Metody kształcenia – podział oraz przykłady

Strona głównaKształcenieMetody kształcenia - podział oraz przykłady

Kształcenie to proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym. Jednym z kluczowych aspektów skutecznego kształcenia jest stosowanie odpowiednich metod, które mają na celu ułatwienie przyswajania materiału oraz rozwijanie kompetencji uczniów. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną metody kształcenia według dwóch polskich pedagogów – Włodzimierza Okonia i Czesława Kupisiewicza – wraz z prezentacją praktycznych przykładów zastosowania tych metod w edukacji.

Podział metod kształcenia według Wincentego Okonia

Włodzimierz Okoń, wybitny polski pedagog, wyróżnił cztery główne grupy metod kształcenia.

Metody asymilacji wiedzy

 • Opis metod: polegają na przekazywaniu wiedzy przez nauczyciela, która jest następnie przyswajana przez uczniów. Przykłady to wykład, opowiadanie, czytanie oraz rozmowa kierowana.
 • Praktyczne zastosowanie: nauczyciel może stosować te metody, prezentując uczniom nowe treści, omawiając pojęcia, czytając teksty czy prowadząc rozmowę kierowaną.
 • Efekty: rozwijanie umiejętności słuchania i czytania, poszerzenie wiedzy teoretycznej, utrwalenie pojęć i zasad.

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy

 • Opis metod: polegają na tym, że uczniowie samodzielnie poszukują i odkrywają wiedzę. Przykłady to samodzielne rozwiązywanie zadań, metoda projektów czy eksperyment.
 • Praktyczne zastosowanie: nauczyciel może stosować te metody, zachęcając uczniów do samodzielnych poszukiwań wiedzy, rozwiązywania zadań czy realizacji projektów.
 • Efekty: rozwijanie umiejętności analitycznych, badawczych i samodzielności, kształtowanie postawy dociekliwości, utrwalenie i pogłębienie wiedzy.

Metody waloryzacyjne

 • Opis metod: mają na celu ocenę wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, a także ich własną samoocenę. Przykłady to egzamin, test, ocena ustna czy samoocena.
 • Praktyczne zastosowanie: nauczyciel może stosować te metody, aby ocenić postępy uczniów, sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, a także zachęcić do samooceny.
 • Efekty: monitorowanie postępów uczniów, motywowanie do nauki, rozwijanie umiejętności oceny i samooceny, weryfikacja efektywności nauczania.

Metody praktyczne

 • Opis metod: mają na celu rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów oraz stosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Przykłady to ćwiczenia, praktyki zawodowe oraz laboratoria.
 • Praktyczne zastosowanie: nauczyciel może stosować te metody, wprowadzając uczniów w różne ćwiczenia, praktyki zawodowe czy zajęcia laboratoryjne.
 • Efekty: Utrwalenie wiedzy teoretycznej, rozwijanie umiejętności praktycznych, przygotowanie do przyszłego zawodu, kształtowanie postaw odpowiedzialności i samodzielności.

Podział metod kształcenia według Czesława Kupisiewicza

Czesław Kupisiewicz, znany polski pedagog, podzielił metody na kształcenia na cztery główne filary.

Metody oparte na słowie

 • Opis metod: polegają na przekazywaniu informacji za pomocą słów, zarówno ustnych, jak i pisanych. Przykłady to wykład, dyskusja czy pytanie-odpowiedź.
 • Praktyczne zastosowanie: Wykorzystanie metody opartej na słowie może obejmować omówienie nowego tematu przez nauczyciela, prowadzenie dyskusji na lekcjach lub zadawanie pytań uczniom w celu sprawdzenia ich zrozumienia materiału.
 • Efekty: Rozwijanie umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania, poszerzenie wiedzy teoretycznej, kształtowanie zdolności do logicznego myślenia i argumentacji.

Metody oparte na obserwacji i pomiarze

 • Opis metod: polegają na badaniu zjawisk, procesów czy przedmiotów za pomocą zmysłów, narzędzi pomiarowych lub eksperymentów. Przykłady to obserwacja, pomiar czy analiza.
 • Praktyczne zastosowanie: nauczyciel może zastosować te metody, aby uczniowie samodzielnie bądź wspólnie obserwowali rzeczywistość, przeprowadzali pomiary oraz analizowali dane.
 • Efekty: rozwijanie umiejętności obserwacji, interpretacji, analizy i wnioskowania, poszerzenie wiedzy praktycznej, kształtowanie postaw badawczych.

Metody oparte na praktycznej działalności uczniów

 • Opis metod: mają na celu angażowanie uczniów w aktywność praktyczną, np. wykonywanie zadań, ćwiczeń czy projektów. Przykłady to prace indywidualne, projekty grupowe oraz ćwiczenia praktyczne.
 • Praktyczne zastosowanie: nauczyciel może wykorzystać te metody, aby uczniowie zdobywali doświadczenie praktyczne, rozwijali umiejętności i sprawdzali swoją wiedzę w praktyce.
 • Efekty: utrwalenie wiedzy teoretycznej, rozwijanie umiejętności praktycznych, kształtowanie postaw odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.

Metody aktywizujące

 • Opis metod: mają na celu pobudzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia. Przykłady to burza mózgów, dyskusje, gry dydaktyczne czy symulacje.
 • Praktyczne zastosowanie: nauczyciel może zastosować te metody, aby uczniowie angażowali się w proces nauczania, współpracowali ze sobą, dzielili się pomysłami i podejmowali inicjatywę.
 • Efekty: stymulowanie kreatywności, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy, poprawa motywacji do nauki, lepsze zrozumienie i przyswojenie materiału.

Przeczytaj również: Wychowanie fizyczne: metody aktywizujące i formy pracy

Opis wybranych metod kształcenia

Właściwy dobór metod nauczania ma istotny wpływ na efektywność przyswajania wiedzy oraz rozwój umiejętności uczniów. Każda z nich ma swoje zalety i jest odpowiednia dla różnych celów oraz etapów edukacji. Omówienie wybranych metod pomoże zrozumieć, jak można urozmaicić proces nauczania oraz jakie są kluczowe elementy skutecznego kształcenia.

Metody werbalne/słowne

 • Wykład: polega na przekazywaniu uczniom wiedzy teoretycznej przez nauczyciela. Jest to jedna z najbardziej tradycyjnych metod kształcenia, często stosowana na uczelniach wyższych.
 • Dyskusja: uczniowie i nauczyciel wymieniają się opiniami, argumentami i przemyśleniami na dany temat. Dyskusja może być prowadzona w małych grupach lub z udziałem całej klasy. Wspiera rozwijanie umiejętności komunikacji i krytycznego myślenia.
 • Pytanie-odpowiedź: metoda, w której nauczyciel zadaje pytania uczniom, a oni odpowiadają, prezentując swoją wiedzę. Może być również wykorzystywana do sprawdzania zrozumienia przedstawianych treści.

Metody ilustracyjne/obrazowe

 • Pokaz: nauczyciel prezentuje uczniom konkretne zjawisko lub procedurę, np. eksperyment chemiczny, co pozwala im naocznie ujrzeć procesy, ułatwiając zrozumienie teorii.
 • Prezentacja multimedialna: polega na przedstawianiu treści za pomocą różnych mediów, takich jak tekst, obrazy, dźwięk oraz animacje. Prezentacje multimedialne mogą być stosowane na wszystkich etapach edukacji, ułatwiając uczniom przyswajanie wiedzy.
 • Mapy myśli: graficzne przedstawienie idei lub pojęć, które pomaga uczniom zrozumieć i zapamiętać materiał. Mapy myśli mogą być tworzone indywidualnie lub w grupach.

Metody praktyczne/działaniowe

 • Ćwiczenia praktyczne: uczniowie samodzielnie wykonują zadania związane z danym tematem, co pozwala im utrwalić wiedzę i rozwijać umiejętności praktyczne.
 • Projekty grupowe: uczniowie współpracują ze sobą w celu rozwiązania problemu lub realizacji zadania. Współpraca w grupie rozwija umiejętności komunikacji, negocjacji i zarządzania zasobami.
 • Symulacje i gry dydaktyczne: uczniowie uczestniczą w symulacjach sytuacji rzeczywistych, co pozwala im na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Podsumowanie

Wincenty Okoń, podobnie jak Czesław Kupisiewicz, podkreśla konieczność stosowania różnorodnych metod nauczania w celu zapewnienia uczniom wszechstronnego i efektywnego kształcenia. Odpowiednie połączenie różnych metod pozwala na lepsze dostosowanie procesu nauczania do potrzeb uczniów i zrozumienie przedstawianego materiału.

Współczesne wyzwania edukacyjne, takie jak rosnąca liczba uczniów, różnorodność kulturowa czy rozwój technologii, wymagają od nauczycieli ciągłego poszukiwania nowych i skutecznych metod kształcenia. Dlatego też ważne jest nieustanne doskonalenie umiejętności pedagogicznych i otwartość na innowacje w dziedzinie edukacji.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj