Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
81
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dziennik lekcyjny

Systematycznie narastająca ilość obowiązków nauczyciela w procesie wychowania "nowej szkoły" wymaga ustawicznego doskonalenia siebie i warsztatu własnej pracy. Stąd zrodził się pomysł opracowania:

"OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO PROWADZENIA DZIENNIKA LEKCYJNEGO".

1. Publikacja ta jest adresowana do wszystkich nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klas.
2. Celem pracy było skonstruowanie prostego narzędzia, pozwalającego w szybki i niezawodny sposób rejestrowa oraz przeprowadzić analizę ilościową i jakościową danych o frekwencji i wynikach w nauce. Dane te muszą być systematycznie zamieszczane (na koniec każdego miesiąca, semestru oraz roku szkolnego) i przeliczane w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę klasy. Stanowią podstawę do sporządzania protokołów z rad pedagogicznych, pomagają w konsultacjach z rodzicami. Narzędziem tym jest oprogramowanie komputerowe na bazie arkusza kalkulacyjnego MS. EXCEL 2000. Tabele znajdujące się w arkuszach programu wiernie odwzorowują te, które są zawarte w oryginalnym szkolnym dzienniku lekcyjnym.
3. W pliku głównym "Dziennik lekcyjny" znajdują się arkusze:
a) Frekwencja 1_2. Zestawienie frekwencji za 1 i 2 semestr (dziennik lekcyjny str.128/129 tab.:21/22)
b) Oceny 1_2. Zestawienie ocen za 1 semestr (dziennik lekcyjny str.123 tab.13)
c) Oceny 1_2. Zestawienie ocen rocznych (dziennik lekcyjny str.124 tab.14)
d) Obecności 1_2. Zestawienie obecności uczniów w dni nauki szkolnej (dziennik lekcyjny str.127 tab.20)
e) Zestawienie wyników. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów (dziennik lekcyjny str.126 tab.16)
f) Koniec roku. Dodatkowe zestawienie frekwencji na koniec roku szkolnego (nie jest zawarty w oryginalnym dzienniku lekcyjnym)
4. Wersja programu została opracowana z myślą o potencjalnych użytkownikach - nauczycielach, a jego zaletami ma być łatwość posługiwania się nim, czytelność zapisu danych i wyników analizy ilościowej i jakościowej w formie tabelarycznej oraz uniwersalność stosowania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjach i szkołach podstawowych.
5. Zamieszczono również instrukcję MS WORD 2000 jako niezbędną pomoc do korzystania dla mniej zaawansowanych użytkowników środowiska WINDOWS-OFFICE 2000. Program "Dziennik lekcyjny":


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Instrukcja korzystania z pliku " Dziennik lekcyjny " - MS Excel 2000.

W skoroszycie znajdują się arkusze:
I. Oceny1_2
II. Frekwencja1_2
III. Obecności 1_2
IV. Koniec roku
V. Zestawienie wyników

Zacznij od:
I. Oceny1_2. W tym arkuszu dokonujemy zbiorowego zestawienia ocen (dziennik lekcyjny str., 123/124 tab.13/14).

1. W komórkach A1 oraz A61 należy dopisać w brakujące miejsce nazwę klasy w zależności od typu szkoły np.: kl. I-Lo, III-Lo, II-e, Ia, IVb itp.
2. Nazwiska i imiona uczniów wpisujemy w zakresie komórek B9:B50. W komórkach B69-B110 wpisywane są automatycznie (pozostałych arkuszach również). Arkusz przykładowy jest proponowany dla 42 uczniów, choć zwykle klasa jest mniej liczna, a najczęściej 30-35 osób. W tym arkuszu bezpośrednio możesz wpisać 33 uczniów (bez wprowadzania dodatkowych zmian). Jeżeli klasa jest liczniejsza patrz pkt. 3., gdy jest mniej liczna pkt. 4.
3. Jeśli zachodzi potrzeba dopisania ucznia na listę należy:
a) po dopisaniu nazwiska oraz imion np. w komórce B42, należy skopiować formułę, która wystawia ocenę z zachowania w pustą komórkę przy nazwisku C42. {Korzystamy z formuły już istniejącej w komórce C41}
b) w kolejnych komórkach tego wiersza w zakresie D42:R42 należy wykasować znaki [*] (w nich będą wpisywane oceny na semestr z nauczanych przedmiotów)
c) w zakresie komórek AA42:AF42 (liczba ocen), odpowiadających nowo dopisanemu uczniowi należy skopiować brakujące formuły (korzystamy z już istniejących wyżej AA41:AF41).
4. Gdy uczeń jest skreślony z listy lub opuszcza szkołę:
a) np.: jeśli jest to uczeń o numerze 25 w dzienniku lekcyjnym; kasujemy zawartość , odpowiadającej mu komórki C33 (zachowanie)
b) w pozostałych komórkach (D33:Y33) tego wiersza wprowadzamy znak np.[*] w arkuszu zastosowano właśnie ten znak
c) zawartość komórek w zakresie (AA33:AF33) tego wiersza kasujemy i również wprowadzamy w te komórki znak [*]
d) cały wiersz można wyszarzyć dla odróżnienia od innych
e) aktualizujemy w ten sam sposób tabelę znajdującą się poniżej "Zestawienie ocen rocznych (2 semestr)"
5. W przypadku, gdy zaszłości (pkt.3 i 4) mają miejsce w drugim semestrze nauki szkolnej postępujemy analogicznie, dokonując zmian w tabeli znajdującej się poniżej " Zestawienie ocen rocznych (2 semestr)". Nie jest przy tym konieczne aktualizowanie wypełnionej już tabeli za 1 semestr.
6. W komórkach zakresu (D3:Y3) należy wpisać nazwy przedmiotów danej klasy według kolejności arkusza ocen i dziennika lekcyjnego. Tabela standardowo proponuje ich 15 w zakresie (D3:R3), a maksymalnie 22 przedmioty (D3:Y3). W razie konieczności należy zwiększyć ilość kolumn (menu Wstaw-Kolumny). Komórki w kolumnach pod nazwami przedmiotów będą zawierać oceny semestralne uczniów.
7. Komórki w zakresie (D9:Y50) i (D69:Y110), w których nie ma wpisanych przedmiotów oraz nazwisk uczniów powinny być wypełnione znakiem np. [*].
8. Gdy uczeń jest zwolniony ( wpisujemy w komórce [zw]), a jeśli jest nie klasyfikowany z danego przedmiotu (pozostawiamy pustą komórkę). Można je dodatkowo wypełnić kolorem dla odróżnienia od innych.
9. Oceny z zachowania (kolumna C w zakresie C9:C50 oraz C69:C110) komputer wystawia tylko na podstawie jednego kryterium; ilości godzin nieusprawiedliwionych, rejestrowanych w kolumnie AH. Właściwe kryteria wymagane na daną ocenę należy wpisać w zakresie komórek (I 121: I 124). Uwaga: wystawianie tej oceny można modyfikować, poszerzając zakres kryteriów zgodnie z obowiązującym w danej szkole wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Dlatego też ocena wystawiana w tym programie może być jedynie wskazówką dla wychowawcy klasy nie zaś oceną ostateczną dla ucznia.
10. W zakresie (Z9:Z50) oraz (Z69:Z110) liczona jest średnia ocen z przedmiotów.
11. W komórce (Z51 i Z111) liczona jest średnia całej klasy.
12. Pozostałe komórki zgodnie z treścią zawartą w tabeli, zawierają wartości automatycznie wyliczane na podstawie wprowadzonych ocen lub danych liczbowych o frekwencji uczniów(według dziennika lekcyjnego).
13. Uwaga: Wszystkie komórki wyróżnione kolorem zawierają formuły i nie należy wprowadzać w nich zmian.

II. Frekwencja 1_2. W tym arkuszu zestawiona jest frekwencja uczniów za pierwszy i drugi semestr (dziennik lekcyjny str. 128/129 tab. 21/22).

1. W zakresie (C5:R46) każdemu uczniowi wpisujemy (na podstawie dziennika lekcyjnego) ilość godzin usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych oraz spóźnień na koniec każdego miesiąca nauki.
2. Wprowadzone dane przeliczane są we właściwych komórkach zgodnie z treścią tabeli jak również automatycznie przenoszone do innych arkuszy.
3. We wszystkich komórkach wyróżnionych kolorem są formuły i nie zaleca się ich modyfikować.

III. Obecności 1_2. W tym arkuszu zestawiamy obecności uczniów w dni nauki szkolnej(dziennik lekcyjny str. 127 tab. 20).

1. Wartość liczbowa w komórkach (B6:B9) i (B12:B16) jest uzależniona od ilości uczniów w klasie (arkusz Oceny1_2, komórki AG54 i AG114).
2. Wartości komórek w zakresie (G6:G9) i (G12:G16) oraz (H6:H9) i (H12:H16) wprowadzamy z na podstawie dziennika lekcyjnego.
3. W komórce G20 należy wpisać łączną ilość lekcji w ciągu tygodnia nauki w danej klasie (zgodnie z rozkładem zajęć szkolnych).
4. Uwaga: nie zmieniaj formuł w komórkach wypełnionych kolorem.

IV. Koniec roku. W tym arkuszu zestawiono frekwencję na koniec roku szkolnego, która może być przydatna do wypełniania arkusza ocen lub świadectwa szkolnego(tabela ta nie jest zawarta na żadnej ze stron w oryginalnym dzienniku lekcyjnym).

1. Arkusz całkowicie współpracuje z arkuszem Frekwencja 1_2 i dlatego jego modyfikacja nie jest wskazana.
2. Wartości do kolumny M wprowadzamy z klawiatury.

V. Zestawienie wyników. W tym arkuszu zestawia się wyniki klasyfikacji uczniów( tabela 16. str.126 w dzienniku klasowym).

1. Nie dokonuj zmian w komórkach wypełnionych kolorem, a pozostałe wypełniaj na podstawie dziennika..

Uwagi końcowe:
1. Kolumny i wiersze we wszystkich arkuszach, które są aktualnie nie używane możesz ukryć z menu Format - Kolumna, Wiersz - Ukryj, po uprzednim zaznaczeniu właściwego zakresu wierszy lub kolumn. Tabele bardziej rozbudowane będą wówczas lepiej widoczne czytelniejsze na ekranie monitora.
2. Nie zapomnij o ochronie skoroszytu (menu Narzędzia - Ochrona) przed zmianami, które mogą być wprowadzone przez osoby do tego nie powołane.

Krzysztof Domas
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu


Zaświadczenie onlinenumer online: 115 gości

reklama