Motyw wyboru w literaturze – omówienie i przykłady

Strona głównaHumanistykaMotywy literackieMotyw wyboru w literaturze - omówienie i przykłady

Motyw wyboru jest jednym z najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych tematów w literaturze światowej. Od starożytności po czasy współczesne, pisarze nieustannie eksplorują złożoność ludzkich decyzji i ich konsekwencji. Wybory dokonywane przez bohaterów literackich często stanowią oś fabuły, napędzają rozwój postaci i skłaniają czytelników do refleksji nad własnymi decyzjami życiowym

Znaczenie wyborów w życiu człowieka i literaturze

Wybory są nieodłącznym elementem ludzkiego życia, kształtującym nasze losy i definiującym naszą tożsamość. Literatura, jako zwierciadło rzeczywistości, odzwierciedla tę fundamentalną prawdę, ukazując bohaterów w sytuacjach wymagających podjęcia kluczowych decyzji. Poprzez prezentowanie różnorodnych wyborów i ich konsekwencji, utwory literackie pozwalają czytelnikowi zgłębić złożoność ludzkiej natury i moralnych dylematów.

W literaturze wybory bohaterów często stają się punktem zwrotnym fabuły, determinując dalszy bieg wydarzeń i rozwój postaci. Decyzje podejmowane przez bohaterów literackich mogą mieć wpływ nie tylko na ich indywidualne losy, ale również na szerszy kontekst społeczny, polityczny czy historyczny. Dzięki temu literatura staje się narzędziem do analizy ludzkiej kondycji i eksploracji uniwersalnych tematów, takich jak moralność, odpowiedzialność czy wolna wola.

Rodzaje wyborów w utworach literackich

Literatura prezentuje szeroki wachlarz wyborów, przed którymi stają bohaterowie. Można je podzielić na kilka głównych kategorii:

 1. Wybory moralne i etyczne – dotyczące kwestii dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości.
 2. Wybory życiowe i egzystencjalne – związane z określeniem własnej tożsamości, sensu życia czy drogi życiowej.
 3. Wybory polityczne i społeczne – odnoszące się do zaangażowania w sprawy publiczne, postawy wobec władzy czy systemu społecznego.
 4. Wybory emocjonalne – dotyczące relacji międzyludzkich, miłości, przyjaźni czy lojalności.
 5. Wybory zawodowe – związane z karierą, ambicjami i realizacją osobistych celów.

Każdy z tych rodzajów wyborów niesie ze sobą określone konsekwencje i wyzwania dla bohaterów, stawiając ich często w sytuacji konfliktu między różnymi wartościami czy obowiązkami. To właśnie te trudne decyzje i ich następstwa stanowią istotę wielu dzieł literackich, skłaniając czytelnika do refleksji i emocjonalnego zaangażowania w losy postaci.

Przykłady motywu wyboru w literaturze

Biblijne korzenie motywu wyboru

Motyw wyboru ma swoje głębokie korzenie w Biblii, która przedstawia go jako fundament ludzkiej wolnej woli. Już w Księdze Rodzaju spotykamy się z pierwszym, brzemiennym w skutki wyborem – decyzją Adama i Ewy o skosztowaniu zakazanego owocu. Ten akt nieposłuszeństwa wobec Boga staje się symbolem ludzkiej skłonności do przekraczania granic i podążania za własnymi pragnieniami, nawet wbrew boskim nakazom.

Biblia obfituje w historie bohaterów stających przed trudnymi wyborami. Przykładem może być Abraham, który musi zdecydować, czy poświęcić swojego syna Izaaka na żądanie Boga. Ta dramatyczna sytuacja ukazuje konflikt między miłością rodzicielską a posłuszeństwem wobec Stwórcy. Ostatecznie wiara Abrahama zostaje nagrodzona, a jego gotowość do poświęcenia staje się wzorem dla przyszłych pokoleń.

Antyczny konflikt tragiczny

W literaturze antycznej motyw wyboru często przybiera formę konfliktu tragicznego. Najsłynniejszym przykładem jest „Antygona” Sofoklesa, gdzie tytułowa bohaterka staje przed wyborem między posłuszeństwem wobec prawa stanowionego przez króla Kreona a wiernością wobec boskich nakazów i miłością do brata.

Antygona, decydując się na pochowanie brata wbrew zakazowi władcy, świadomie skazuje się na śmierć. Jej wybór ukazuje konflikt między prawem ludzkim a boskim, między obowiązkiem wobec państwa a powinnościami rodzinnymi. Sofokles mistrzowsko ukazuje, jak trudne decyzje mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji, jednocześnie odsłaniając szlachetność i siłę charakteru bohaterki.

Średniowieczne dylematy moralne

Literatura średniowieczna często stawiała bohaterów przed wyborem między życiem doczesnym a wiecznym. Doskonałym przykładem jest „Legenda o świętym Aleksym”, gdzie główny bohater w dniu ślubu decyduje się porzucić życie w luksusie i wybrać drogę ascezy i poświęcenia Bogu.

Wybór Aleksego ukazuje średniowieczny ideał świętości, ale jednocześnie rodzi pytania o moralny aspekt porzucenia rodziny i obowiązków. Czy decyzja o całkowitym poświęceniu się Bogu usprawiedliwia zaniedbanie ziemskich powinności? To pytanie pozostaje aktualne do dziś i skłania do refleksji nad hierarchią wartości w życiu człowieka.

Renesansowe rozterki władców

Epoka renesansu przyniosła nowe spojrzenie na motyw wyboru, często ukazując go w kontekście władzy i odpowiedzialności za państwo. William Szekspir w swoich dramatach mistrzowsko zgłębiał dylematy moralne władców i możnych tego świata.

W „Makbecie” tytułowy bohater staje przed wyborem między lojalnością wobec króla a żądzą władzy. Jego decyzja o zamordowaniu prawowitego władcy uruchamia lawinę tragicznych wydarzeń, prowadząc do moralnego upadku i ostatecznej klęski. Szekspir ukazuje, jak pozornie korzystny wybór może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji, niszcząc nie tylko życie jednostki, ale i całego królestwa.

Romantyczne rozdarcie między miłością a obowiązkiem

Romantyzm przyniósł nowe spojrzenie na motyw wyboru, często ukazując go jako konflikt między uczuciem a powinnością wobec ojczyzny. Adam Mickiewicz w „Konradzie Wallenrodzie” przedstawia bohatera rozdartego między miłością do ukochanej a obowiązkiem zemsty na wrogach ojczyzny.

Konrad, decydując się na podstępną zemstę na Krzyżakach, skazuje się na życie w kłamstwie i ostatecznie na śmierć. Jego wybór ukazuje tragizm jednostki poświęcającej osobiste szczęście dla dobra ogółu. Mickiewicz stawia pytanie o granice poświęcenia i cenę, jaką przychodzi zapłacić za wierność ideałom.

Pozytywistyczne wybory między tradycją a postępem

Literatura pozytywizmu często stawiała bohaterów przed wyborem między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnością i postępem. Bolesław Prus w „Lalce” ukazuje Stanisława Wokulskiego jako postać rozdartą między pragnieniem osobistego szczęścia a chęcią służenia społeczeństwu.

Wokulski musi wybierać między miłością do Izabeli Łęckiej a realizacją swoich ambitnych planów gospodarczych i społecznych. Jego rozterki odzwierciedlają dylematy całego pokolenia, stojącego przed wyzwaniem modernizacji kraju przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych wartości.

Młodopolskie dylematy artystów

Młoda Polska przyniosła nowe spojrzenie na motyw wyboru, często ukazując go w kontekście roli artysty w społeczeństwie. Stanisław Wyspiański w „Weselu” przedstawia bohaterów stojących przed wyborem między życiem w świecie marzeń a konfrontacją z rzeczywistością.

Poeta, jedna z głównych postaci dramatu, musi zdecydować, czy podjąć działanie na rzecz wyzwolenia narodu, czy pozostać w sferze artystycznych wizji. Jego dylemat symbolizuje szerszy problem odpowiedzialności artysty za losy społeczeństwa, aktualny do dziś.

Dwudziestowieczne wybory w obliczu totalitaryzmów

Literatura XX wieku często stawiała bohaterów przed dramatycznymi wyborami w obliczu systemów totalitarnych. Gustaw Herling-Grudziński w „Innym świecie” ukazuje, jak ekstremalne warunki łagrów zmuszają ludzi do podejmowania decyzji na granicy człowieczeństwa.

Bohaterowie Herlinga-Grudzińskiego muszą wybierać między zachowaniem godności a fizycznym przetrwaniem. Ich dylematy ukazują, jak systemy totalitarne niszczą moralność i stawiają jednostki przed niemożliwymi do rozwiązania konfliktami wartości.

Współczesne dylematy etyczne

Literatura współczesna często podejmuje temat wyborów etycznych w obliczu rozwoju technologii i zmian społecznych. Janusz L. Wiśniewski w „Samotności w sieci” przedstawia bohaterów stojących przed wyborem między wirtualną bliskością a realnym związkiem.

Główni bohaterowie powieści muszą zdecydować, czy przenieść swoją internetową relację do rzeczywistego świata, ryzykując utratę idealnego obrazu partnera. Ich dylematy odzwierciedlają szersze problemy społeczeństwa informacyjnego, w którym granica między światem wirtualnym a realnym staje się coraz bardziej płynna.

Konsekwencje wyborów bohaterów literackich

Wybory dokonywane przez bohaterów literackich zawsze niosą ze sobą określone konsekwencje, które mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Często to właśnie te konsekwencje stanowią główny motor napędowy fabuły i źródło dramatyzmu w utworze.Pozytywne skutki wyborów bohaterów mogą obejmować:

 • Osobisty rozwój i dojrzewanie postaci
 • Zwycięstwo moralne, nawet w obliczu fizycznej porażki
 • Realizację wyższych wartości i ideałów
 • Pozytywny wpływ na otoczenie i innych bohaterów

Negatywne konsekwencje mogą z kolei prowadzić do:

 • Tragicznego losu bohatera
 • Moralnego upadku i degradacji charakteru
 • Negatywnego wpływu na bliskich i społeczeństwo
 • Poczucia winy i wyrzutów sumienia

Dylematy i rozterki bohaterów przed podjęciem decyzji często stanowią istotny element psychologicznego portretu postaci. Ukazują ich wewnętrzne konflikty, system wartości i motywacje, co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć i utożsamić się z bohaterem.

Rola fatum i przeznaczenia a wolna wola bohaterów

W literaturze często pojawia się napięcie między koncepcją fatum czy przeznaczenia a ideą wolnej woli bohaterów. Ten konflikt jest szczególnie widoczny w antycznych tragediach, gdzie bohaterowie, mimo prób uniknięcia przepowiedni, ostatecznie spełniają swoje przeznaczenie.Przykłady:

 • „Król Edyp” Sofoklesa – mimo prób uniknięcia przepowiedni, Edyp nieświadomie zabija ojca i poślubia matkę.
 • „Makbet” Szekspira – przepowiednia wiedźm wpływa na decyzje Makbeta, ale to jego własne wybory prowadzą do spełnienia proroctwa.

W późniejszej literaturze coraz większy nacisk kładziony jest na wolną wolę bohaterów i ich odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jednak nawet wtedy często pojawia się pytanie o granice ludzkiej wolności i wpływ okoliczności zewnętrznych na nasze wybory.Literatura eksploruje złożone relacje między przeznaczeniem a wolną wolą, skłaniając czytelnika do refleksji nad determinizmem i odpowiedzialnością moralną za własne czyny.

Uniwersalność motywu wyboru w literaturze

Motyw wyboru jest jednym z najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych tematów w literaturze światowej. Jego powszechność wynika z fundamentalnego znaczenia wyborów w życiu każdego człowieka, niezależnie od epoki czy kultury.Uniwersalność tego motywu przejawia się w:

 • Występowaniu w literaturze wszystkich epok i kultur
 • Zdolności do poruszania uniwersalnych kwestii moralnych i egzystencjalnych
 • Możliwości interpretacji na wielu poziomach: osobistym, społecznym, filozoficznym
 • Sile oddziaływania na czytelnika, skłaniającej do refleksji nad własnymi wyborami

Literatura, poprzez prezentowanie różnorodnych sytuacji wyboru, pozwala czytelnikowi zgłębić złożoność ludzkiej natury i lepiej zrozumieć motywy ludzkich działań. Dzięki temu motyw wyboru pozostaje niezmiennie aktualny i fascynujący dla kolejnych pokoleń czytelników i twórców.

Wpływ wyborów bohaterów na rozwój fabuły i przesłanie utworu

Wybory dokonywane przez bohaterów literackich mają kluczowe znaczenie dla rozwoju fabuły i kształtowania przesłania utworu. To właśnie decyzje postaci napędzają akcję, tworzą punkty zwrotne i prowadzą do rozwiązania konfliktów.

Wpływ wyborów bohaterów na utwór:

 • Determinują kierunek rozwoju fabuły
 • Kształtują charaktery i relacje między postaciami
 • Tworzą napięcie i dramatyzm
 • Ilustrują główne idee i tematy utworu
 • Skłaniają czytelnika do refleksji i emocjonalnego zaangażowania

Przesłanie utworu często wynika z konsekwencji wyborów dokonanych przez bohaterów. Poprzez ukazanie skutków różnych decyzji, autor może przekazać określone wartości moralne, filozoficzne czy społeczne.Przykłady:

 • W „Zbrodni i karze” Dostojewskiego wybór Raskolnikowa, by zamordować lichwiarkę, prowadzi do jego moralnego upadku i późniejszego odkupienia, ilustrując ideę, że żadna teoria nie może usprawiedliwić zbrodni.
 • W „Dżumie” Camusa wybory bohaterów w obliczu epidemii ukazują różne postawy wobec absurdu ludzkiej egzystencji, prowadząc do refleksji nad solidarnością i odpowiedzialnością.

Analiza wyborów bohaterów i ich konsekwencji pozwala lepiej zrozumieć intencje autora i głębsze znaczenie utworu.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj