Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8683
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sposoby integracji zespołu klasowego

Istotną rolą nauczyciela w procesie integracji klasy jest dążenie do poprawy spójności grupy oraz kształtowania przyjaznych, wzajemnych relacji (Gwizdek, Sołtys, 2005). Na spójność grupy składają się następujące elementy:
1) "Swoiste poczucie wysokiego znaczenia danej grupy, jej roli i odrębności od innych grup.
2) Atrakcyjność grupy dla jej członków, możliwość dawania satysfakcji płynącej z przynależności do zespołu.
3) Orientacja na osiągnięcie wspólnych celów wartościowych dla wszystkich członków grupy.
4) Zbieżność interesów i motywów skłaniających poszczególnych członków grupy do przynależności do niej.
5) Akceptowanie przez wszystkich członków zespołu obowiązujących w nim norm.
6) Liczba związków przyjacielskich łączących członków grupy.
7) Różne płaszczyzny więzi łączących uczestników zespołu." (Janowski, 1991, s.88).

Poprawę integracji zespołu klasowego można uzyskać poprzez:
1) organizowanie i udział w wycieczkach szkolnych 2-3 dniowych lub dłuższych wyjazdach, w tym tzw. obozach integracyjnych,
2) organizowanie i uczestnictwo w imprezach klasowych organizowanych w szkole, a także ogniskach, piknikach, itp.
3) wprowadzanie określonych zwyczajów klasowych, np. obchodzenie urodzin, imienin, dnia chłopaka, dnia kobiet, tradycyjnych świąt,
4) wspieranie i dopingowanie własnej klasy przy różnego rodzaju rozgrywkach, konkursach,
5) wykonywanie wspólnych prac, ciekawych zadań, np. zmierzających do podniesienia estetyki pomieszczenia klasowego, organizowanie jakiejś akcji, zbiórki darów, przygotowanie np. programu artystycznego czy nakręcenie filmu (Gwizdek, Sołtys, 2005).


REKLAMA

Nauczyciel przydzielając zadania do wykonania w klasie, może świadomie dobierać do ich realizacji uczniów, którym zapewni w ten sposób warunki do lepszego poznania się. Powierzenie uczniowi zadania wymagającego kontaktu z innymi osobami, może z kolei pozwolić mu na zaistnienie na forum klasy. Ważne jest jednak dostosowanie zadań do predyspozycji wykonawcy, uzyskanie jego zgody i zapewnienie mu możliwości osiągnięcia sukcesu (Gwizdek, Sołtys, 2005).

W zintegrowaniu klasy szkolnej może pomóc udział uczniów w zajęciach warsztatowych, organizowanych na terenie szkoły lub poza nią, wykorzystujących ćwiczenia z zakresu efektywnego komunikowania się, budowania spójnej struktury grupy, tworzenia atmosfery zaufania w klasie (Piekarczyk, 2003). Zajęcia takie mogą być prowadzone przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego czy inną osobę spoza szkoły, istotne jest jednak, aby wychowawca uczestniczył w tego rodzaju zajęciach w roli członka grupy, dzięki czemu umożliwia uczniom bliższe jego poznanie (Chaber-Dądela, 2003).

Bożena Gwizdek i Elżbieta Sołtys zwracają uwagę na następujące czynniki, mające wpływ na skuteczność prowadzonych zajęć integracyjnych:
- odpowiednia atmosfera podczas zajęć,
- właściwy kontakt prowadzącego z młodzieżą, w tym aktywny udział w zajęciach oraz podejmowanie interwencji w sytuacjach trudnych,
- odejście od rygorystycznego utrzymywania dyscypliny,
- określenie zasad obowiązujących podczas zajęć na początku spotkania, zawarcie z grupą kontraktu i odwoływanie się do niego w przypadku pojawienia się trudności,
- odpowiednia organizacja miejsca zajęć, pozwalająca na zajęcie przez uczniów miejsc w kręgu, a tym samym umożliwienie im widzenia siebie nawzajem,
- zapewnienie uczniom przestrzeni pozwalającej na swobodne uczestnictwo w zabawach ruchowych,
- w przypadku zajęć odbywających się w klasie szkolnej wskazane jest, aby wszyscy uczniowie brali w nich aktywny udział - odstępstwa od tej zasady powinny być uwzględnione w kontrakcie (Gwizdek, Sołtys, 2005).


REKLAMA

Dzięki uczestnictwu w zajęciach integracyjnych uczniowie mają możliwość bliższego poznania się w sytuacji zabawy, uczą się współdziałania w grupie, wzajemnej tolerancji, poszanowania norm i reguł, uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka (Chaber-Dądela, 2003).

Stworzenie podczas zajęć atmosfery zaufania, pozwalającej na otwarte mówienie o sobie oraz słuchanie innych pozwala uczniom poczuć się lepiej i bezpieczniej w grupie, a także umożliwia zbliżenie i lepsze rozumienie się wzajemne uczniów. Ułatwia ponadto poznanie mocnych stron poszczególnych osób, a tym samym zorientowanie się, w jaki sposób mogą się one przyczynić do realizacji celów grupy (Rylke, Klimowicz, 1992).

Udział uczniów w zajęciach o takim charakterze może więc w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji uczniów w klasie, co jest szczególnie ważne zwłaszcza dla osób, które mają problemy z nawiązaniem pozytywnego kontaktu w grupie, a ich przebywanie w niej jest źródłem niepewności.

Również nauczycielowi (wychowawcy) takie zajęcia dają wyjątkową okazję do nawiązania z klasą relacji odmiennej od formalnych kontaktów w toku lekcji, pozwalają zobaczyć w uczniach partnerów, z którymi współpracuje. Uczniowie i wychowawca mają swobodę otwartego dzielenia się swoimi odczuciami i przemyśleniami, co sprzyja zmniejszeniu dystansu między wychowawcą a klasą oraz nawiązaniu bliskiego, osobistego kontaktu uczniów z nauczycielem. Poprzez tego rodzaju spotkania nauczyciel może wpłynąć na podniesienie samooceny uczniów w klasie, udzielić każdemu z nich zachęty i wsparcia (Chaber-Dądela, 2003).

BIBLIOGRAFIA

 • Chaber-Dądela A. (2003), Jak integrować klasę szkolną? (propozycje dla nauczycieli liceum), "Nowa Szkoła", nr 7, s.20-24
 • Gwizdek B., Sołtys E. (2005), Integracja klasy, "Remedium", nr 5, s.10-11.
 • Janowski A. (1991), Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Piekarczyk J. (2003), Jak integrować zespół klasowy?, "Nowe w Szkole", nr 10, s.17,18-19
 • Rylke H., Klimowicz G. (1992), Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

  Magdalena Kołodziejczyk
  Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
  w Częstochowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 49 gości

  reklama