Ach, już i w rodzicielskim domu – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeAch, już i w rodzicielskim domu - Adam Mickiewicz - Tekst i...

Ach, już i w rodzicielskim domu – tekst wiersza

Autor: Adam Mickiewicz

Ach, już i w ro­dzi­ciel­skim domu
By­łem złe dzie­cię,
Choć nie chcia­łem na­przy­krzyć się ni­ko­mu,
A prze­cie.
By­łem mię­dzy krew­ny­mi i cze­la­dzi gro­ma­dą
Prze­szko­dą i za­wa­dą.
A choć wszyst­kich ko­cha­łem, ni w dzień, ni w nocy
Nie by­łem ni­ko­mu ku po­cie­sze ni ku po­mo­cy

Kluczowe informacje

 • Autor: Wiersz został napisany przez Adama Mickiewicza, jednego z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu.
 • Tematyka: Utwór porusza temat nostalgii i rozłąki z rodzinnym domem, co jest częstym motywem w literaturze romantycznej.
 • Styl: Wiersz charakteryzuje się lirycznym tonem, typowym dla twórczości Mickiewicza, gdzie emocje i osobiste przeżycia są na pierwszym planie.
 • Motywy: Obecne są motywy takie jak tęsknota, przemijanie, pamięć oraz zmaganie się z uczuciem utraty.
 • Język: Użyty język jest poetycki i bogaty w metafory oraz inne środki stylistyczne, które wzmacniają wyrazistość przekazu.
 • Kontekst historyczny: Wiersz odzwierciedla osobiste doświadczenia Mickiewicza związane z wygnaniem i życiem na emigracji, co wpływa na uniwersalność tematu rozstania.

Refleksja nad własną tożsamością i rolą w rodzinie

W pierwszej zwrotce wiersza „Ach, już i w rodzicielskim domu” Adam Mickiewicz wprowadza nas w stan introspekcji, w którym rozważa swoje miejsce w rodzinie. Bycie „złym dzieckiem” nie jest tutaj rozumiane dosłownie jako bycie nieposłusznym czy krnąbrnym, lecz jako poczucie bycia obcym, niepasującym do rodzinnego gniazda. Poeta nie miał zamiaru sprawiać kłopotów, a mimo to czuł się jak przeszkoda. To może wskazywać na głębokie poczucie wyobcowania, które często towarzyszy twórczym osobowościom, niezrozumiałym w swoim najbliższym otoczeniu.

Mickiewicz używa tu kontrastu między intencjami a rzeczywistością. Chociaż „nie chciałem naprzykrzyć się nikomu”, to jednak jego obecność była odczuwana jako „przeszkoda i zawada”. To może świadczyć o wewnętrznym konflikcie poety, który pomimo chęci akceptacji i miłości, odczuwał dystans między sobą a rodziną. Być może wynikało to z jego wyjątkowej wrażliwości i duchowego niepokoju, które nie znajdowały odzwierciedlenia w codziennym życiu rodzinnym.

Samotność wśród bliskich i poszukiwanie akceptacji

Druga zwrotka pogłębia temat samotności i niezrozumienia. Poeta mówi o sobie, że był „między krewnymi i czeladzi gromadą”, co sugeruje, że otoczony był ludźmi, ale mimo to czuł się samotny. Być może Mickiewicz doświadczał braku głębszego duchowego połączenia z otoczeniem, co jest typowe dla wielu artystów i myślicieli. Jego wewnętrzny świat, pełen refleksji i emocji, nie znajdował odzwierciedlenia w prozaicznej rzeczywistości codziennego życia.

W tym kontekście, „przeszkoda i zawada” nabierają głębszego znaczenia. Poeta mógł czuć, że jego obecność komplikuje życie rodziny, być może ze względu na jego wyjątkowe potrzeby emocjonalne lub intelektualne. Z drugiej strony, może to być wyrazem poczucia winy za to, że nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom lub tradycyjnym rolom społecznym. W obu przypadkach, Mickiewicz wyraża ból związany z byciem inaczej postrzeganym przez najbliższe otoczenie.

Brak możliwości niesienia pomocy i pocieszenia

W ostatniej części wiersza poeta wyraża smutek z powodu swojej niezdolności do bycia wsparciem dla rodziny. „A choć wszystkich kochałem, ni w dzień, ni w nocy / Nie byłem nikomu ku pociesze ni ku pomocy”. Te słowa pokazują głęboką frustrację i poczucie bezsilności. Mickiewicz mógł czuć, że jego miłość i dobre intencje nie przekładają się na realne działania, które mogłyby przynieść ulgę lub wsparcie dla jego bliskich.

To wyznanie może również odzwierciedlać uniwersalne doświadczenie bycia niezrozumianym w swoich najszczerszych intencjach. Poeta, mimo głębokiej więzi emocjonalnej z rodziną, nie potrafił znaleźć sposobu na wyrażenie swojej miłości w sposób, który byłby odczuwalny dla innych. To może wskazywać na rozdźwięk między wewnętrznym światem a zewnętrznymi oczekiwaniami, co jest częstym motywem w twórczości romantycznej, gdzie indywidualność i subiektywne przeżycia są w centrum zainteresowania.

Budowa wiersza

Wiersz „Ach, już i w rodzicielskim domu” Adama Mickiewicza charakteryzuje się prostą budową, która podkreśla bezpośredniość i szczerość wyrażanych uczuć. Składa się z jednej strofy, która zawiera osiem wersów. Nie posiada regularnego schematu rymów, co nadaje mu formę bliską wypowiedzi prozą. Brak regularnej rymowanki może być interpretowany jako odzwierciedlenie wewnętrznego chaosu i niepokoju, który towarzyszy podmiotowi lirycznemu.

Gatunek i rodzaj literacki

Utwór „Ach, już i w rodzicielskim domu” należy do liryki, która jest jednym z trzech głównych rodzajów literackich obok epiki i dramatu. W ramach liryki, wiersz ten można zaklasyfikować jako elegię, ponieważ wyraża smutek, tęsknotę i refleksję nad utratą. Elegia często dotyka tematów osobistych, intymnych i jest wyrazem głębokich emocji, co znajduje odzwierciedlenie w analizowanym utworze.

Środki stylistyczne

Adam Mickiewicz w swoim wierszu wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które wzmacniają wyrazistość przekazu i pozwalają czytelnikowi głębiej zrozumieć emocje podmiotu lirycznego. Oto niektóre z nich:

 • Metafora – „krew­ny­mi i cze­la­dzi gro­ma­dą” sugeruje bliskość rodzinnych więzi oraz ich liczność.
 • Epitet – „złe dzie­cię” podkreśla poczucie winy i niedoskonałości podmiotu lirycznego.
 • Antyteza – „choć wszyst­kich ko­cha­łem, ni w dzień, ni w nocy / Nie by­łem ni­ko­mu ku po­cie­sze ni ku po­mo­cy” pokazuje wewnętrzny konflikt między miłością a brakiem możliwości okazania jej.
 • Personifikacja – „prze­szko­dą i za­wa­dą” nadaje abstrakcyjnym pojęciom ludzkie cechy, co wzmacnia dramatyzm sytuacji.
 • Paralelizm – powtórzenie konstrukcji „ni w dzień, ni w nocy” podkreśla ciągłość i wszechobecność uczuć podmiotu.

Adam Mickiewicz – notka biograficzna

Adam Mickiewicz (1798-1855) to jeden z największych polskich poetów, działacz polityczny, publicysta, nauczyciel akademicki, filozof i mistyk. Urodził się w Zaosiu, w ówczesnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej (obecnie Litwa). Jego twórczość jest uznawana za szczytowe osiągnięcie polskiego romantyzmu, a on sam za narodowego wieszcza. Mickiewicz był autorem takich dzieł jak „Pan Tadeusz”, „Dziady” czy „Sonety krymskie”.

Życie poety było naznaczone wygnaniem i tułaczką. Po upadku powstania listopadowego, Mickiewicz, podobnie jak wielu jego rodaków, znalazł się na emigracji. Jego twórczość była silnie związana z losami Polski, co znajduje odzwierciedlenie w patriotycznych i mesjanistycznych motywach. Wiersz „Ach, już i w rodzicielskim domu” odzwierciedla osobiste doświadczenia poety związane z rozłąką z ojczyzną i rodzinnym domem.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj