Przykładowe konspekty zajęć logopedycznych

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zajęć logopedycznych

Logopedia to dziedzina nauki, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Praca logopedy często polega na prowadzeniu zajęć terapeutycznych, które mają na celu poprawę artykulacji, płynności mowy, a także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Poniżej przedstawiamy przykładowe konspekty zajęć logopedycznych, który może posłużyć jako inspiracja dla specjalistów pracujących z dziećmi.

Konspekt „Ćwiczenia artykulacyjne dla dzieci: Poprawa wymowy głosek syczących”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poprawa artykulacji głosek syczących u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Czas: Zajęcia planowane są na 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Uświadomienie dzieciom różnicy między poprawną a niepoprawną wymową głosek syczących.
 • Ćwiczenie poprawnej artykulacji głosek syczących przez powtarzanie za logopedą.
 • Stosowanie poprawnej artykulacji głosek syczących w kontekście słów i zdań.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie.
 • Forma pracy: ćwiczenia artykulacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia oddechowe.

Pomoce dydaktyczne

 • Karty obrazkowe z przedstawieniem głosek syczących.
 • Lustro logopedyczne.
 • Materiały dźwiękowe z nagranymi głoskami syczącymi.

Przebieg

 1. Wprowadzenie: Logopeda tłumaczy dzieciom, na czym polega poprawna artykulacja głosek syczących, pokazuje na sobie i na modelu anatomicznym, jakie organy mowy biorą udział w ich tworzeniu.
 2. Ćwiczenia artykulacyjne: Dzieci naśladują logopedę, starając się jak najdokładniej powtarzać za nim głoski syczące. Praca odbywa się najpierw indywidualnie, potem w parach, a na koniec cała grupa ćwiczy razem.
 3. Gry i zabawy dydaktyczne: Dzieci biorą udział w grach i zabawach, które mają na celu utrwalenie poprawnej artykulacji głosek syczących. Mogą to być na przykład gry polegające na dopasowaniu obrazka do odpowiedniej głoski.
 4. Podsumowanie: Na koniec zajęć logopeda przeprowadza krótkie podsumowanie, podczas którego dzieci mają okazję pokazać, co nauczyły się podczas zajęć.

Konspekt „Zabawy dźwiękonaśladowcze: Wspieranie rozwoju mowy u przedszkolaków”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności dźwiękonaśladowczych oraz poprawa artykulacji u dzieci przedszkolnych.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Poszerzenie słownictwa dzieci związane z dźwiękami wydawanymi przez zwierzęta i przedmioty.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego oraz rozróżnianie dźwięków.
 • Stymulowanie wyobraźni oraz kreatywności dzieci.
 • Wspieranie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca z tekstem, ćwiczenia artykulacyjne, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, rozmowa kierowana.
 • Forma pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne

 • Ilustracje przedstawiające różne zwierzęta i przedmioty.
 • Karty pracy z dźwiękami do odgadnięcia.
 • Materiały dźwiękowe z nagranymi dźwiękami zwierząt i przedmiotów.
 • Przedmioty do dźwiękonaśladowania (np. bębenek, trąbka, telefon).

Przebieg

 1. Wprowadzenie do tematu zajęć: rozmowa kierowana na temat dźwięków wydawanych przez różne zwierzęta i przedmioty.
 2. Prezentacja ilustracji związanych z dźwiękami: dzieci nazywają przedstawione zwierzęta i przedmioty oraz naśladują ich dźwięki.
 3. Ćwiczenia artykulacyjne: logopeda prowadzi dzieci przez różne ćwiczenia, mające na celu poprawę artykulacji dźwięków.
 4. Zabawy ruchowe związane z dźwiękonaśladowaniem: dzieci naśladują dźwięki i ruchy zwierząt, np. chodzenie jak kaczka czy skakanie jak żaba.
 5. Praca z kartami pracy: dzieci odsłuchują nagrania dźwięków i próbują odgadnąć, co je wydaje, następnie łączą dźwięk z odpowiednią ilustracją na karcie pracy.
 6. Zabawy dydaktyczne: dzieci uczestniczą w różnych zabawach, mających na celu utrwalenie poznanych dźwięków, np. zgadnij, co to za dźwięk, czy odgadywanie dźwięków na podstawie opisu.
 7. Podsumowanie zajęć: rozmowa kierowana, podczas której dzieci dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z zajęć.

Konspekt „Rozwijanie płynności mowy: Techniki i ćwiczenia dla osób jąkających się”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poprawa płynności mowy oraz redukcja objawów jąkania u uczestników zajęć.
 • Czas: 60 minut.

Cele szczegółowe

 • Poznanie i zrozumienie mechanizmów jąkania oraz wpływu emocji na płynność mowy.
 • Opanowanie technik relaksacyjnych i oddechowych, które pomagają w redukcji napięcia mięśniowego podczas mówienia.
 • Praktyczne zastosowanie ćwiczeń artykulacyjnych oraz technik mówienia, które wpływają na poprawę płynności mowy.
 • Wzrost pewności siebie i komfortu w sytuacjach wymagających ekspresji werbalnej.

Metody i forma pracy

 • Metody: Wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, praca indywidualna, praca w grupie.
 • Forma pracy: Zajęcia warsztatowe z udziałem logopedy, prowadzone w grupie maksymalnie 10 osób.

Pomoce dydaktyczne

 • Materiały informacyjne dotyczące jąkania i technik płynnego mówienia.
 • Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe w formie pisemnej oraz multimedialnej.
 • Przykłady nagrań osób przed i po terapii logopedycznej.
 • Przybory do ćwiczeń relaksacyjnych (np. piłki do ściskania, maty do leżenia).

Przebieg

 1. Wprowadzenie (10 minut): Przedstawienie celów zajęć, omówienie problemu jąkania oraz jego przyczyn i skutków. Wprowadzenie do technik płynnego mówienia.
 2. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe (15 minut): Praktyczne zastosowanie technik relaksacyjnych oraz ćwiczeń oddechowych mających na celu redukcję napięcia mięśniowego podczas mówienia.
 3. Ćwiczenia artykulacyjne (15 minut): Wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych, które wpływają na poprawę płynności mowy oraz precyzję wymowy poszczególnych dźwięków.
 4. Techniki mówienia (15 minut): Omówienie i praktyczne zastosowanie technik mówienia, które pomagają w redukcji objawów jąkania (np. mówienie sylabami, przedłużanie dźwięków, kontrola tempa mówienia).
 5. Podsumowanie i dyskusja (5 minut): Omówienie efektów ćwiczeń, wymiana doświadczeń uczestników oraz ustalenie dalszych kroków w procesie terapii logopedycznej.

Konspekt „Techniki relaksacji aparatu artykulacyjnego i ćwiczenia oddechowe”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poprawa funkcjonowania aparatu artykulacyjnego oraz rozwijanie prawidłowych wzorców oddechowych u uczestników zajęć logopedycznych.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Nauczenie uczestników technik relaksacji mięśni aparatu artykulacyjnego.
 • Praktyczne zastosowanie ćwiczeń oddechowych w celu poprawy artykulacji.
 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia prawidłowego oddechu podczas mówienia.
 • Wzmocnienie mięśni aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia.

Metody i forma pracy

 • Metody: Ćwiczenia praktyczne, pokaz, wykład, dyskusja.
 • Forma pracy: Praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie.

Pomoce dydaktyczne

 • Plansze z ilustracjami przedstawiającymi aparat artykulacyjny.
 • Materiały tekstowe z opisem technik relaksacji i ćwiczeń oddechowych.
 • Przykłady ćwiczeń do wykonania przez uczestników.
 • Rekwizyty do ćwiczeń oddechowych, np. balony, piłeczki, wodę.

Przebieg

 1. Wprowadzenie do tematu zajęć, omówienie celów i planu pracy (5 minut).
 2. Wykład na temat aparatu artykulacyjnego, jego funkcji oraz wpływu oddechu na artykulację (10 minut).
 3. Pokaz i omówienie technik relaksacji mięśni aparatu artykulacyjnego (10 minut).
 4. Praktyczne ćwiczenia relaksacyjne wykonywane przez uczestników indywidualnie oraz w parach (10 minut).
 5. Omówienie i pokaz ćwiczeń oddechowych mających na celu poprawę artykulacji (5 minut).
 6. Praktyczne ćwiczenia oddechowe wykonywane przez uczestników indywidualnie oraz w grupie (10 minut).
 7. Podsumowanie zajęć, dyskusja na temat efektów ćwiczeń oraz planów dalszej pracy (5 minut).

Konspekt „Ćwiczenia logopedyczne dla poprawy wymowy głoski 'r'”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poprawa wymowy głoski 'r’ przez pacjenta.
 • Czas: Zajęcia powinny trwać około 45 minut, jednak czas może ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Cele szczegółowe

 • Uświadomienie pacjentowi istnienia problemu z wymową głoski 'r’.
 • Praca nad poprawą artykulacji głoski 'r’.
 • Ćwiczenie umiejętności wymowy głoski 'r’ w różnych kontekstach językowych.

Metody i forma pracy

 • Metody: Praca indywidualna z pacjentem, ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia z wykorzystaniem lustra.
 • Forma pracy: Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń praktycznych, które mają na celu poprawę wymowy głoski 'r’.

Pomoce dydaktyczne

 • Lustro – umożliwia pacjentowi obserwację ruchów aparatu mowy podczas wymowy głoski 'r’.
 • Karty pracy z obrazkami przedstawiającymi słowa zawierające głoskę 'r’ – służą do ćwiczenia wymowy głoski 'r’ w różnych kontekstach językowych.

Przebieg

 • Wprowadzenie: Logopeda tłumaczy pacjentowi cel zajęć i omawia plan pracy.
 • Ćwiczenia artykulacyjne: Pacjent pod kierunkiem logopedy wykonuje ćwiczenia mające na celu poprawę artykulacji głoski 'r’.
 • Ćwiczenia oddechowe: Pacjent wykonuje ćwiczenia oddechowe, które mają na celu poprawę kontroli oddechu podczas mówienia.
 • Praca z kartami: Pacjent ćwiczy wymowę głoski 'r’ na podstawie obrazków na kartach pracy.
 • Podsumowanie: Logopeda podsumowuje postępy pacjenta i omawia plan pracy na kolejne zajęcia.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj