Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9970
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów"

W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych. Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu. Zapisało się też nowe dziecko Adam G. Tak więc od półrocza grupa maluchów liczyła 24 dzieci.
Z przyczyn bliżej nieokreślonych nie uczęszczał do przedszkola Kuba W. Brak kontaktu z matką dziecka nie pozwala ustalić przyczyny jego absencji

Dokonując analizy osiągnięć edukacyjnych dzieci uwzględniałam ich możliwości wiekowe i rozwojowe, oraz wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego "W świecie przedszkolaka".


REKLAMA

W swojej pracy dużą wagę przywiązywałam do wdrażania dzieci w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, wyrabiania samodzielności, umiejętności współdziałania na rzecz innych. Kształtowania prawidłowej postawy, umiejętnego posługiwania się materiałami i przyborami potrzebnymi do prac plastycznych. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania przyrodnicze, wzbogacały słownictwo, doskonaliły mowę komunikatywną.

Wszystko to opierało się na treściach planów miesięcznych napisanych w korelacji z rocznym planem pracy przedszkola oraz programem wychowania przedszkolnego.

Chcąc właściwie odnaleźć swoje miejsce w grupie rówieśniczej dzieci przestrzegały prawa do zabawy i sposobu zabawy. Odnosiły się z szacunkiem do rówieśników i innych dzieci, n-lki, pracowników przedszkola. Udzielały pomocy nowoprzybyłym kolegom, informując ich o zwyczajach panujących w grupie.O przeznaczeniu różnych sprzętów i urządzeń. Nauczyły się dzielić zabawkami z innymi. Nauczyły się właściwie reagować na polecenia n-lki.Starały się przestrzegać zasady kolejnego wypowiadania się podczas rozmów w grupie.Dzieci wdrożone zostały do szanowania wspólnych zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce. Przyzwyczaiły się do pomagania sonie nawzajem w różnych sytuacjach (zapinaniu guzików, sprzątania klocków).

Słuchały krótkich tekstów literackich, oraz oglądały inscenizacje uwzględniające problematykę koleżeństwa, dobroci, sprawiedliwości, pracowitości, wytrwałości w działania.

Na każdym kroku wdrażałam dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przyzwyczajając je do zachowania ostrożności w czasie zajęć i zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci informowały mnie o zauważonym niebezpieczeństwie (szkło, przedmioty metalowe w piaskownicy, uszkodzona łopatka). Dzieci korzystały z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Przestrzegały zakazu podchodzenia do miejsc grożących zdrowiu i bezpieczeństwu (głębokie rowy, wykopy) Zapamiętały swoje imię i nazwisko.

Wyrabiając nawyki higieniczno-kulturalne dzieci rozumieją ich znaczenie dla zdrowia myjąc często ręce w ciągu dnia, przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po niektórych zajęciach. Prawidłowo myją zęby z zachowaniem poszczególnych etapów, właściwie korzystają z chusteczek higienicznych. Kontrolują czystość własnego ubrania, kulturalnie spożywają posiłki (odpowiednio trzymają łyżkę i widelec). Po części nauczyły się samodzielnie ubierać i zdejmować odzież, zakładają i zapinają buty (50%) oczyszczając je przed wejściem do budynku.

Kształtując zachowania proekologiczne i zdrowotne dzieci uczyły się korzystać z zabawek i sprzętu w sposób nie wywołujący hałasu. Przestrzegały zasady mówienia umiarkowanym głosem w czasie zajęć i zabaw organizowanych w sali. Dzieci rozumieją rolę świeżego powietrza dla zdrowia, oraz potrzeby chronienia skóry przed silnym mrozem i nadmiernym działaniem promieni słonecznych.Działając na rzecz przyrody dzieci pielęgnowały rośliny w sali oraz ogrodzie przedszkolnym.

Kształtując prawidłową postawę w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, wykorzystywałam zabawy z elementem równowagi, zabawy na czworakach, z elementem rzutu, celowania, toczenia, z elementem podskoku i skoku, oraz ćwiczenia stóp.Dzieci potrafią stać na jednej nodze, chodzić po liniach i śladach, czworakować w przód i w tył, z przekroczeniem przeszkód, biegną do wyznaczonego miejsca do 20 metrów, w różnych kierunkach z omijaniem przeszkód, rzucają oburącz i jednorącz, toczą piłki małe i duże, swobodnie przeskakują przez narysowane linie, ułożone skakanki szarfy, wskakują obunóż do obręczy, do narysowanego koła.

Doskonaląc umiejętności plastyczno-konstrukcyjne maluchy zostały przyzwyczajone do zachowania porządku w miejscu pracy, Chętnie rysują kredkami, malują farbą plakatową, układają z elementów geometrycznych, budują z klocków. Nawlekają korale i guziki. Bardzo lubią zabawy z papierem,darcie, ugniatanie, składanie w dowolny sposób. Dzieci lepiły z gliny, modliny, plasteliny, masy solnej. Chętnie też, zwłaszcza 4 latki, wycinały i wydzierały z kolorowego papieru. Wszystkie dzieci posługiwały się nożyczkami zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa. Budowały z piasku, próbowały składania kół i kwadratów. Dzieci 4 letnie próbowały też podejmować prace zespołowe.

Ulubioną sferą działalności dzieci była edukacja muzyczna. 3 latki potrafią spostrzegać i określać różne zjawiska akustyczne w otoczeniu, nauczyły się śpiewać piosenki, brały udział w zabawach ze śpiewem, ilustrowały ruchem piosenki. 4 latki rozpoznają znane piosenki po melodii nuconej przez n-lkę, rozróżniały wysokości słyszanych dźwięków, oraz głosy instrumentów muzycznych. Zaznajomiły się z grzechotką, kołatką, tamburynem.Wykorzystywały przedmioty z otoczenia do odtwarzania różnych sytuacji. Śpiewały proste piosenki, zbiorowo i indywidualnie. Bawiły się w zabawy przy śpiewie n-lki, ilustrując treść piosenki wykorzystując odpowiednio dostosowane elementy ruchu. Nauczyły się też prostych form tanecznych.

Maluchy bardzo chętnie słuchały monologów i prowadziły dialogi przy pomocy pacynek, kukiełek, supełków. Inscenizowały krótkie utwory literackie w formie zabaw z użyciem rekwizytów.4 latki często podejmowały zabawy w teatr, wykorzystując rekwizyty zgromadzone w kąciku teatralnym.

W obszarze edukacji przyrodniczej 3 latki prowadziły obserwację prac wiosennych i jesiennych w najbliższym otoczeniu, zaznajomiły się ze zwierzętami spotykanymi w gospodarstwach domowych,rozpoznają i nazywają żyjące w naturalnym środowisku zwierzęta – wiewiórka, zając, sikorka, wróbel.Wspólnie z n-lką pielęgnowały rośliny ozdobne w sali, pomagały przy podlewaniu.Przez cały rok gromadziły materiał przyrodniczy, segregowały go i przechowywały w kąciku przyrody.Udzielały się w gromadzeniu pokarmu dla ptaków i dokarmiały je zimą. Bawiły się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą w różnych porach roku (na trawie, na śniegu). Obserwowały pogodę i typowe zjawiska atmosferyczne (wiatr, deszcz, śnieg).Wdrażały się do przestrzegania zasad poszanowania przyrody. Śmieci wrzucają do koszy, dbają o czystość środowiska.

4 latki rozpoznają po liściach drzewa (klon, akację, kasztanowiec), rozróżniają i nazywają części roślin. Uczestniczyły w sianiu i sadzeniu roślin łatwo wschodzących w kąciku przyrody, pielęgnowały je. założyły ptasią stołówkę – obserwowały zachowanie ptaków w karmniku, porównywały ich wygląd. Przestrzegały zakazu niepotrzebnego zrywania roślin, deptania trawnika. Poznały w zabawie właściwości piasku, gliny w zależności od tego czy są suche, czy mokre.

3 latki orientują się w pomieszczeniach przedszkola, znają miejsca przechowywania swoich rzeczy w sali, w szatni, w umywalni. Rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu, nazywają członków rodziny, oraz osoby pracujące w różnych zawodach (listonosz,policjant, strażak, lekarz, fryzjerka) Poznały godło i barwy narodowe.

4 latki wykazują się znajomością imienia i nazwiska, Nazywają czynności wykonywane przez osoby pracujące w przedszkolu. Określają stopień pokrewieństwa w swoich rodzinach. Interesowały się pracą zawodową rodziców; znają swoje miejsce zamieszkania. Dostrzegają w najbliższym otoczeniu przedszkola zmiany będące wynikiem pracy człowieka (nowe domy, chodniki, świeżo założony trawnik). Dekorowały przedszkole własnymi wytworami plastycznymi. Znają barwy narodowe i godło Polski. Słuchały hymnu narodowego. Obcowały z wytworami o walorach artystycznych (sztuką ludową, fotografia).

Dzieci 3 letnie znają urządzenia i sprzęt znajdujący się w domu, w przedszkolu i w ogrodzie. Poznały w zabawach elementarne przepisy ruchu drogowego, reagują na umowne znaki. Poznały w zabawach pojazdami funkcje koła. m

4 latki rozróżniają pojazdy ze względu na ich zastosowanie na lądzie, na wodzie i w powietrzu, wskazują na ich przeznaczenie. Przestrzegają podczas spacerów zasad pieszego ruchu drogowego, a więc przechodzą przez ulicę w wyznaczonych miejscach, zatrzymują się i rozglądają przed wejściem na jezdnię. Lubią montować zabawki przeznaczone do składania.

W rozwijaniu mowy i myślenia 3 latki mogą się pochwalić dużymi osiągnięciami. Rozumieją słowne polecenia n-lki dotyczące zachowania się i wykonywania różnych czynności. Rozpoznają i naśladują łatwe do odtwarzania głosy zwierząt, pojazdów, wykonują ćwiczenia oddechowe, regulują siłę głosu. Potrafią słuchać krótkich opowiadań, wierszy i rymowanek, tekstów inscenizowanych przy użyciu pacynek, kukiełek, sylwet. Samodzielnie oglądają książeczki, odkładając je na półkę. Uczą się krótkich wierszy. Oglądały też krótkie przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów, czy kukiełek.

4 latki mówią o przeżytych wydarzeniach posługują się większym zasobem słów, dotyczącym poznawanego otoczenia społecznego, technicznego i przyrodniczego. Prawidłowo oddychały podczas śpiewu, recytacji wierszy czy tez swobodnych wypowiedzi. Wypowiadały się na temat obrazków, ilustracji w książkach, czasopismach dla dzieci. Potrafią dobrać ilustracje do określonego tematu, układają obrazki wg kolejności wydarzeń. Wypowiadają się na temat układanek obrazkowych, dobierają parami, układają historyjki, składają obrazek w całość. Recytują krótkie wiersze i rymowanki. Rozwiązują proste zagadki. Brały udział w zabawach dydaktycznych. Nauczyły się prawidłowego korzystania z książek. Opowiadają własnymi słowami znane bajki. Kulturalnie zachowują się w trakcie przedstawienia teatralnego.

Ćwicząc spostrzegawczość 3 latki nauczył się układać w pary jednakowe przedmioty, odgadywały która zabawka lub obrazek został schowany, porządkowały zabawki wg jednej cechy (kolor, wielkość). Składały obrazek w całość. Brały udział w zabawach i zajęciach ruchowych oraz umuzykalniających uwzględniających różnorodne ruchy ciała. Oprócz dwojga dzieci – poprawnie trzymają kredkę i pędzel. Chętnie budują z klocków. Przyzwyczaiły się do kreślenia linii zgodnie z kierunkiem pisania. Odwzorowywały proste układy (koło, krzyżyk).

4 latki natomiast porównują dwa obrazki lub zabawki różniące się jedną cechą, rozpoznają po konturze co przedstawia obrazek, odgadują której zabawki brakuje. Układają kompozycje z mozaiki geometrycznej. Dopasowują do danego głosu obrazek przedstawiający dane zwierzę. Rozwiązują zagadki ruchowe rozwijające wyobraźnię i pamięć ruchową, polegające na odgadywaniu tego co w powietrzu narysuje n-lka- próbowały rysować palcem w powietrzu i odtwarzać ruchem i gestem znane czynności. Nawlekały na sznurowadła kółka w dowolnym układzie. Cieły papier po linii prostej. Rysują kredką świecową, mazakami na papierze i kartonie. Przyzwyczaiły się do kreślenia linii pionowych i poziomych zgodnie z kierunkiem pisania.

W ciągu tego roku pracy dzieci 3 letnie nabyły umiejętność posługiwania się słowami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni, kierunku, wielkości przedmiotów ich ciężaru. Przyswoiły sobie określenia czasu. Manipulowały figurami geometrycznymi płaskimi i przestrzennymi bez konieczności nazywania ich.

Poznały zbiory przedmiotów, próbowały klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych, porównywały między sobą wygląd zabawek w obrębie tej samej grupy. Porównywały liczebności tworzonych zbiorów i posługują się określeniami: dużo, mało, tyle samo. Rozumieją pojęcie liczby głównej w zakresie dwóch, posługują się liczebnikami głównymi 1-2. Chętnie przelewały płyny i przesypywały piasek z naczynia do naczynia, oceniały "na oko", w którym jest więcej, a którym mniej.

4 latki porównywały i nazywały położenie przedmiotów w przestrzeni, kierunki, wielkości przedmiotów, ciężarów przedmiotów, objętości mierzonej przez przelewanie płynów lub przesypywanie ciał sypkich. Przyswoiły sobie określenia czasu. Rozpoznają figury geometryczne przestrzenne i płaskie: koło, kula, sześcian i kwadrat. Porównywały liczebności zbiorów, posługiwały się liczebnikami głównymi, porządkowymi od 1-4. Używają określenia "para" wykorzystując naturalne okazy (buty, rękawiczki). Odtwarzały liczbę elementów zbiorów przez tupanie, klaskanie, stukanie klockami.

Nie wszystkie dzieci osiągają jednakowe rezultaty. Niektóre z nich wymagają intensywniejszej pracy indywidualnej. Do nich należy między innymi Gerard Z. Praca nad jego mową przyniosła wymierne rezultaty. Mówi chętnie i wyraźnie. Układa zdania pojedyncze i złożone. Bardzo lubił zajęcia. z panią logopedą. Praca indywidualna tez przebiegała w równym tempie a jej przebieg zapisywany był w dzienniku oraz teczce " Praca indywidualna". Były to ćwiczenia niwelujące niepożądane zachowania, rozwijające elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców. Widoczny postęp nastąpił w przypadku Przemka R. Chłopiec wzbogacił swój słownik, mówi więcej i wyraźniej. Ale dopracowania wymaga jego sprawność manualna, orientacja w przestrzeni, upór w zachowaniu.

W tym roku, na wyraźne życzenie rodziców, do przedszkola dojeżdżało dwoje dzieci, korzystając ze szkolnego gimbusa.

W mojej grupie do pracy z dzieckiem zdolnym wytypowany był Dawid D.
Dużo rysował nanosząc wiele szczegółów, uwzględniając różne kolory i proporcje. Pracując z nim doskonaliły się jego umiejętności plastyczne – lepienie, wycinanie, rysowanie, malowanie - rozkładanie i składanie różnych obiektów.

Opracowany na ten rok plan współpracy z rodzicami pozwolił mi na pedagogizację ich poczynań. Punktem wyjścia były wnioski z obserwacji, wywiadów i rozmów przeprowadzonych z rodzicami. Spotkali się też oni z pedagogiem i logopedą. Pedagogizując rodziców chciałam ujednolicić działania wychowawcze w domu i w przedszkolu., podejmując tematy dotyczące ogólnych założeń planu pracy przedszkola, jak i jego organizacji.

