Przykładowe konspekty zajęć korekcyjno kompensacyjnych

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zajęć korekcyjno kompensacyjnych

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to nieodłączny element edukacji dzieci z różnymi trudnościami w nauce. Dzięki nim możliwe jest dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. W artykule przedstawiamy przykładowe konspekty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, którego celem jest wsparcie rozwoju umiejętności czytelniczych u dzieci z dysleksją.

Konspekt „Wsparcie rozwoju umiejętności czytelniczych u dzieci z dysleksją”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwój umiejętności czytelniczych u dzieci z dysleksją.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Poprawa płynności czytania.
 • Rozwój umiejętności rozumienia przeczytanego tekstu.
 • Ćwiczenie koncentracji i uwagi podczas czytania.
 • Podniesienie pewności siebie ucznia podczas czytania na głos.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca z tekstem, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia na koncentrację.
 • Forma pracy: indywidualna, praca w parach, praca w grupie.

Pomoce dydaktyczne

 • Książki dostosowane do wieku i poziomu czytelniczego ucznia.
 • Materiały do ćwiczeń ortograficznych.
 • Karty pracy z zadaniami na koncentrację.

Przebieg

 1. Wprowadzenie: krótkie omówienie celów zajęć, przypomnienie zasad pracy na lekcji.
 2. Ćwiczenia wprowadzające: krótkie ćwiczenia na koncentrację i uwagę.
 3. Praca z tekstem: czytanie na głos, omówienie trudnych słów i zwrotów, dyskusja na temat przeczytanego tekstu.
 4. Ćwiczenia ortograficzne: praca z materiałami do ćwiczeń ortograficznych.
 5. Podsumowanie: omówienie efektów pracy, ustalenie planu na kolejne zajęcia.

Pamiętajmy, że każdy konspekt zajęć powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Dlatego też, przedstawiony powyżej konspekt jest tylko przykładem, który może być modyfikowany i dostosowywany do konkretnych warunków i sytuacji.

Konspekt „Matematyka na wyciągnięcie ręki: Metody korekcyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wzmocnienie umiejętności matematycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się poprzez zastosowanie metod korekcyjnych.
 • Czas: 45 minut

Cele szczegółowe

 • Uczeń będzie potrafił rozpoznawać i nazywać podstawowe figury geometryczne.
 • Uczeń będzie potrafił porównywać wielkości liczb naturalnych.
 • Uczeń będzie potrafił rozumieć i stosować podstawowe działania matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).
 • Uczeń będzie potrafił rozwiązywać proste zadania tekstowe związane z sytuacjami życiowymi.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca z tablicą multimedialną, praca z materiałami manipulacyjnymi.
 • Forma pracy: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne, dyskusje, analiza i synteza.

Pomoce dydaktyczne

 • Tablica multimedialna
 • Materiały manipulacyjne (klocki, liczydło, karty z liczbami)
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Karty pracy
 • Gry dydaktyczne

Przebieg

 1. Wprowadzenie: Omówienie celów zajęć, przedstawienie materiałów i narzędzi pracy.
 2. Ćwiczenia praktyczne: Praca z materiałami manipulacyjnymi, ćwiczenia z rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, porównywanie wielkości liczb, wykonywanie podstawowych działań matematycznych.
 3. Gry dydaktyczne: Gry związane z rozwiązywaniem zadań tekstowych, ćwiczenia związane z sytuacjami życiowymi.
 4. Dyskusja: Omówienie trudności napotkanych podczas zajęć, wymiana doświadczeń, analiza i synteza wyników pracy.
 5. Podsumowanie: Omówienie efektów zajęć, ustalenie planu pracy na kolejne spotkanie, ewaluacja postępów uczniów.

Konspekt „Gry i zabawy edukacyjne wspierające rozwój dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi poprzez angażowanie ich w różnorodne gry i zabawy edukacyjne.
 • Czas: 45 minut

Cele szczegółowe

 • Stymulowanie koncentracji uwagi poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie.
 • Wzmacnianie motywacji do nauki i osiągania sukcesów edukacyjnych.
 • Poszerzanie wiedzy na temat strategii radzenia sobie z trudnościami w koncentracji uwagi.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, dyskusja, prezentacja, analiza, synteza, obserwacja, eksperyment, gry i zabawy edukacyjne.
 • Forma pracy: zajęcia warsztatowe, ćwiczenia praktyczne, zajęcia integracyjne.

Pomoce dydaktyczne

 • Karty pracy z zadaniami i ćwiczeniami związanymi z koncentracją uwagi.
 • Materiały do gier i zabaw edukacyjnych (np. puzzle, klocki, gry planszowe).
 • Tablica, flipchart lub ekran do prezentacji multimedialnych.
 • Materiały do pracy plastycznej (np. kredki, farby, papier).
 • Podręczniki, artykuły i inne źródła wiedzy na temat trudności w koncentracji uwagi.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Przedstawienie celów zajęć, omówienie planu pracy, przedstawienie zasad współpracy w grupie.
 2. Ćwiczenia praktyczne (15 minut): Praca z kartami pracy, wykonywanie zadań i ćwiczeń związanych z koncentracją uwagi.
 3. Gry i zabawy edukacyjne (15 minut): Uczestnictwo w różnych formach aktywności wspierających koncentrację uwagi (np. puzzle, gry planszowe, zabawy ruchowe).
 4. Dyskusja i analiza (5 minut): Omówienie doświadczeń uczestników, analiza strategii radzenia sobie z trudnościami w koncentracji uwagi.
 5. Podsumowanie i zakończenie (5 minut): Omówienie efektów pracy, podziękowanie uczestnikom, ustalenie planu dalszych działań.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj