Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9460
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metoda projektów edukacyjnych - założenia teoretyczne i zastosowanie w pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz w edukacji wczesnoszkolnej

1. Wprowadzenie

Metoda projektów jest współczesną, metodą praktyczną, stosowaną nie tylko w ramach zajęć szkolnych, ale i pozaszkolnych. Polega ona na samodzielnym wykonywaniu przez uczniów zadań obejmujących większą partię materiału pod dyskretną opieką nauczyciela. Zrodziła się z przekonania, że dzieci i młodzież najskuteczniej uczą się tego, czym się praktycznie zajmują. Tak więc projekt to problemy rozwiązywane i opracowane przez uczniów pod opieką nauczyciela, który rozbudza ciekawość uczniów określonym problemem, ustala zasady pracy metodą projektów.

Metoda ta zakłada przeniesienie środka ciężkości kształcenia z wiedzy na umiejętności. Wiedza staje się zatem nie celem samym w sobie, lecz środkiem pomocniczym w kształtowaniu umiejętności.


REKLAMA

2. Cele metody projektów.

Naczelnym celem metody jest ukształtowanie następujących umiejętności:
- umiejętności pracy w grupie;
- formułowania problemów lub projektów;
- korzystania z różnych źródeł informacji;
- wyboru i syntezy informacji;
- przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych
- podejmowania decyzji grupowych;
- samooceny własnej pracy;
- wyrabiania odpowiedzialności za podjętą i wykonaną pracę.

Według J. Królikowskiego "projekt to metoda nauczania, a szerzej jeden ze sposobów realizacji określonego zagadnienia (zadania) szkolnego programu nauczania". Zadanie takie można nazwać projektem wówczas, gdy:
- posiada tytuł
- uczniowie znają jego cele i formy realizacji
- określone są terminy realizacji całości
- określone są tematy realizacji całości zadania i poszczególnych jego etapów
- wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację
- uczniowie znają kryteria i sposób oceniania
- określeni są odbiorcy
- uczniowie znają zasady i formy prezentacji wyników swojej pracy.

Mając na uwadze przedmiot pracy uczniów o możliwość publicznej prezentacji wyróżnia się dwa rodzaje projektów edukacyjnych:
- projekt badawczy
- projekt działania lokalnego.


REKLAMA

Projekt badawczy polega na zbieraniu przez uczniów, a następnie systematyzowaniu i opracowaniu informacji dotyczących określonego zagadnienia (np. "Zwierzęta domowe"). Efekty pracy w projekcie badawczym uczniowie opracowują w formie albumu, przedstawienia lub innych form, których prezentacja odbywa się na terenie placówki.

Natomiast projekt działania lokalnego polega na podjęciu działania np. w swojej szkole czy dzielnicy. Wymaga rozpoznania przez uczniów potrzeb środowiska lokalnego w danej dziedzinie (np. "Ogród szkolny" czy "Hałas a zdrowie").

3. Efektywność metody projektów.

Efektywność metody projektów w procesie nauczania polega na tym, że:
- rozwija samodzielność, samorządność, umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej, integruje ją
- stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny;
- uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, przygotowuje do przyszłej pracy zawodowej;
- rozwija myślenie twórcze;
- umożliwia zaprezentowanie wyników własnej pracy;
- wzmacnia motywację poznawczą;
- integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną, łączy proces nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem;
- łączy w spójną całość treści rozłożone w szkole na różne przedmioty nauczania;
- daje uczniom możliwość samooceny oraz wypowiadania się na temat swojej pracy i działań kolegów, co było dobre, a co należałoby zmienić na poszczególnych etapach realizacji projektu.

4. Etapy prac nad projektem.

Praca metoda projektów przebiega z zachowaniem kolejności następujących etapów:
1. Wybór tematu;
2. Określenie celu ogólnego
3. Określenie celu szczegółowych;
4. Wybór metod i form pracy;
5. Przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych;
6. Określenie przewidywanych rezultatów;
7. Określenie źródeł informacji;
8. Przygotowanie harmonogramu działań i określenie zadań dla poszczególnych zespołów;
9. Realizacja projektu;
10. Prezentacja wyników pracy;
11. Ewaluacja i ocena projektu.

5. Wykorzystanie metody projektów w przedszkolu.

W realizacji projektu na terenie przedszkola i szkoły ciężar określenia celów, doboru metod, form, źródeł informacji oraz przygotowanie zadań i harmonogramu działań spada na nauczycielki - doskonale, jeśli uda im się włączyć w to rodziców. Projekty wyzwalają u najmłodszych dzieci motywację wewnętrzną, ukierunkowaną na osiąganie kompetencji. Pokazują, że dzieci potrafią nadawać znaczenie otrzymywanym informacjom, a naprawdę efektowne uczenie się przebiega w tętniącej życiem sali, podczas różnorodnych interakcji dziecko-dziecko i dziecko-nauczyciel, przy czym fundamentalną rolą tego ostatniego jest wspieranie, a zawłaszcza rozumienie rozwoju wychowanków. Bardzo ważne jest, aby dostosować zadania do możliwości dzieci. Pamiętać należy, że zbyt trudne mogą wzbudzić niechęć, a nawet rezygnację dzieci z udziału w projekcie. W przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej temat projektu, cele ogólne i ramowy harmonogram projektu powinny być ustalane w zespole nauczycieli, a cele szczególne i pozostałe elementy nauczyciele określają dla swojej grupy wiekowej biorąc pod uwagę etap rozwoju, na którym aktualnie znajdują się ich dzieci.

Projekt może obejmować tylko jeden dzień, może to być tydzień, miesiąc, a nawet cały role działań - to zależy już od inwencji nauczycieli, którzy opracowują dany projekt. Przykładowe tematy, które można by zrealizować w formie projektów edukacyjnych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej to: "Las i jego mieszkańcy", "Mój region - moja ojczyzna" czy "Dzień Europy".

Najważniejsze elementy projektu edukacyjnego
1. Wybór tematu - tytuł
2. Określenie celu ogólnego
3. Określenie celów szczegółowych
4. Wybór metod i form pracy
5. Przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych
6. Określenie przewidywanych rezultatów
7. Określenie źródeł informacji
8. Przygotowanie harmonogramu działań i określenie zadań dla poszczególnych zespołów
9. Opis przebiegu projektu (przykładowe scenariusze)
10. Prezentacja wyników pracy
11 Ewaluacja i ocena projektu.

Wzór harmonogramu działań:

tabela

Joanna Urbaniak
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
w Poznaniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 166 gości

reklama