W celu podnoszenia poziomu nauczania współpraca z rodzicami obejmowała prowadzenie zajęć otwartych połączonych z dyskusją, oraz włączaniem ich do terapeutycznej pomocy dzieciom, jak i całoroczne kontakty poprzez rozmowy indywidualne. Rodzice zostali poinformowani o możliwości korzystania z usług Poradni Wychowawczo-Pedagogicznej. Przez cały rok na bieżąco prowadziłam "kącik dla rodziców", aktualną gazetkę z wierszami i piosenkami, ekspozycję prac dziecięcych Zaangażowałam rodziców w prace na rzecz przedszkola. Pomagali w naprawie sprzętu przedszkolnego, wykonywali stroje karnawałowe, wykonali karmniki dla ptaków. Zachęcałam rodziców do całorocznej akcji zbierania makulatury, oraz puszek aluminiowych i butelek plastikowych, ponieważ nasze przedszkole brało udział w konkursie "Szukaj rady na odpady". A dzieci przez to uczyły się selektywnej zbiórki odpadów, oraz gromadziły zużyte baterie.

W tym roku uczestniczyliśmy w zadaniach "Kalendarza Adwentowego", bawiliśmy się na balu karnawałowym, gościliśmy mamy i ojców na spotkaniu rodzinnym z okazji ich święta. Dzieci prezentowały program artystyczny, bawiły się z rodzicami, rozwiązywały zagadki, wręczyły niespodzianki.

Dzieci z mojej grupy, na miarę swoich możliwości, brały udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie przedszkola, oraz akcjach cieszących się dużą popularnością: Dzień Ziemi, Sprzątanie świata.

W tym roku spotkaliśmy się też z Mikołajem, wróżyliśmy sobie w Andrzejki, uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka,a nasze prace plastyczne wzięły udział w aukcji na rzec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

Chcąc dobrze wypełniać funkcję opiekuńczą przedszkola, dzieci zostały objęte programem pomocy materialnej polegającym na refundacji wyżywienia przez opiekę społeczną,jak i pomoc materialną i rzeczową jednych rodziców dla drugich.

W trakcie tego roku przyjmowane były nowe dzieci, którymi opiekowały się przedszkolaki już chodzące do naszej placówki.

Jeszcze jako widzowie i kibice 3,4 latki brały udział w tegorocznej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków. Aby bezpiecznie poruszać się ulicami miasta uczestniczyliśmy też w spotkaniu z policjantem. Dzieci znają i starały się przestrzegać regulaminy korzystania z zabawek, które w razie potrzeby są na bieżąco odpisywane.

Przez cały rok wzbogacałam bazę pomocy dydaktycznych, oraz poszerzałam biblioteczkę o literaturę fachową.

Starałam się, aby moja sala była kolorowa, posiadała aktualną dekorację, była miła dla otoczenia, zachęcająca do przebywania w niej.

W tym roku odbyły się także dwie wycieczki autokarowe do Zalesia i Jankowic, których celem było obejrzenie przedstawień teatralnych, wystawianych przez uczniów tamtych szkół. Przed każdym wyjazdem rodzice wyrażali pisemną zgodę.

W kwietniu wspólnie z kol. Czachorowską przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy konkurs ekologiczny "Olimpiada w Ekolandii". Wymyślone przez nas konkurencje, zabawy podobały się dzieciom. Doskonale bawiąc się utrwalały swoją wiedzę i zachowania proekologiczne.

Chcąc przez cały rok doskonalić i podnosić swoje kwalifikacje oprócz wymiany doświadczeń z koleżankami z naszej placówki uczestniczyłam też warsztatach i szkoleniach dotyczących doskonalenia zawodowego.

Były to: warsztaty metodyczne" "Gry i zabawy językowe przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania", "Muzyczna Akademia Przedszkolaka","Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne", "Papierowe czary- zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru". Były też szkolenia i konferencje metodyczne, których tematem było "Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym na przykładzie edukacji matematycznej", "Szary obrazek- czyli jak zrozumieć rysunek dziecka", "Jak wpierać i motywować dziecko zdolne".

Wnioski do dalszej pracy:

 • wspieranie samodzielnych działań dziecka
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
 • tworzenie okazji do wspólnego podejmowanie i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów
 • stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

  Renata Zemło
  Miejskie Przedszkole
  w Krośniewicach


 • Zaświadczenie online  numer online: 99 gości

  reklama