Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
660
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klasy IV Liceum Technicznego w Nadrożu

Wybór szkoły i zawodu jest bardzo ważnym krokiem w życiu każdego człowieka. Decyzja ta posiada ogromną wagę nie tylko dla samej jednostki, ale dla całego społeczeństwa, w którym ma ona żyć i pracować. Młodzi ludzie tworzą nowe pokolenie, od którego zależy przyszłość. Dlatego do podjęcia decyzji odnośnie wyboru szkoły i zawodu każdy człowiek powinien być przygotowany od wczesnych lat życia. Szczególna rola w tym względzie przypada rodzinie, w której jednostka wzrasta i dojrzewa. Rodzice powinni mieć świadomość, że mają duże możliwości oddziaływania na aspiracje swoich dzieci. Powinni oni przez rozmowy, dobór lektur, rozwijanie zainteresowań oraz wysuwanie własnych aspiracji, przedstawić swoim dzieciom najbardziej korzystne formy kształcenia.

Wpływ rodziny na wybór szkoły i zawodu przez dzieci może mieć charakter pozytywny, jak też negatywny. Pozytywny będzie polegał na udzielaniu rad, na wspólnych rozmowach z dziećmi, które w efekcie mogą doprowadzić do prawidłowej decyzji odnośnie wyboru dalszej drogi kształcenia. Natomiast negatywny wpływ rodziny wynika najczęściej z tego, że rodzice nierealnie oceniają możliwości i uzdolnienia swoich dzieci.

Aspiracje zawodowe dzieci i młodzieży mogą być zależne od środowiska rodzinnego, a więc od pochodzenia społecznego rodziców, poziomu ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, pozycji społecznej i zawodowej, światopoglądu. Aspiracje zawodowe ściśle wiążą się z aspiracjami edukacyjnymi. Te pierwsze są następstwem tych drugich.

Bardzo często młodzież wybiera zawód wykonywany przez rodziców. Chodzi tu przede wszystkim o podtrzymywanie tradycji rodzinnych. Dużą rolę odgrywają też zapewne warunki materialne rodziny. Wysoki poziom życia rodziny stanowi podstawę rozwijania zdolności i zainteresowań młodzieży.

Kończąc 4-letni okres pracy wychowawczej z klasą liceum byłem ciekaw przyszłych planów życiowych moich wychowanków. Chciałem poznać ich aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz wpływ środowiska rodzinnego na wybór szkoły i zawodu. W tym celu skonstruowałem ankietę, którą wypełnili uczniowie podczas godziny z wychowawcą. Ankieta była anonimowa i składała się z następujących punktów:


REKLAMA

1. Płeć:
a) dziewczyna,
b) chłopak.
2. Miejsce zamieszkania:
a) wieś,
b) miasto.
3. Pochodzenie społeczne:..............................
4. Wiek rodziców:
a) matka:.......,
b) ojciec:........
5. Wykształcenie rodziców:
a) matka:..........,
b) ojciec:...........
6. Zawód: (brak pracy, praca fizyczna, praca umysłowa)
a) matka:...........,
b) ojciec:............
7. Liczebność rodziny:
a) 3 osoby,
b) 4 osoby,
c) 5 i więcej.
8. Aspiracje edukacyjne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) wykształcenie wyższe zawodowe,
c) szkoła policealna,
d) zakończenie edukacji na szkole średniej.
9. Jaki zawód chciał(a) byś w przyszłości wykonywać?
.....................................................
10. Czy w waszej rodzinie prowadzone są rozmowy na temat waszych zainteresowań?
a) tak,
b) nie.
11. Kto w sprawach istotnych dla dzieci podejmuje decyzje w waszej rodzinie?
a) rodzice,
b) wspólnie rodzice i dzieci,
c) same dzieci.

Analiza wyników badań ankietowych

1) Klasa IV Liceum Technicznego w Nadrożu składa się z 16 dziewcząt i 10 chłopców. Dominującą grupę stanowią osoby mieszkające na wsi (88%). W zdecydowanej większości są to osoby pochodzenia chłopskiego i robotniczego (odpowiednio 50% i 31%), tylko 19% stanowią dzieci z rodzin inteligenckich.

