Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7031
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Efektywne nauczanie języków obcych

Niektórzy pedagogowie uważają, że nie można zdefiniować dobrego nauczania, ponieważ wobec każdej sytuacji nauczania i wobec każdego nauczyciela należy stosować odmienne kryteria. Traktują oni dobre nauczanie jako coś, co jest tak skomplikowane, a zarazem twórcze, że nie poddaje się żadnej analizie. Nie ma wątpliwości, że nauczanie jest zadaniem złożonym, jednak osoby zajmujące się tym problemem zwykle nie mają trudności z wymienieniem właściwości dobrego nauczyciela.

Po przeprowadzonych badaniach wykryto pięć właściwości nauczycielskich stale powiązanych z przyrostem osiągnięć uczniów:
1. zapał;
2. rzeczowe nastawienie do pracy;
3. jasność wypowiedzi nauczyciela;
4. różnorodność w nauczaniu języków obcych;
5. umiejętność tworzenia uczniom możliwości uczenia się tych treści programowych, które są uwzględnione w testach osiągnięć lub zdolność nauczyciela do skoncentrowania swej uwagi i pracy uczniów na tych elementach wiedzy, które zwykle są mierzone przez testy osiągnięć.

Metodą określania jakości nauczania jest również obserwacja uczniów danego nauczyciela. Wyróżnia się następujące wskaźniki skutecznego nauczania:
1. Uczniowie wykazują wiedzę, rozumienie zjawisk, umiejętności i postawy;
2. Uczniowie przejawiają samodzielność i aktywność w uczeniu się przerabianego materiału;
3. Zachowanie uczniów świadczy o ich pozytywnym nastawieniu do nauczyciela i rówieśników;
4. Zachowanie uczniów świadczy o ich pozytywnym nastawieniu do programu nauczania i szkoły;
5. Zachowanie uczniów świadczy o ich pozytywnym nastawieniu wobec samych siebie jako osób uczących się;
6. Nie występują przejawy negatywnego problemowego zachowania się uczniów w klasie;
7. W trakcie samodzielnej nauki przerabianego materiału uczniowie sprawiają wrażenie zaangażowanych w pracę.

Wskaźnik określany jako czas przeznaczony na uczenie się jest jest ważnym czynnikiem wpływającym na osiągnięcia szkolne. Jest to czas, jaki uczeń poświęca na czytanie, pisanie lub inne czynności angażujące go w uczenie się materiału przewidzianego do opanowania. Zatem im więcej czasu, tym więcej osiągnięć.

Nauczyciel efektywny to taki, który jest w stanie wykazać zdolność do osiągania zamierzonych celów nauki. Dwa kluczowe elementy skutecznego nauczania to zamiar i osiągnięcie. Gdy nie ma jasnego zamiaru, osiągnięcia uczniów są przypadkowe i nieokreślone, a powinny być planowane i dać się przewidzieć. Ale sam zamiar nie wystarcza. Nauczyciel nie może być nazwany naprawdę skutecznym, jeżeli nie osiąga zamierzonych celów nauki.

Aby skutecznie realizować zamierzone cele nauki, nauczyciel powinien być przygotowany w następujących zakresach:
1. Znajomość wiedzy teoretycznej na temat ludzkiego uczenia się i zachowania;
2. Kształtowanie postaw ułatwiających uczenie się i sprzyjających tworzeniu właściwości stosunków międzyludzkich;
3. Wiedza przedmiotowa dotycząca dziedziny, jaka ma być nauczana;
4. Opanowanie technicznych umiejętności nauczania ułatwiających uczniowskie uczenie się.

Nauczyciel jako osoba podejmująca decyzje powinna:
1. Zadecydować o czym mają uczyć się uczniowie;
2. Zadecydować, jakie wskaźniki wykorzysta na lekcji, żeby uczniowie zdobyli wiedzę;
3. Zaplanować strategię mającą wywołać pożądane uczenie się uczniów;
4. W trakcie realizacji planu, zadecydować, opierając się na obserwacji reakcji uczniów - czy istnieje potrzeba modyfikacji stosowanej przez nauczyciela strategii.
5. Ocenić wpływ nauczania i osiągnięte rezultaty.

Wszystkie decyzje odnoszą się do trzech podstawowych funkcji nauczania:

 • Planowania;
 • Realizacji;
 • Ewaluacji.

  PLANOWANIE
  Planowanie wymaga, by nauczyciel rozpoznał potrzeby uczniów, określił ogólne i szczegółowe cele kształcenia najlepiej służące zaspokojeniu tych potrzeb, stwierdził, jaka motywacja jest niezbędna dla realizacji tych celów oraz podjął decyzje co do najwłaściwszych strategii nauczania. W planowaniu nauczyciel powinien uwzględniać takie czynniki jak: postępy uczniów, dostępność środków nauczania, pomocy naukowych i materiałów.
  Umiejętności ułatwiające nauczycielowi planowanie to diagnozowanie potrzeb uczniowskich, formułowanie ogólnych i szczegółowych celów kształcenia oraz określanie, jakie działania są najwłaściwsze dla osiągnięcia tych celów.

  REALIZACJA
  Aby zrealizować to, co było wcześniej pomyślane, nauczyciel musi wprowadzić w życie decyzje podjęte w trakcie planowania, przede wszystkim te, dotyczące metod nauczania, strategii i czynności mających uczenie się.
  Umiejętności ułatwiające wprowadzanie planu w życie to łatwość prezentacji materiału, tłumaczenie, słuchanie, wprowadzanie nowych informacji, demonstrowanie, wywoływanie odpowiedzi oraz zamykanie i podsumowywanie rozmowy.

  EWALUACJA
  W trakcie ewaluacji niezbędne jest podejmowanie decyzji oceniających, czy cele i powiązane z nimi strategie zostały właściwie wybrane oraz czy uczniowie osiągnęli to, co nauczyciel zamierzał.
  Umiejętności ułatwiające realizację ewaluacji to: określanie celów kształcenia, jakie mają być oceniane, wyszczególnienie informacji, które należy uzyskać, by mów ocenę przeprowadzić, uzyskanie, zapisanie i przeanalizowanie tych informacji oraz dokonanie osądu.

  Istotne są również w procesie edukacyjnym strategie nauczania. Wśród pożądanych technik można wymienić:

 • Zadawanie pytań wymagających myślenia, zamiast pytań wymagających tylko podania informacji;
 • Przerwa w mówieniu po zadaniu pytania, by dać uczniom czas do namysłu;
 • Zadawanie dodatkowych pytań, by pomóc uczniom poprawić pierwotną odpowiedź na pytanie;
 • Dbanie o to, by możliwie wielu uczniów uczestniczyło w dyskusji.

  Sześć podstawowych zasad właściwego nauczania

  1. WŁAŚCIWA ATMOSFERA

 • Odpowiednie urządzenie sali lekcyjnej;
 • Dobry nastrój nauczyciela i ucznia;
 • Ustalenie oczekiwanych rezultatów i celów;
 • Wizualizacja celów;
 • Traktowanie błędów jako informacji zwrotnej;

  2. WŁAŚCIWY SPOSÓB PREZENTACJI

 • Stworzenie ogólnego obrazu danej dziedziny, również dzięki rozmaitym wycieczkom;
 • Dostosowanie prowadzenia lekcji do różnych stylów uczenia się i wszystkich rodzajów inteligencji
 • Tworzenie Map Skojarzeń, wizualizacja;

  3. PRZEMYŚL TO!

 • Twórcze myślenie;
 • Myślenie krytyczne - rozumowanie, analizowanie, refleksja;
 • Twórcze rozwiązywanie problemów;
 • Zaawansowane techniki zapamiętywania pomagające przechować informacje w pamięci długotrwałej.

  4. AKTYWIZACJA DOSTĘPU DO PRZECHOWYWANYCH W PAMIĘCI INFORMACJI

 • Używaj ich i ćwicz;
 • Stosuj gry i skecze, prowadź dyskusje i zabawy dydaktyczne z uwzględnieniem wszystkich stylów uczenia się i rodzajów inteligencji.

  5. STOSUJ NOWO ZDOBYTĄ WIEDZĘ

 • Stosuj ją poza szkołą;
 • Wykonuj to, czego się nauczyłeś;
 • Zamień uczniów w nauczycieli;
 • Połącz nowe wiadomości z tym, co już wiesz.

  6. POWTARZAJ I OCENIAJ

 • Zdaję sobie sprawę z tego, co wiem;
 • Ocena własna, rówieśników, nauczyciela;
 • Ciągłe powtarzanie.

  Barbara Rzeźnik


 • Zaświadczenie online  numer online: 126 gości

  reklama