Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6278
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania

Wprowadzenie dziecka w świat symboli graficznych jest przede wszystkim związane z dziecięcym zainteresowaniem otaczającym światem, a równocześnie służy kształtowaniu gotowości szkolnej. Właściwą naukę czytania poprzedza przygotowanie, które - wraz z przygotowaniem do nauki pisania - trwa od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Umiejętność pisania ma charakter wtórny w stosunku do umiejętności czytania. Zatem wszystko to co sprzyja gotowości do nauki czytania jest równocześnie przygotowaniem do nauki pisania.

Przygotowanie do nauki czytania i pisania w przedszkolu koncentruje się na rozwijaniu sprawności psychomotorycznych, rozbudzaniu i kształtowaniu procesów poznawczych oraz pozytywnych nastawień dzieci od początku ich pobytu w przedszkolu.

Podstawowym warunkiem nabywania umiejętności czytania i pisania jest dobra orientacja przestrzenna. Ważną rolę odgrywa też nabywanie przez dzieci sprawności w posługiwaniu się rękami oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa i słuchowo-ruchowa, umiejętność podporządkowania ruchów kontroli wzroku lub słuchu. Ćwiczeniu sprawności rąk służą zabawy ruchowe związane z toczeniem, rzucaniem i chwytaniem.

Naturalnych ćwiczeń dostarczają dziecku wszystkie czynności samoobsługowe, prace porządkowe, zajęcia plastyczne. Należy dostarczać dzieciom różnych narzędzi i materiałów, które będą rozwijać ich sprawność manualną.

Innym problemem jest rozwijanie u dzieci koordynacji wzrokowo-ruchowej. Aby osiągnąć koordynację ruchów rąk i podporządkować je kontroli wzroku należy stosować zabawy zręcznościowe: toczenie piłki, rzucanie piłki do celu, do obręczy, do tarczy, zabawa w kręgle itp.

Podstawowym zadaniem związanym z przygotowaniem do nauki czytania i pisania jest doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej dziecka.

Istotną rolę w rozwijaniu percepcji wzrokowej odgrywają zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle. Zajęcia te ćwiczą również pamięć wzrokową i zdolność postrzegania wzajemnych stosunków, jakie zachodzą między poszczególnymi elementami,

Doskonalenie percepcji słuchowej następuje w toku sytuacji naturalnych: zabaw, rozmów, różnych czynności podejmowanych w ciągu dnia. Liczne zabawy, gry i ćwiczenia pomagają dziecku doskonalić słuch fonematyczny. Wiele uwagi poświęcić trzeba analizie i syntezie słuchowej (dźwiękowej) słów. Zaczynamy od zabaw polegających na dzieleniu słowa na sylaby. Następnie uczymy dziecko rozróżniać głoski na początku słowa -w nagłosie-, na końcu słowa - w wygłosie. Dzielimy słowo na głoski a następnie składamy je w całość.

Ważne jest również zdobycie umiejętności poprawnego mówienia zarówno pod względem dźwiękowym, jak również gramatycznym. Nie może być mowy o rozpoczęciu nauki czytania z dzieckiem, które nie opanowało umiejętności dość swobodnego wypowiadania się i rozumienia wypowiedzi słownych.

Podstawy emocjonalno-społeczne, umożliwiające podjęcie przez dziecko nauki czytania i pisania, pozostają w ścisłym związku z właściwościami rozwojowymi dziecka w wieku przedszkolnym, a zwłaszcza z jego potrzebą zabawy, poznawania świata w powiązaniu z potrzebą osiągnięć, którym towarzyszy radość i zadowolenie z uzyskanych efektów.

Pozytywne nastawienie emocjonalno-społeczne jest podstawą osiągania przez dzieci gotowości do nauki czytania i pisania, a także uzyskania pozytywnych rezultatów po podjęciu samej nauki. Przejawia się to zainteresowaniem słowem drukowanym i pisanym, przekonaniem, że dzięki niemu można poznać ciekawe treści i otaczający świat.

Literatura:
1.M. Dmochowska "Droga dziecka do nauki pisania" Warszawa 1990, PZWS
2.M Kwiatkowska "Przygotowanie dziecka do szkoły" Warszawa 1993, WSiP
3.M. Kwiatkowska "Podstawy pedagogiki przedszkolnej" Warszawa 1993, WSiP

Marta Brodacka


Zaświadczenie onlinenumer online: 121 gości

reklama