Ableizm, czyli dyskryminacja osób niepełnosprawnych 

Strona głównaPsychologiaSpołeczeństwoAbleizm, czyli dyskryminacja osób niepełnosprawnych 

Ableizm to zjawisko dyskryminacji, stygmatyzacji i gorszego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Polega ono na negatywnych postawach, uprzedzeniach i zachowaniach wobec osób niepełnosprawnych, prowadzących do ich wykluczenia, ograniczania praw i możliwości oraz naruszania godności.

Czym jest ableizm?

Albeizm to rodzaj dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Jest to zespół negatywnych postaw, stereotypów, uprzedzeń i zachowań wobec osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Przejawia się on w:

 • Stygmatyzacji i etykietowaniu osób niepełnosprawnych
 • Lekceważeniu i ignorowaniu potrzeb tych osób
 • Ograniczaniu ich praw i dostępu do różnych sfer życia
 • Gorszym, niesprawiedliwym traktowaniu
 • Naruszaniu godności i praw osób niepełnosprawnych

Ableizm prowadzi do wykluczenia i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach życia – edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym.

Stereotypy i uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnościami

Istnieje wiele błędnych przekonań i stereotypów na temat osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Przykładowo uważa się je za:

 • Mniej kompetentne, gorsze zawodowo
 • Wymagające litości, wywołujące politowanie
 • Nieporadne życiowo, zależne od innych
 • Chore, cierpiące, wymagające leczenia
 • Dziwaczne, inne, gorsze

Tego typu uproszczone, krzywdzące przekonania prowadzą do stygmatyzacji, lekceważenia i niesprawiedliwego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Stanowią podłoże negatywnych postaw i zachowań dyskryminacyjnych.

Wykluczenie i ograniczanie możliwości osób niepełnosprawnych

Ableizm przejawia się na wiele sposobów we wszystkich sferach życia osób z niepełnosprawnościami:

 • Edukacja – bariery architektoniczne i infrastrukturalne w placówkach edukacyjnych, brak wsparcia, niedostosowanie programów i metod nauczania
 • Zatrudnienie – trudności w znalezieniu pracy, gorsze traktowanie w miejscu pracy, zaniżone wynagrodzenie
 • Opieka zdrowotna – utrudniony dostęp do świadczeń, bariery architektoniczne i komunikacyjne, dehumanizujące traktowanie
 • Życie publiczne – brak udogodnień, utrudniony dostęp do usług i obiektów użyteczności publicznej

Prowadzi to do ograniczania szans życiowych i możliwości samorealizacji osób z niepełnosprawnościami.

Przejawy dyskryminacji i gorszego traktowania

Ableizm przejawia się w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych poprzez:

 • Obraźliwe komentarze, wyzwiska, ośmieszanie
 • Poniżające traktowanie, lekceważenie, ignorowanie
 • Odmowa pomocy lub wsparcia
 • Naruszanie prywatności i godności
 • Przedmiotowe, dehumanizujące traktowanie
 • Ograniczanie praw i swobód
 • Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z przestrzeni publicznej

Tego rodzaju codzienne przejawy dyskryminacji powodują cierpienie, wykluczenie i obniżenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Skutki ableizmu dla osób z niepełnosprawnościami

Konsekwencją ableizmu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych są:

 • Obniżona samoocena i poczucie własnej wartości
 • Lęk, stres, zaburzenia psychiczne
 • Wycofanie z życia społecznego, samotność
 • Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność
 • Pogorszenie stanu zdrowia i jakości życia

Ableizm ma zatem bardzo realne, negatywne skutki dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i stanowi poważny problem społeczny.

Walka z ableizmem

Aby zwalczać ableizm, należy podjąć działania na wielu płaszczyznach.

Podnoszenie świadomości i edukacja społeczeństwa:

 • Kampanie społeczne ukazujące sytuację osób niepełnosprawnych
 • Edukacja antydyskryminacyjna, zwalczanie stereotypów
 • Promowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec niepełnosprawności

Wsparcie i akceptacja zamiast stygmatyzacji:

 • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiedniego wsparcia
 • Budowanie integracji, włączanie do wspólnoty
 • Akceptacja i poszanowanie odmienności

Poszanowanie praw i godności osób z niepełnosprawnościami:

 • Przestrzeganie praw osób z niepełnosprawnościami
 • Traktowanie z godnością, empatią i zrozumieniem
 • Sprzeciw wobec przejawów dyskryminacji

Dostępność i udogodnienia zwiększające uczestnictwo:

 • Likwidacja barier architektonicznych i transportowych
 • Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Ułatwienia w dostępie do usług, edukacji, zatrudnienia itp.
ObszarDziałania przeciwdziałające ableizmowi
EdukacjaWprowadzenie programów edukacyjnych uwzględniających potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności; szkolenia dla nauczycieli z zakresu inkluzywności.
ZatrudnienieTworzenie polityk równościowych w miejscach pracy; programy wspierające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami; dostosowanie stanowisk pracy.
Opieka zdrowotnaUsuwanie barier architektonicznych w placówkach medycznych; szkolenia dla personelu medycznego z zakresu komunikacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościami.
Życie publiczneDostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; promowanie dostępności w projektowaniu urbanistycznym.
Media i kulturaPromowanie pozytywnych wzorców osób z niepełnosprawnościami w mediach; wsparcie dla artystów i twórców z niepełnosprawnościami.
Technologia i innowacjeRozwój technologii wspomagających, takich jak aplikacje mobilne dla osób z niepełnosprawnościami; inwestycje w badania nad nowymi rozwiązaniami ułatwiającymi życie.
Prawo i politykaWprowadzenie i egzekwowanie przepisów zapobiegających dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami; promowanie równości i dostępności w politykach publicznych.
Przykłady działań przeciwdziałających ableizmowi

Podsumowanie

Aby zbudować społeczeństwo sprawiedliwe dla wszystkich, należy zwalczać ableizm i inne formy dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe jest podnoszenie świadomości społecznej, edukacja, wsparcie osób z dysfunkcjami oraz zapewnienie im pełnego dostępu i uczestnictwa we wszystkich sferach życia. Tylko w ten sposób można zbudować prawdziwie inkluzywne, otwarte dla wszystkich społeczeństwo.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj