Ałuszta w nocy – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeAłuszta w nocy - Adam Mickiewicz - Tekst i interpretacja

Ałuszta w nocy – tekst wiersza

Autor: Adam Mickiewicz

Rzeź­wią się wia­try, dzien­na wol­nie­je po­su­cha,
Na bar­ki Cza­tyr­da­chu spa­da lam­pa świa­tów,
Roz­bi­ja się, roz­le­wa stru­mie­nie szkar­ła­tów
I ga­śnie. Błęd­ny piel­grzym oglą­da się, słu­cha:

Już góry po­czer­nia­ły, w do­li­nach noc głu­cha,
źró­dła szem­rzą jak przez sen na łożu z bła­wa­tów;
Po­wie­trze tchną­ce wo­nią, tą mu­zy­ką kwia­tów,
Mówi do ser­ca gło­sem ta­jem­nym dla ucha.

Usy­piam pod skrzy­dła­mi ci­szy i ciem­no­ty;
Wtem bu­dzą mię ra­żą­ce me­te­oru bły­ski,
Nie­bo, zie­mię i góry ob­lał po­top zło­ty!

Nocy wschod­nia! ty na kształt wschod­niej oda­li­ski
Piesz­czo­ta­mi usy­piasz, a kie­dym snu bli­ski,
Ty iskrą oka zno­wu bu­dzisz do piesz­czo­ty.

Kluczowe informacje

 • Cykl sonetów: Utwór jest częścią „Sonetów krymskich”, zbioru 18 sonetów napisanych przez Mickiewicza.
 • Numer w cyklu: „Ałuszta w nocy” jest dwunastym sonetem w tym cyklu.
 • Inspiracja: Sonet został zainspirowany nocnymi krajobrazami Ałuszty oraz dolinami Krymu, które Mickiewicz miał okazję zwiedzać.
 • Publikacja: Sonety krymskie zostały opublikowane w 1826 roku, będąc literackim zapisem wrażeń poety z podróży na Krym w 1825 roku.
 • Motywy: W sonetach Mickiewicz łączy opisy przyrody z refleksjami na temat ludzkiego życia, historii oraz tęsknoty za ojczyzną. „Ałuszta w nocy” szczególnie podkreśla piękno i tajemniczość nocnego krajobrazu.
 • Język i styl: Poeta używa bogatego języka i obrazów, aby oddać atmosferę nocnej Ałuszty, stosując środki stylistyczne takie jak metafory i porównania.

Analiza pierwszej zwrotki

W pierwszej zwrotce sonetu „Ałuszta w nocy” Adam Mickiewicz przedstawia obraz zmierzchu nad górami Krymu. Wiersz rozpoczyna się od opisu ustępującego dnia, gdzie „wiatry” uspokajają się, a „dzienna posucha” ustępuje miejsca nocnemu chłodowi. Poeta używa metafory „lampa światów”, która pada na szczyty gór Czatyr-Dach, sugerując zachodzące słońce oświetlające krajobraz. Następnie światło „rozlewa strumienie szkarłatów”, co można interpretować jako ostatnie promienie słońca malujące niebo na czerwono, zanim „gaśnie” w nocy. Obraz ten jest pełen dynamiki i zmienności, co podkreśla ulotność chwili i przejście od dnia do nocy. „Błędny pielgrzym”, który „ogląda się, słucha”, to prawdopodobnie sam poeta, który z uwagą i czujnością doświadcza zmian w przyrodzie, a jednocześnie może symbolizować każdego człowieka wędrującego przez życie w poszukiwaniu sensu i piękna.

Użycie określenia „błędny pielgrzym” ma również głębsze znaczenie. Pielgrzym to ktoś, kto jest w drodze do świętego miejsca, a przymiotnik „błędny” może wskazywać na niepewność, poszukiwanie lub zagubienie. W kontekście całego cyklu „Sonetów krymskich”, gdzie poeta często odnosi się do własnego wygnania i tęsknoty za ojczyzną, postać pielgrzyma może symbolizować wygnanego Polaka, Mickiewicza samego, który wędruje po obcej ziemi, lecz wciąż poszukuje piękna i prawdy.

Analiza drugiej zwrotki

Druga zwrotka przenosi nas w scenerię nocną, gdzie „góry pociemniały”, a „w dolinach noc głucha”. Poeta kreuje obraz spokojnej i tajemniczej nocy, w której jedynie „źródła szemrzą jak przez sen”. Porównanie szumu wody do szeptu w śnie nadaje krajobrazowi oniryczny, niemal magiczny charakter. „Łożo z bławatów” to metafora miękkiego, kwiatowego łoża, na którym spoczywają źródła, co wzmacnia wrażenie delikatności i ukojenia. „Powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów” to kolejny przykład personifikacji, gdzie powietrze wydaje się być żywym, oddychającym bytem, który komunikuje się z sercem poety „głosem tajemnym dla ucha”. Ta linijka podkreśla niematerialny, subtelny sposób, w jaki piękno przyrody oddziałuje na ludzkie emocje i ducha.

W tej zwrotce Mickiewicz wykorzystuje zmysłowe doznania, aby przekazać głębokie uczucie jedności z naturą. „Muzyka kwiatów” i „wonie” to elementy, które angażują zmysły i pozwalają czytelnikowi doświadczyć opisywanej sceny w sposób bardziej bezpośredni. Poeta sugeruje, że komunikacja z przyrodą jest możliwa nie tylko na poziomie słów, ale również na poziomie wrażeń, które przemawiają do serca i duszy. Ta zwrotka pokazuje, jak Mickiewicz dostrzega w przyrodzie nie tylko estetyczne piękno, ale także źródło głębokiej duchowości i inspiracji.

Analiza trzeciej zwrotki

W trzeciej zwrotce poeta kontynuuje temat nocnego wrażenia, ale tym razem skupia się na osobistym doświadczeniu. Mickiewicz opisuje, jak „usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty”, co wskazuje na moment relaksu i odpoczynku, kiedy to zmysły są otulone spokojem nocy. Jednak ten spokój jest przerywany przez „rażące meteoru błyski” – nagłe, nieoczekiwane zjawisko na niebie, które ożywia nocną scenerię. Metafora „potop złoty”, który „oblał niebo, ziemię i góry”, sugeruje ogromne wrażenie, jakie na poecie zrobiło to zjawisko. Można to interpretować jako moment olśnienia lub objawienia, które przerywa monotonność i wprowadza element zaskoczenia oraz piękna.

Ta zwrotka pokazuje, jak w poezji Mickiewicza przyroda staje się źródłem głębokich przeżyć estetycznych i emocjonalnych. Poeta podkreśla kontrast między spokojem a nagłym olśnieniem, co może być również metaforą ludzkiego życia, w którym momenty spokoju przeplatają się z chwilami intensywnych doświadczeń. „Meteoru błyski” mogą symbolizować również natchnienie twórcze, które przychodzi niespodziewanie i oświetla umysł artysty nowymi pomysłami i wizjami.

Analiza czwartej zwrotki

Ostatnia zwrotka sonetu „Ałuszta w nocy” stanowi syntezę wcześniejszych obrazów i doświadczeń. Poeta porównuje noc do „wschodniej odaliski”, co jest odniesieniem do kobiety z haremu, która jest znana z piękna i tajemniczości. To porównanie podkreśla zmysłowy i uwodzicielski charakter nocy, która „pieszczotami usypiasz”. Noc, podobnie jak odaliska, jest pełna wdzięku i delikatności, a jednocześnie posiada moc budzenia pożądania i fascynacji. Mickiewicz kontynuuje ten wątek, mówiąc, że kiedy jest bliski snu, noc „iskrą oka znowu budzisz do pieszczoty”. To wyrażenie może oznaczać, że nawet w najgłębszym relaksie i odpoczynku, poeta jest gotów zostać ponownie rozbudzony do życia przez piękno i tajemnicę otaczającej go przyrody.

W tej zwrotce poeta wyraża swoje zafascynowanie i miłość do przyrody, która jest dla niego nie tylko źródłem piękna, ale również inspiracji i życiowej energii. „Nocy wschodnia” staje się metaforą nie tylko geograficznego wschodu, ale również wschodu duchowego – momentu przebudzenia i odnowy. Mickiewicz podkreśla, że piękno przyrody ma moc ożywiania ducha i serca, co jest szczególnie ważne dla kogoś, kto, jak poeta, doświadcza wygnania i tęsknoty za ojczyzną. Nocna Ałuszta staje się dla niego miejscem ukojenia, ale również źródłem nowej siły i inspiracji.

Budowa wiersza

Wiersz „Ałuszta w nocy” autorstwa Adama Mickiewicza jest klasycznym przykładem sonetu, który składa się z 14 wersów. Sonet ten jest podzielony na dwie części: oktawę (pierwsze osiem wersów) i sestet (ostatnie sześć wersów). Oktawa przedstawia opis nocnego krajobrazu Ałuszty, natomiast sestet koncentruje się na wewnętrznych przeżyciach podmiotu lirycznego. Rymy są ułożone według schematu abba abba dla oktawy i cdc dcd dla sestetu, co jest typowe dla sonetu włoskiego.

Gatunek i rodzaj literacki

Rodzaj literacki utworu to liryka, a konkretnie gatunek literacki to sonet. Sonet jest formą poetycką, która wywodzi się z tradycji włoskiej i jest często wykorzystywana do wyrażania głębokich emocji oraz refleksji. „Ałuszta w nocy” jest jednym z sonetów wchodzących w skład cyklu „Sonety krymskie”, który jest zbiorem lirycznych impresji poety z podróży na Krym.

Środki stylistyczne

Adam Mickiewicz w sonecie „Ałuszta w nocy” wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które wzbogacają tekst i nadają mu głębi. Oto niektóre z nich:

 • Metafora – „lampa światów” jako określenie słońca, „płomienie szkarłatów” jako opis zachodzącego słońca.
 • Porównanie – nocna Ałuszta jest porównywana do wschodniej odaliski, co podkreśla jej egzotyczność i tajemniczość.
 • Personifikacja – przyroda jest przedstawiona jako żywa i działająca, np. „wiatry rzeźwią się”, „źródła szemrzą jak przez sen”.
 • Epitet – „noc głucha”, „powietrze tchnące wonią”, które służą do malowania obrazów zmysłowych.
 • Onomatopeja – „źródła szemrzą”, co naśladuje dźwięk płynącej wody.
 • Aliteracja – powtórzenie spółgłoski „s” w wersie „Usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty”, co wzmacnia wrażenie spokoju i ciszy.

Adam Mickiewicz – notka biograficzna

Adam Mickiewicz (1798-1855) jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów, działaczem politycznym i publicystą. Jego twórczość jest uznawana za kamień milowy w historii literatury polskiej i jest częścią kanonu romantyzmu w Polsce. Mickiewicz był autorem takich dzieł jak „Dziady”, „Pan Tadeusz” czy „Konrad Wallenrod”, które odzwierciedlają jego zainteresowania historią Polski, walką o wolność oraz duchowością.

Poeta urodził się na terenie ówczesnego Imperium Rosyjskiego, w Zaosiu koło Nowogródka (obecnie Białoruś). Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie zetknął się z ideami romantyzmu. Po wybuchu powstania listopadowego Mickiewicz został zesłany do Rosji, a później wyemigrował do Francji. „Sonety krymskie”, do których należy „Ałuszta w nocy”, powstały w wyniku podróży poety na Krym i odzwierciedlają jego fascynację orientem oraz przyrodą tego regionu.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj