Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
941
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Opis i analiza problemu edukacyjnego (trudności w nauce matematyki dotyczące w szczególności rozwiązywania zadań z treścią)

1. Identyfikacja problemu.
Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych mają problemy z rozwiązywaniem zadań z treścią.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
Inspiracją do opisania tego problemu, były przemyślenia związane z wynikami próbnego egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno - przyrodniczej w mojej szkole. Jednoznacznie z nich wynikało, że uczniowie mają problemy z rozwiązywaniem zadań z treścią, szczególnie tych złożonych gdyż spora grupa piszących nie podjęła się próby rozwiązania tych zadań.
Zadania tekstowe nie są lubiane przez uczniów, nie są też ich mocną stroną.
Zaniepokojona tym zjawiskiem, postanowiłam opracować test, którego wyniki pozwoliły mi odpowiedzieć na następujące pytania:
- czy uczniowie rozumieją matematyczny sens zadania a nie tylko pamięciowo opanowali algorytm,
- czy mają problemy z dostrzeganiem zależności i związków między danymi i szukanymi w zadaniu,
- czy potrafią układać odpowiednie wyrażenie algebraiczne do treści zadań,
- czy nie mają problemów z rozwiązywaniem równań, nierówności i układów równań,
- czy nie mają problemów z przekształcaniem wyrażeń algebraicznych,
- czy zadania z procentami są rozwiązywane poprawnie.

3. Znaczenie problemu.
Rozwiązywanie zadań pozwala kształcić umiejętność łączenia teorii z praktyką, stosowania aparatu matematycznego w życiu codziennym, stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Uczeń zacznie odnosić sukcesy w nauce i życiu. Zdobędzie więcej punktów na egzaminie gimnazjalnym, dostanie się do wymarzonej szkoły. Znacznie wzrośnie jego samoocena. Uświadomi sobie, że WSZYSTKO JEST TRUDNE, NIM STANIE SIĘ PROSTE.

4. Prognoza.
pozytywna:
- uczeń będzie umiał stosować matematykę na co dzień,
- nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią,
- nastąpi rozwinięcie mechanizmów myślenia matematycznego, twórczego,
- wprowadzenie określonych oddziaływań spowoduje, że pewne nawyki i schematy nabyte podczas rozwiązywania zadań staną się uniwersalne i przydadzą się w rozwiązywaniu różnych problemów z życia i techniki,
- uczeń uwierzy we własne siły i będzie podejmował trud rozwiązania zadania tekstowego (niekiedy złożonego) na egzaminie za większą ilość punktów,
- zdobędzie większą ilość punktów na egzaminie co zwiększy szansę dostania się do wymarzonej szkoły,
- pozna różne metody rozwiązywania problemu wybierając to rozwiązanie, które jest najbardziej "eleganckie" matematycznie, czytelne i przejrzyste,
- wykształci się nawyk aktywnej i świadomej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,
- nauczy się systematyczności, cierpliwości, wytrwałości i szacunku do pracy umysłowej.
negatywna:
- w przypadku zaniechania oddziaływań problem się nasili i uczniowie nie opanują tak ważnej umiejętności jaką jest rozwiązywanie zadań tekstowych. Wiąże się to z obniżeniem oceny z matematyki a tym samym braku satysfakcji z otrzymanego wyniku egzaminu,
- nie wykształci się pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,
- będzie to jedna z przyczyn niepowodzeń, blokady w nauczaniu matematyki, negatywnych napięć emocjonalnych, które odbijają się na rozwoju osobowości ucznia,
- zanikać będzie motywacja do nauki i pojawi się niechęć do wszystkiego co wiąże się z matematyką.

5. Propozycje rozwiązań. Wdrażanie oddziaływań.
Celem podjętych działań jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów oraz wypracowanie metod rozwiązywania zadań tekstowych.
Na podstawie wyników testu przyjęłam następujące zadania do zrealizowania:
- omówienie w klasie wyników przeprowadzonego testu,
- powtórzenie i utrwalenie pojęć i umiejętności związanych z procentami, wyrażeniem algebraicznym, rozwiązywaniem równań, nierówności i układów równań,
- przeprowadzenie rozwiązania zadań prostych zrozumiałych dla ucznia, związanych z otaczającym życiem,
- przećwiczenie umiejętności wyszukiwania i opisywania faktów, związków i zależności między danymi i szukanymi w zadaniu,
- zapoznanie z różnymi metodami rozwiązania tego samego zadania,
- podawanie uczniom trzech zadań z treścią do rozwiązania w każdy poniedziałek,
- sprawdzanie po tygodniu rozwiązań zadań przy tablicy,
- zróżnicowanie zadań w pracy domowej,
- zastosowanie metod aktywizujących, motywujących do pracy,
- zwrócenie uwagi na zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej.

6. Efekty oddziaływań.
Przygotuję test badający osiągnięcia po realizacji projektu.
a) Analiza ilościowa i jakościowa testu.
b) Porównanie uzyskanych wyników za test bieżący z wynikami testu poprzedniego.
c) Ocena uzyskanych efektów:
- W wyniku podjętych działań i pracy uczniów udało się uzyskać zamierzone efekty (podnieść poziom wiedzy uczniów),
- Dobrze napisany drugi test umocnił wiarę uczniów we własne siły, przekreślił pogląd, że "zadania z treścią są tylko dla ucznia dobrego",
- Uczniowie polubili zadania z treścią,
- Potrafią zastosować poznaną wiedzę,
- Nauczyli się pokonywać trudności, systematyczności, cierpliwości i szacunku do pracy umysłowej,
- Zrozumieli, że nie ma uniwersalnej metody rozwiązywania zadań. Istnieją jedynie schematy stosowane do poszczególnych typów zadań,
- Lekcje stały się ciekawsze, aktywniejsze dla uczniów na każdym poziomie,
- Podniósł się poziom świadomości uczniów w odniesieniu do odpowiedzialności za rozwiązanie zadania,
- Uczniowie "odbudowali" wiarę w siebie, zaczęli przeżywać sukcesy.
d) Wnioski:
- im mniej sztywnych reguł postępowania narzucimy uczniom,
- im bardziej zachęcimy ich do kierowania zdrowym rozsądkiem,
- im więcej dostarczymy okazji do przeprowadzania rozumowań na miarę ucznia, tym lepsze osiągniemy rezultaty.

mgr Teresa Wojtas
ZSPiG w Jamielniku


Zaświadczenie onlinenumer online: 147 gości

reklama