Bambo – Julian Tuwim – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBambo - Julian Tuwim - Tekst i interpretacja

Bambo – tekst wiersza

Autor: Julian Tuwim

Mu­rzy­nek Bam­bo w Afry­ce miesz­ka,
Czar­ną ma skó­rę ten nasz ko­leż­ka.

Uczy się pil­nie przez całe ran­ki
Ze swej mu­rzyń­skiej Pierw­szej czy­tan­ki.

A gdy do domu ze szko­ły wra­ca,
Pso­ci, fi­glu­je – to jego pra­ca.

Aż mama krzy­czy: „Bam­bo, ło­bu­zie!”
A Bam­bo czar­ną na­dy­ma bu­zię.

Mama po­wia­da: „Na­pij się mle­ka”,
A on na drze­wo ma­mie ucie­ka.

Mama po­wia­da: „Chodź do ką­pie­li”,
A on się boi, że się wy­bie­li.

Lecz mama ko­cha swo­je­go syn­ka,
Bo do­bry chło­pak z tego Mu­rzyn­ka.

Szko­da, że Bam­bo czar­ny, we­so­ły,
Nie cho­dzi ra­zem z nami do szko­ły.

Kluczowe informacje

 • Wiersz przedstawia Bambo jako psotnego i wesołego chłopca, który nie chce słuchać mamy, ucieka przed kąpielą i piciem mleka, bojąc się wybielenia skóry.
 • Mimo psot, mama kocha Bambo, bo jest dobrym chłopcem, choć szkoda, że jako czarnoskóry nie może chodzić z innymi dziećmi do szkoły.
 • Wiersz po czasie wzbudził kontrowersje i oskarżenia o rasizm ze względu na użycie słowa „murzynek”, stereotypowe przedstawienie Bambo oraz sugestię, że jego czarna skóra jest przeszkodą w nauce.
 • Ewa Tuwim-Woźniak, córka poety, broniła wiersza, twierdząc, że nie miał on rasistowskich intencji, a jedynie odzwierciedlał realia tamtych czasów.
 • Pojawiły się głosy, że wiersz powinien zostać usunięty z kanonu lektur szkolnych ze względu na rasistowskie treści i promowanie stereotypów.

Interpretacja

Portret postaci i kontekst kulturowy

W wierszu „Bambo” Julian Tuwim przedstawia postać małego chłopca o imieniu Bambo, który mieszka w Afryce. Opisany jest jako psotny i wesoły, co jest typowe dla dziecięcych bohaterów literatury. Jednakże, w kontekście kulturowym, wiersz ten wywołuje dyskusję na temat stereotypów i rasizmu. W czasach, kiedy powstał wiersz, czyli w latach 30. XX wieku, w Polsce i Europie panowały inne normy społeczne, a wiedza na temat innych kultur była znacznie ograniczona. Współcześnie, wiersz jest odczytywany w kontekście globalnej świadomości o równości i szacunku dla różnorodności kulturowej.

Użycie słowa „murzynek”, które obecnie jest uznawane za pejoratywne i nieodpowiednie, w tamtych czasach nie było postrzegane w ten sposób. Wiersz Tuwima, choć niewątpliwie napisany bez złych intencji, dziś jest przykładem tego, jak zmienia się percepcja słów i obrazów w zależności od kontekstu historycznego i społecznego. Ważne jest, aby interpretując literaturę, brać pod uwagę te zmiany i zastanowić się, jak mogą wpływać na odbiór dzieła przez współczesnego czytelnika.

Rola edukacji i różnic kulturowych

W wierszu „Bambo” edukacja odgrywa ważną rolę. Bambo uczy się pilnie z „murzyńskiej Pierwszej czytanki”, co wskazuje na to, że proces nauki jest uniwersalną wartością, niezależnie od kultury i pochodzenia. Jednakże, końcówka wiersza, w której wyrażona jest „szkoda”, że Bambo nie może uczęszczać do szkoły razem z innymi dziećmi, sugeruje istnienie barier społecznych i segregacji rasowej. Współczesny czytelnik może odczytać to jako krytykę ówczesnych realiów, w których dzieci były dzielone ze względu na kolor skóry.