2) Zarówno wśród matek jak i ojców przeważają osoby powyżej 45 roku życia (odpowiednio 62 i 58%). Wśród matek największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem zawodowym (38%) i średnim (31%). Zaledwie 15,5% stanowią matki z wykształceniem wyższym. Wśród ojców przeważają osoby z wykształceniem zawodowym (58%). Nikły procent ojców posiada wykształcenie wyższe (7,6%). Zarówno wśród matek jak i ojców przeważają osoby pracujące fizycznie. Nikły odsetek (23%) stanowią osoby pracujące umysłowo.

3) Ponad połowa badanych rodzin składa się z trzech członków. Cztery osoby zamieszkują razem w przypadku 19% rodzin, 29% stanowią rodziny składające się z pięciu lub więcej członków.

4) Połowa badanych uczniów wyraziła zamiar zdobycia wykształcenia wyższego magisterskiego, 23% wyższego zawodowego, 19% uczniów zamierza kontynuować naukę w szkołach policealnych. Pozostali nie zamierzają podejmować dalszego kształcenia.

5) Większość uczniów aspiruje do pracy umysłowej. Tylko co czwarty z nich chciałby w przyszłości wykonywać pracę fizyczną.

6) Wszyscy chłopcy zamierzają kontynuować naukę po ukończeniu szkoły średniej, co drugi na studiach wyższych. Dziewczęta chcą dalej kształcić się w 75% przypadków.

7) W 92% rodzin prowadzone są rozmowy na temat zainteresowań dzieci.

8) W większości przypadków (58%) ważne decyzje, istotne dla dzieci podejmowane są wspólnie przez rodziców i dzieci, w 27% przypadków takie decyzje podejmują sami rodzice.

9) W rodzinach, w których ojcowie mają 45 lat i więcej, dalej pragnie uczyć się 90% uczniów, natomiast dzieci ojców młodszych chcą kontynuować naukę w 95% przypadków. Dzieci matek starszych pragną kontynuować naukę w 84% przypadków, matek młodszych w 91%.

10) Do wykształcenia wyższego aspiruje 100% uczniów, których przynajmniej jedno z rodziców posiada takie wykształcenie. Kontynuować nauki nie chcą dzieci z rodzin z wykształceniem podstawowym i zawodowym (27%).

11) Wszyscy uczniowie wywodzący się ze środowiska inteligenckiego zamierzają kontynuować naukę po szkole średniej, z tego 80% na studiach wyższych. Wśród uczniów z rodzin robotniczych 87% myśli o dalszym kształceniu. Młodzież chłopska ma zamiar podjąć naukę w 80% przypadków.

12) Wpływ liczby członków rodziny na aspiracje zawodowe w tej grupie jest trudny do określenia.

13) Uczniowie, których przynajmniej jedno z rodziców pracuje umysłowo, w 100% przypadków chcieliby wykonywać ten rodzaj pracy. Pracę fizyczną zamierzają podjąć dzieci z rodzin robotniczych i chłopskich lub których rodzice nie mają stałego zatrudnienia.

Wnioski

1. Większość uczniów klasy IV Liceum Technicznego w Nadrożu pragnie kontynuować naukę po ukończeniu szkoły średniej.
2. Największy procent uczniów tej klasy aspiruje do wykształcenia wyższego.
3. Zdecydowana większość uczniów aspiruje do pracy umysłowej.
4. Do wykształcenia wyższego częściej aspirują chłopcy niż dziewczęta.
5. Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży warunkują cechy rodziców (wiek, wykształcenie, pochodzenie społeczne, wykonywany zawód ).
6. Wykształcenie rodziców korzystnie wpływa na aspiracje edukacyjne młodzieży.
7. Do pracy umysłowej i wykształcenia wyższego najczęściej aspirują dzieci z rodzin inteligenckich.

Literatura:
1. Janowski A. : Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa, PWN 1977
2. Krzeszewska B. : Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, Warszawa, WSiP 1989
3. Sowa J. : Rodzina a wybór zawodu, "Rodzina i szkoła", nr 4 1986

Paweł Brokos
Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu


Zaświadczenie onlinenumer online: 54 gości

reklama