Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6277
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej

Rozważając problematykę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole trzeba rozważyć pojęcie - dojrzałość szkolna. Określenie dojrzałość dotyczy poziomu rozwoju dziecka, natomiast zwrot szkolna - pozwala zrozumieć, że chodzi poziom rozwoju, który czyni dziecko gotowym do pójścia do szkoły i sprostania stawianym w szkole zadaniom. Inaczej mówiąc: "Dojrzałość szkolna dziecka obejmuje zarówno fizyczny jak i psychiczny rozwój. Za dziecko dojrzałe do nauki szkolnej będziemy uważać takie, które już chce się uczyć, interesuje się czytaniem i pisaniem".

Podstawowym przejawem dojrzałości fizycznej jest dobry stan zdrowia, odporność na choroby i zmęczenie, sprawność narządów zmysłów oraz narządów artykulacyjnych i ogólna sprawność ruchowa i manualna. Ważna jest również równowaga nerwowa, która jest warunkiem zdrowia psychicznego i dojrzałości uczuciowej.

Dojrzałość fizyczna warunkuje dojrzałość psychomotoryczną dziecka, która ma wpływ na dobrą orientację w przestrzeni, koordynację ruchową i wzrokowo-słuchowo-ruchową. Przejawem tej dojrzałości jest zręczność, sprawność rąk, umiejętność wykonywania ruchów ciągłych (przy łączeniu elementów graficznych), zdolność utrzymania kierunku ruchu (rysowanie wzdłuż linii poziomej).

Podstawowym elementem dojrzałości psychoruchowej jest umiejętność przetwarzania statycznego obrazu graficznego (liter, wyrazów) na obraz dźwiękowy (głosek, słów) oraz obu tych obrazów na obraz ruchu. Do osiągnięcia tej umiejętności niezbędny jest określony poziom pamięci wzrokowej i słuchowej. W gotowości do nauki czytania i pisania podstawową rolę odgrywa więc współdziałanie ośrodka wzroku, słuchu, ruchu i mowy.

Dojrzałość umysłową charakteryzuje swoboda w posługiwaniu się mową oraz prawidłowe rozumienie mowy innych. Ponadto dzieci dobrze przygotowane do nauki czytania i pisania potrafią dokonywać analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, rozumieją też, że określone treści można przekazać za pośrednictwem umownych znaków jakimi są głoski i litery oraz słowa i wyrazy.

Przejawem dojrzałości emocjonalno-społecznej jest samodzielność, zaradność, umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem, umiejętność przystosowania się do wymogów nowego środowiska.

Dziecko dojrzałe umysłowo do podjęcia nauki w szkole posiada już określony zasób doświadczeń i wyobrażeń będących dla procesów analizy i syntezy oraz rozwoju mowy i logicznego myślenia. Dziecko wstępujące do szkoły posługuje się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia, a także poprawny pod względem gramatycznym i dźwiękowym; potrafi słuchać wypowiedzi ustnej ze zrozumieniem; opanowało w określonym zakresie umiejętność czytania. Ponadto jest to dziecko myślące, ciekawe, zadowolone ze swych nowych obowiązków.

Jak widać z tego krótkiego przeglądu cech charakteryzujących dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole, poszczególne sfery rozwoju przenikają i warunkują się wzajemnie.

Dojrzałość szkolna jest wynikiem prawidłowego kierowania rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Osiągana jest zarówno przez wychowanie umysłowe i społeczno - moralne, jak i przez wychowanie zdrowotne czy estetyczne. W procesie wychowania przedszkolnego nie istnieje jakaś wyizolowana droga przygotowania dziecka do szkoły. Całokształt oddziaływań wychowawczych służy temu celowi, choć nie jest to cel jedyny, gdyż przedszkole nie tylko przygotowuje dziecko do pełnienia roli ucznia lecz także do innych ról, które przyjdzie mu pełnić w przyszłości.

Zrozumienie istoty wszechstronnego rozwoju dziecka jest koniecznym warunkiem prawidłowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem dziecka do szkoły.

Literatura:
1.M. Kwiatkowska "Przygotowanie dziecka do szkoły" Warszawa 1993, WSiP
2.M. Pelcowa "Uspołecznienie dzieci rozpoczynających naukę szkolną" Warszawa 1993 PZWS
3.B. Wilgocka - Okoń "Dojrzałość szkolna dzieci" Warszawa 1991, PZWS

Marta Brodacka


Zaświadczenie onlinenumer online: 127 gości

reklama