Socjalizacja: definicja, proces i etapy

Strona głównaPsychologiaSocjalizacja: definicja, proces i etapy

Socjalizacja jest kluczowym aspektem rozwoju człowieka, ponieważ kształtuje jego tożsamość, wartości oraz zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie.Proces ten obejmuje zarówno świadome, jak i nieświadome przyswajanie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań, które pozwalają jednostce na adaptację do życia społecznego.

W opracowaniu przedstawiono definicję socjalizacji oraz etapy i procesy z nią związane. Ponadto, omówiono czynniki socjalizacji, takie jak rodzina, szkoła, rówieśnicy, media, instytucje społeczne i kultura. W końcu, przedstawiono różne teorie socjalizacji, które pozwalają lepiej zrozumieć proces socjalizacji i wpływ różnych czynników na kształtowanie jednostki jako członka społeczeństwa.

Co to jest socjalizacja? Definicja

Socjalizacja to proces, w którym jednostka uczy się norm, wartości i zachowań społecznych, które są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie. Proces ten obejmuje zarówno świadome, jak i nieświadome przyswajanie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań, które umożliwiają jednostce adaptację do życia społecznego. Socjalizacja odbywa się przez całe życie, jednak jej intensywność i zakres zależą od etapu rozwoju jednostki oraz jej otoczenia.

Definicja socjalizacji według kilku znanych socjologów i pedagogów:

 • Antonina Kłoskowska – według niej socjalizacja obejmuje nie tylko celowe oddziaływanie wyspecjalizowanych instytucji, grup i osób, ale również efekty niezamierzone (przykładowo oddziaływanie społeczne), które wpływają na życie człowieka niezależnie od jego woli.
 • Wiliam Thomas i Florian Znaniecki – wskazują na konieczność świadomej zmiany człowieka w procesie socjalizacji, które jest kluczowe do przystosowania się do wymagań społecznych.
 • Jan Szczepański – traktuje socjalizację jako ogół procesów, w wyniku których człowiek zdobywa predyspozycje umożliwiające na funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • Tarzycjusz Buliński – podkreśla znacznie socjalizacji na poziomie świadomym oraz nawykowym. Podkreśla, że socjalizacja pozwala na przyswojenie kultury, jednak nie jest to równoznaczne z samodzielnym myśleniem oraz refleksją nad tym procesem.

Etapy i proces socjalizacji

Socjalizacja można podzielić na kilka etapów, które odpowiadają różnym fazom rozwoju jednostki. Należą do nich:

 1. Socjalizacja pierwotna – etap ten obejmuje najwcześniejsze lata życia, w których jednostka uczy się podstawowych norm i wartości społecznych, głównie za sprawą rodziny. W tym czasie kształtuje się również poczucie tożsamości, które jest fundamentem dla dalszego rozwoju społecznego.
 2. Socjalizacja wtórna – następuje później w życiu, kiedy jednostka zaczyna uczęszczać do przedszkola, szkoły i uczestniczyć w innych instytucjach społecznych, takich jak kluby czy kościoły. W tym etapie jednostka uczy się bardziej złożonych norm i wartości oraz kształtuje umiejętności społeczne, które umożliwiają jej funkcjonowanie w społeczeństwie.
 3. Socjalizacja dorosłych – obejmuje okres dorosłości, kiedy jednostka jest już w pełni funkcjonującym członkiem społeczeństwa. W tym czasie socjalizacja może obejmować naukę nowych umiejętności, dostosowywanie się do zmian społecznych czy kulturowych, a także umacnianie i modyfikowanie wartości i przekonań nabytych we wcześniejszych etapach życia.

Przeczytaj również: Recydywa – co to znaczy i jak działa w praktyce?

Do czego prowadzi socjalizacja?

W procesie socjalizacji można wyróżnić kilka szczegółowych aspektów, takich jak:

 1. Nauczanie norm i wartości – socjalizacja pozwala zrozumieć, jakie zachowania są akceptowane lub oczekiwane w danym społeczeństwie. Poprzez obserwację innych oraz naśladowanie, człowiek uczy się przestrzegać norm społecznych i kształtuje własne wartości, które będą kierować jej zachowaniem.
 2. Rozwój umiejętności społecznych – w trakcie socjalizacji człowiek zdobywa umiejętności niezbędne do nawigowania w świecie społecznym, takie jak komunikacja werbalna i niewerbalna, empatia, rozwiązywanie konfliktów, czy umiejętność współpracy z innymi.
 3. Kształtowanie tożsamości – socjalizacja odgrywa kluczową rolę w procesie kształtowania tożsamości ponieważ umożliwia jej zrozumienie swojej roli w społeczeństwie oraz wypracowanie poczucia przynależności do różnych grup społecznych.
 4. Adaptacja do zmian – socjalizacja umożliwia dostosowanie się do zmieniających się warunków życia społecznego, takich jak migracja, zmiany w strukturze społecznej czy przemiany kulturowe. Dzięki temu procesowi jednostki są w stanie radzić sobie z trudnościami związanymi z adaptacją do nowych realiów.

Jakie są czynniki socjalizacji?

W procesie socjalizacji można wyróżnić różne czynniki, które wpływają na kształtowanie jednostki jako członka społeczeństwa. Te czynniki odgrywają kluczową rolę w nauce norm, wartości i zachowań społecznych. Wśród najważniejszych czynników socjalizacji można wymienić:

 • Rodzina – podstawowy i najważniejszy czynnik socjalizacji, ponieważ to w niej rozpoczyna się poznawanie norm, wartości i zasady. Rodzice oraz inni członkowie rodziny mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw i zachowań dziecka, przekazując mu swój system wartości i wzorce kulturowe.
 • Szkoła – kolejnym istotnym czynnikiem socjalizacji, który wprowadza jednostkę do świata społecznego poza rodziną. W szkole uczniowie uczą się współpracy, rywalizacji, odpowiedzialności oraz poszanowania autorytetów. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły również odgrywają kluczową rolę w socjalizacji, kształtując postawy uczniów i wprowadzając ich w życie społeczne.
 • Rówieśnicygrupa rówieśnicza stanowi ważne źródło wpływu społecznego, szczególnie w okresie adolescencji. Rówieśnicy pełnią funkcję wzorów do naśladowania, wspierają jednostkę w osiąganiu celów oraz uczą ją radzenia sobie z trudnościami. Wpływ rówieśników może być zarówno pozytywny, jak i negatywny, w zależności od wartości i norm, które reprezentują.
 • Media – odgrywają coraz większą rolę w procesie socjalizacji, zwłaszcza w erze cyfrowej. Telewizja, radio, internet czy prasa kształtują nasze poglądy, wartości oraz informują o aktualnych wydarzeniach, wpływając na nasze postawy i zachowania. Warto zwrócić uwagę na wpływ mediów społecznościowych, które mają coraz większe znaczenie dla współczesnej socjalizacji, zwłaszcza wśród młodzieży.
 • Instytucje społeczne – różne instytucje społeczne, takie jak kościoły, kluby sportowe czy organizacje pozarządowe, również odgrywają istotną rolę w procesie socjalizacji. Poprzez uczestnictwo w tych instytucjach jednostka uczy się współpracować z innymi, respektować zasady i wartości danej społeczności, a także rozwijać swoje
 • Kultura – poprzez przyswajanie wartości, norm i tradycji kulturowych jednostka uczy się rozumieć swoje miejsce w społeczeństwie oraz kształtować swoją tożsamość. Kultura wpływa na sposób postrzegania świata, rozumienie relacji międzyludzkich oraz wyznaczanie granic akceptowanego zachowania.
 • Osobowość – jak człowiek reaguje na różne bodźce społeczne, zależy od jej cech charakteru, temperamentu czy inteligencji emocjonalnej. Niektóre osoby mogą być bardziej otwarte na wpływy zewnętrzne, podczas gdy inne mogą wykazywać większą niezależność i krytycyzm wobec norm społecznych.

Teorie socjalizacji

Wszystkie teorie socjalizacji podkreślają znaczenie różnych czynników w procesie socjalizacji, takich jak rodzina, szkoła, rówieśnicy, media oraz instytucje społeczne. Jednakże każda z teorii skupia się na innym aspekcie tego procesu i wyjaśnia go w inny sposób. Zrozumienie różnych teorii socjalizacji może pomóc w lepszym zrozumieniu tego procesu oraz pomóc w zrozumieniu, jak różne czynniki wpływają na rozwój jednostki.

1. Uczenia społecznego

Pierwszą teorią socjalizacji jest teoria uczenia się społecznego. Według niej, jednostka uczy się przez obserwowanie i naśladowanie zachowań innych osób w swoim otoczeniu. W ten sposób nabywa ona umiejętności społeczne oraz wartości, które są istotne dla jej kultury. Ta teoria podkreśla rolę rodziny oraz rówieśników w procesie socjalizacji.

2. Interakcyjna

Kolejną teorią jest teoria interakcyjna, która koncentruje się na roli interakcji między jednostką a jej otoczeniem w procesie socjalizacji. Według tej teorii, jednostka aktywnie wpływa na swoje środowisko, a zarazem jest wpływana przez nie. Ta teoria podkreśla znaczenie relacji między rodzicami a dziećmi oraz między nauczycielami a uczniami w procesie socjalizacji.

3. Kognitywna

Trzecią teorią jest teoria kognitywna. Według niej, jednostka rozwija swoje umiejętności poznawcze oraz zdolność do abstrakcyjnego myślenia w procesie socjalizacji. Ta teoria podkreśla znaczenie szkoły oraz innych instytucji edukacyjnych w procesie socjalizacji.

4. Psychoanalityczna

Kolejną teorią jest teoria psychoanalityczna. Według niej, jednostka uczy się zachowań społecznych poprzez identyfikację z rodzicami i innymi ważnymi dla niej osobami. Ta teoria podkreśla znaczenie dzieciństwa oraz wczesnych relacji z rodzicami w procesie socjalizacji.

5. Strukturalna

Ostatnią teorią jest teoria strukturalna. Według niej, jednostka uczy się zachowań społecznych poprzez interakcje z różnymi instytucjami społecznymi, takimi jak rodzina, szkoła, kościół, czy media. Ta teoria podkreśla znaczenie struktur społecznych w procesie socjalizacji.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj