Balon – Adam Naruszewicz – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBalon - Adam Naruszewicz - Tekst i interpretacja

Balon – tekst wiersza

Autor: Adam Naruszewicz

Gdzie by­strym tyl­ko Orzeł po­lo­tem
Pierz­chli­we po­ga­nia pta­ki,
A gniew­ny Jo­wisz ogni­stym gro­tem
Po­wietrz­ne prze­szy­wa szla­ki,

Nie­zwy­kłych lu­dzi zu­chwa­ła para,
Zwal­czyw­szy na­tu­ry pra­wa,
Wzna­wia tor klę­ską sław­ny Ika­ra
I na pod­nie­biu już sta­wa.

Na­brzmia­ły krusz­ców zgo­rza­łych du­chem,
Krąg lek­kiej przod­ku­je ło­dzi,
Los dla niej ru­dlem, nici łań­cu­chem,
Z wia­tra­mi za pasy cho­dzi.

Już im te zło­tą wy­nio­słe py­chą
Mo­car­skich sie­dlisk ogro­my
W gru­zów nik­czem­nych po­trzą­skę li­chą
Wzrok prze­isto­czył po­zio­my.

Król, Wódz, Se­na­tor, kmieć pra­co­wi­ty,
Czy rzą­dzi, czy ryje zie­mię,
W bła­hych się zlep­kach czoł­ga ukry­ty,
Jak drob­ne ro­bacz­ków ple­mię.

W stru­myk dzie­cin­nym pal­cem na sto­le
Z kil­ku kro­pel za­kre­ślo­ny,
Le­d­wo się są­czy na tym pa­do­le,
Nurt szum­nej Wi­sły, zmie­nio­ny.

Gmi­nie, ku rzad­kiej zbie­gły za­baw­ce,
Ja­kież ci cuda mózg kry­śli?
Ty so­bie ro­isz cza­ry, la­taw­ce,
Fi­lo­zof ina­czej my­śli.

Choć się na­tu­ra tro­istym gro­dzi
Ze sta­li mu­rów opa­sem,
Ro­zum czło­wie­czy wszę­dy prze­cho­dzi,
Nie­złom­ny, pra­cą i cza­sem.

Tymi on wspar­ty, bory wę­drow­ne
Burz­li­wym mo­rzom po­ru­szył,
Wy­darł z ot­chła­ni krusz­ce kosz­tow­ne
I ska­kać gła­zy na­uczył.

Zby­wa­ją dzi­kiej mocy ży­wio­ły
Pod jego dziel­nym roz­ka­zem,
Le­ni­we woda opusz­cza doły,
A góry ście­lą się pła­zem.

Tego się sty­ru w po­god­nej po­rze
Gdy ujął męż­ny Sar­ma­ta,
Choć go opu­ścił i wiatr, i zo­rze,
Już wol­niej so­bie po­la­ta.

Wszyst­ko zwy­cię­żysz, łód­ko szla­chet­na,
Na cio­sy prze­ciw­ne twar­da;
Sta­tek twój sła­wa uwiecz­ni świet­na
Chlub­niej niż po­dróż Blan­char­da.

Kluczowe informacje

 • Wiersz „Balon” jest odą napisaną przez Adama Naruszewicza, zainspirowaną rzeczywistym wydarzeniem – lotem balonem nad Warszawą.
 • Utwór ma podniosły nastrój i jest pochwałą ludzkiego rozumu oraz jego możliwości.
 • Podmiot liryczny jest obiektywny i wszechwiedzący, stoi ponad tłumem i światem, nie należy go utożsamiać z autorem.
 • Wiersz opiewał zadziwiające osiągnięcie ludzkości – opanowanie sztuki latania.
 • Naruszewicz wykorzystał motyw lotu balonem jako metaforę postępu cywilizacyjnego i triumfu rozumu nad naturą.
 • Utwór podkreśla dumę z dokonań człowieka i wiarę w nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu.
 • Poeta stosuje środki stylistyczne, takie jak apostrofy, porównania i epitety, aby wyrazić zachwyt nad tym wynalazkiem.

Interpretacja

Metaforyczne znaczenie balonu

W wierszu „Balon” Adama Naruszewicza balon staje się potężną metaforą ludzkiego geniuszu i ducha wynalazczości. Podmiot liryczny, obserwując lot balonu, dostrzega w nim nie tylko fizyczne uniesienie się nad ziemią, ale także symboliczne przekroczenie ograniczeń narzuconych człowiekowi przez naturę. Lot balonu jest triumfem ludzkiego intelektu nad siłami przyrody, co podkreśla zdolność człowieka do przekraczania granic i osiągania rzeczy niegdyś uznawanych za niemożliwe.

W utworze balon reprezentuje także nową erę w dziejach ludzkości – erę oświecenia i rozumu. Naruszewicz, będąc przedstawicielem epoki oświecenia, wychwala postęp i wiarę w rozum. Lot balonu symbolizuje odwagę i ambicję, które pozwalają ludziom wyznaczać nowe kierunki w nauce i technologii. Jest to obraz przemiany, która dokonuje się nie tylko w sferze technicznej, ale również w mentalności społeczeństwa, które zaczyna wierzyć w możliwość kształtowania własnego losu.

Porównanie do mitologicznego Ikara

W wierszu Naruszewicz nawiązuje do mitu o Ikarze, który, używając skrzydeł z wosku, wzniósł się w powietrze, lecz zbliżywszy się zbyt mocno do słońca, spadł do morza. Ta aluzja ma podwójne znaczenie: z jednej strony podkreśla ryzyko i odwagę związaną z eksploracją nieznanego, z drugiej zaś strony wskazuje na różnicę między lekkomyślnym działaniem Ikara a przemyślanym i naukowym podejściem ludzi oświecenia. W odróżnieniu od Ikara, którego lot zakończył się tragedią, lot balonu jest świadomym i kontrolowanym aktem, opartym na wiedzy i rozumie.

Porównanie to ma również na celu ukazanie zmiany paradygmatu w postrzeganiu świata i ludzkich możliwości. Lot Ikarowy był aktem indywidualnym, podczas gdy lot balonem jest wynikiem wspólnego wysiłku i osiągnięcia całej społeczności. To przesłanie podkreśla, że postęp naukowy jest wynikiem pracy zbiorowej i akumulacji wiedzy przekazywanej przez wieki.

Wizja świata z perspektywy balonu

W wierszu „Balon” Naruszewicz przedstawia obraz świata oglądanego z góry, z perspektywy balonu. Widok z wysokości pozwala na nowe spojrzenie na rzeczywistość – złożone struktury społeczne i przyrodnicze stają się prostsze, a ludzkie sprawy wydają się mniejsze i mniej znaczące. Ta perspektywa jest zaproszeniem do refleksji nad ludzką egzystencją i jej miejscem w kosmosie, a także nad tym, jak nasze codzienne działania wpisują się w szerszy kontekst świata.

Podmiot liryczny zauważa, że z wysokości balonu nawet najbardziej imponujące osiągnięcia ludzkie, takie jak pałace czy miasta, wydają się być niczym więcej niż „gruzów nikczemnych potrząskę lichą”. Ta obserwacja prowadzi do wniosku o względności ludzkich dokonań i przemijalności materialnych osiągnięć, jednocześnie podkreślając, że prawdziwa wielkość człowieka leży w jego duchowych i intelektualnych zdobyczach.

Postęp naukowy a siły natury

W „Balonie” Naruszewicz podkreśla, że postęp naukowy pozwala człowiekowi na zapanowanie nad siłami natury. Utwór obrazuje, jak dzięki wynalazkom i odkryciom naukowym człowiek jest w stanie przekształcić i kontrolować otaczający go świat. Wiersz wychwala zdolność ludzkiego umysłu do przekraczania granic i osiągania rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe, takich jak lot balonem.

Podmiot liryczny opisuje, jak dzięki pracy i czasowi „rozum człowieczy wszędy przechodzi”, co oznacza, że nie ma takiej przeszkody, której ludzki intelekt nie byłby w stanie pokonać. W ten sposób poeta podkreśla nieograniczone możliwości ludzkiego poznania i wpływu na świat, co jest charakterystyczne dla optymistycznej wiary w postęp, która dominowała w epoce oświecenia.

Podsumowanie roli człowieka w świecie

W „Balonie” Naruszewicz podsumowuje rolę człowieka w świecie jako twórcy i odkrywcy. Człowiek jest przedstawiony jako istota aktywna, zdolna do przekształcania rzeczywistości i poszerzania granic swoich możliwości. Wiersz jest wyrazem wiary w ludzką kreatywność i zdolność do ciągłego doskonalenia się zarówno w sferze technicznej, jak i duchowej.

Podmiot liryczny wychwala ludzki rozum, który jest w stanie „zbywać dziwkiej mocy żywioły” i osiągać to, co dotąd wydawało się niemożliwe. W ten sposób poeta podkreśla, że prawdziwa wielkość człowieka nie leży w jego materialnych dokonaniach, ale w nieustannej pracy nad rozwojem intelektualnym i duchowym. Wiersz „Balon” jest więc nie tylko hołdem dla konkretnego wynalazku, ale także uniwersalnym przesłaniem o potędze ludzkiego ducha i nieograniczonych możliwościach, jakie niesie ze sobą postęp naukowy.

Budowa wiersza

Wiersz „Balon” autorstwa Adama Naruszewicza charakteryzuje się klasyczną budową, która odzwierciedla harmonię i porządek, będące odzwierciedleniem oświeceniowego ducha epoki. Utwór składa się z ośmiu strof, z których każda zawiera po cztery wersy. Rytm i rymy są regularne, co nadaje wierszowi melodyjność i podkreśla jego uroczysty charakter.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Balon” należy do liryki, a konkretnie jest to oda – gatunek poezji, który tradycyjnie służy wyrażaniu podniosłych uczuć, często w formie pochwały lub hymnu na cześć jakiegoś wydarzenia, osoby czy idei. Oda Naruszewicza celebruje ludzki geniusz i osiągnięcie, jakim było skonstruowanie i lot balonem, będącym symbolem postępu naukowego i technicznego.

Środki stylistyczne

Adam Naruszewicz w swoim wierszu „Balon” wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które wzmacniają wyraz artystyczny utworu i podkreślają jego głębokie znaczenie. Oto niektóre z nich:

 • Apostrofa – bezpośredni zwrot do przedmiotu nieożywionego, w tym przypadku do balonu, co nadaje mu cechy niemal boskie.
 • Porównania – np. porównanie balonu do łodzi, co podkreśla jego niezwykłość i innowacyjność.
 • Epitety – takie jak „bystre”, „gniewny”, „zuchwała para”, które służą charakteryzacji i nadaniu emocjonalnego zabarwienia opisywanym zjawiskom i postaciom.
 • Metafory – np. „Los dla niej rudlem, nici łańcuchem”, co symbolicznie przedstawia los jako coś, co kieruje balonem, a jednocześnie jest z nim ściśle związane.
 • Personifikacja – nadanie cech ludzkich przedmiotom nieożywionym, jak w przypadku balonu, który „z wiatrami za pasy chodzi” czy „łódka szlachetna”, która może zwyciężyć przeciwności.
 • Antyteza – zestawienie przeciwstawnych pojęć, jak „niezwykłych ludzi” i „natury prawa”, co podkreśla kontrast między ludzkim wynalazkiem a siłami natury.
 • Hyperbola – przesadnia, jak w opisie widoku z balonu, gdzie całe miasta wydają się być „w gruzów nikczemnych potrząskę lichą”, co wzmacnia wrażenie ogromu osiągnięcia.

Wiersz „Balon” Adama Naruszewicza jest wyrazem podziwu dla ludzkiego ducha i jego nieustającej chęci poznawania oraz podboju nowych obszarów. Utwór ten, dzięki swojej budowie i bogactwu środków stylistycznych, stanowi nie tylko dzieło literackie, ale również świadectwo epoki, w której wiara w rozum i naukę była fundamentem postępu cywilizacyjnego.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj