Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6023
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola rodziny w życiu dziecka

Grupa jest pojęciem często i powszechnie używanym. Używa się go w znaczeniu skupiska ludzi, które powstało przypadkowo lub zespołu kilku osób powołanych do wykonania jakiegoś zadania. Grupą mogą być widoczne w teatrze, kinie, osoby, które sprowadził jeden cel. Często grupą nazywa się ludzi należących do jednego i tego samego stowarzyszenia, a nigdy - lub bardzo rzadko - spotykających się z sobą. Mianem grupy może być nazywana również rodzina żyjąca pod jednym dachem.

"M. Shieryf określa grupę jako społeczną formację, która składa się z pewnej liczby jednostek pozostających w określonych pozycjach i rolach w stosunku do siebie, która posiada własny system wartości oraz normy regulujące zachowanie jednostek, przynajmniej w sprawach ważnych dla grupy".

" Klasyfikacja grup ludzkich dzieli się na grupy pierwotne (podstawowe) i wtórne. Grupa pierwotna stanowi środowisko, w którym rozpoczyna się uspołecznianie jednostki. Cechą charakterystyczna tych grup jest wzajemny, bliski kontakt i ścisłe współdziałanie członków. Członkowie grup podstawowych nawiązują ze sobą bliskie stosunki emocjonalne, łączą ich trwałe i osobiste więzi oparte na solidarności. W śród grup pierwotnych można wyróżnić rodzinę, dziecięcą grupę zabawową i grupę sąsiedzką w społeczności lokalnej. Grupy te są powszechne i występują we wszystkich okresach historycznych, stanowiąc urzeczywistnienie ludzkiej natury i ludzkich ideałów.

Grupa wtórna spełnia inna role w życiu jednostki, niż grupa podstawowa. Stosunki między człowiekiem są najczęściej konwencjonalne, formalne, chłodne i bezosobowe. Ludzie uczestniczą w niej nie cała pełnią swojej osobowości, lecz tylko ograniczonym jej fragmentem. Grupa ta nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do realizacji innych celów. Przykładem grupy wtórnej może być naród, związek zawodowy, zrzeszenie. Grupy wtórne mają charakter bardziej oficjalny i nawiązują kontakty w sposób pośredni.

Powszechną i niewątpliwie najważniejszą grupą pierwotna jest rodzina. Jej znaczenie nie tylko z jej kształtu, czy istnienia w każdym społeczeństwie , lecz przede wszystkim z tego, ze jest ona pierwszym i podstawowym miejscem rozwoju, uspołecznienia i współżycia dziecka. Mimo iż należy ona do grup podstawowych powstających przeważnie spontaniczne, z osobistych, nieformalnych pobudek, społeczeństwo stawia jej pewne wymagania jak np. zawarcie ślubu, przyjęcie uprawnień i obowiązków nałożonych przez państwo. Rodzina ma swoje historyczne określenie i występuje we wszystkich społeczeństwach. Tworzą ja osoby, które łączą związku małżeńskie, pokrewieństwo lub adopcji. Członkowie rodziny nie tylko zamieszkują na ogół pod jednym dachem i we wspólnych gospodarstwach domowych, lecz współdziałają ze sobą zgodnie z wewnętrznym podziałem ról m.in. w stwarzaniu warunków niezbędnych do utrzymania i wychowania dzieci. Niekiedy rodzinę utożsamia się z parą małżeńską, w innych typach definicji w skład rodziny władcza się przodków ojca, matki, zmarłych lub żyjących krewnych, a nawet osoby nie związane więzami krwi". W niniejszej pracy "za rodzinę będziemy uważać taką grupę, która składa się z mężczyzny i kobiety (wyjątek - rodziny niepełne), z ich potomstwa (własnego i adoptowanego), oraz w niektórych przypadkach z osób innych najczęściej najbliższych krewnych".

Rodzina stanowi pewną całość, która jest trwała, ale podlega dynamicznym przekształceniom i zmianą. Ta całość jest niezależna i żyje swoim własnym życiem, które określa jej działania, kształtuje osobiste dążenia członków rodziny. Mimo, iż rodzina ma jakby swój świat, stanowi ona zarazem grupę otwartą na wpływy zewnętrzne: aktualne problemy społeczne, postawy, oraz potrzeby psychologiczne i społeczne jej członków.

Rodzina składa się z jednostek o dużym bogactwie cech fizycznych i psychicznych. Jest też pierwszą grupą społeczną, która łączy jednostkę ze środowiskiem zewnętrznym. Istnieje wiele teorii zajmujących się tą tematyką. Wszystkie podkreślają ogromną role rodziny, a głównie rodziców w rozwoju i wychowania dzieci. W bliskich interakcjach z matką, ojcem i rodzeństwem rozwijają się podstawowe funkcje psychiczne i kształtują się struktury osobowości dziecka. Treść i układ stosunków rodzinnych na wpływ na więzi uczuciowe pomiędzy poszczególnymi osobami, a także na poczucie bezpieczeństwa u wszystkich członków rodziny.

W niniejszej rodzinie przedstawione zostaną wybrane aspekty funkcjonowania rodziny np. struktura rodziny, jakość związków rodziny i ich wpływ na rozwój psychiczny dzieci żyjących w tych związkach.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Elżbieta Szabelska
Przedszkole Nr 15 w Koninie
"Mali Przyrodnicy"


Zaświadczenie onlinenumer online: 180 gości

reklama