kadrowe niejednego pracodawcy w Polsce.

Bibliografia:
1. Marciniak G., Chojnicka M., Franecka A., Chylińska M., Ulatowska M., 2008r. Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
2. Ruta A. 2008r. Rynek protetyki słuchu w Polsce w 2007 r. na podstawie danych z NFZ |W:| Biuletyn PSPS nr 32, Październik 2008r. wyd. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, Poznań 2008
3. Latkowski B., Morawiec- Bajda A., Jóźwiak J., 1997r. Badania narządu słuchu i układu równowagi. Podstawowe metody. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997
4. http://edu.ifps.org.
5. http://www.cke.edu.pl
6. http://www.ia.amu.edu.pl
7. http://www.umcs.lublin.pl
8. http://www.wum.edu.pl
9. http://www.agh.edu.pl
10. http://www.psps.pl
11. http://pl.wikipedia.org
12. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/2518_14_10092008.pdf

Anna Czyż


Zaświadczenie onlinenumer online: 142 gości

reklama