Warto zauważyć, że wiersz Tuwima może być również interpretowany jako próba zwrócenia uwagi na problem nierówności edukacyjnych. Podkreślenie różnic kulturowych i społecznych w dostępie do edukacji jest ważnym tematem, który pozostaje aktualny również dzisiaj. Dlatego też, wiersz „Bambo” może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat edukacji, integracji i równości w kontekście międzykulturowym.

Relacje rodzinne i emocjonalne aspekty wychowania

W wierszu „Bambo” relacja między matką a synem jest przedstawiona w ciepłym i pozytywnym świetle. Mimo psot i nieposłuszeństwa Bambo, jego mama okazuje mu miłość i troskę. Emocjonalne aspekty wychowania są tu podkreślone, pokazując, że miłość rodzicielska jest niezależna od zachowania dziecka. To uniwersalne przesłanie wskazuje na głęboką więź, jaka istnieje między rodzicem a dzieckiem, co jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich kultur.

Wiersz może być również odczytany jako odzwierciedlenie naturalnych etapów rozwoju dziecka, gdzie eksploracja świata i granic jest częścią procesu dorastania. Matka, choć niekiedy zaniepokojona psotami Bambo, nadal go wspiera, co jest istotnym elementem w wychowaniu dziecka. W ten sposób, Tuwim podkreśla znaczenie cierpliwości i zrozumienia w relacjach rodzinnych, które są kluczowe dla zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka.

Współczesna recepcja i kontrowersje

Wiersz „Bambo” Juliana Tuwima, choć kiedyś popularny i często wykorzystywany w edukacji, w obecnych czasach stał się przedmiotem kontrowersji. Debata na temat jego treści dotyczy przede wszystkim oskarżeń o rasizm i promowanie stereotypów. Współczesna krytyka literacka i społeczna zwraca uwagę na to, jak ważne jest dostosowanie kanonu lektur szkolnych do obecnych standardów wrażliwości kulturowej i szacunku dla różnorodności.

Z drugiej strony, istnieje argument obrony wiersza jako dzieła historycznego, które odzwierciedla swoje czasy i nie powinno być oceniane wyłącznie przez pryzmat współczesnych norm. Ważne jest, aby podejść do takich tekstów z refleksją i wykorzystać je jako narzędzie do rozmowy o historii, zmianach społecznych i potrzebie walki z dyskryminacją. Edukacja literacka powinna więc obejmować nie tylko analizę tekstu, ale również jego kontekst i wpływ na różne grupy odbiorców.

Budowa wiersza

Wiersz „Bambo” autorstwa Juliana Tuwima jest utworem składającym się z ośmiu czterowersowych strof, z których każda posiada rymy parzyste, czyli rymy AABB. Jest to forma bardzo typowa dla wierszy dla dzieci, ponieważ jej regularność i rytmiczność ułatwia zapamiętywanie i recytację. Wiersz ma charakter narracyjny, opowiada krótką historię o chłopcu imieniem Bambo, który mieszka w Afryce.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Bambo” należy do rodzaju literackiego liryki, a dokładniej jest to bajka, która jest jednocześnie gatunkiem literackim epiki. Bajka ta ma na celu przekazanie pewnych wartości i zachowań, ale również, jak to w bajkach bywa, może nieść ze sobą pewne przesłanie moralne. W tym przypadku przesłanie to może być odczytywane na różne sposoby, w zależności od kontekstu historycznego i kulturowego.

Środki stylistyczne

W wierszu „Bambo” Juliana Tuwima wykorzystano różne środki stylistyczne, które przyczyniają się do jego atrakcyjności i przekazu. Oto niektóre z nich:

 • Epitet – „murzynek Bambo”, „czarna skóra”, „nasz koleżka” – służą one charakteryzacji postaci i budowaniu jej wizerunku.
 • Onomatopeja – „psoci, figluje” – naśladują dźwięki i działania, które są charakterystyczne dla wesołego i psotnego zachowania dziecka.
 • Metafora – „czarną nadyma buzię” – obrazowe przedstawienie złości lub niezadowolenia Bambo.
 • Porównanie – brak bezpośrednich porównań w tekście, ale można interpretować niektóre opisy jako pośrednie porównania do zachowań typowych dla dzieci.
 • Wykrzyknienie – „Bambo, łobuzie!” – podkreśla emocjonalny stosunek mamy do psot Bambo.
 • Powtórzenie – „Mama powiada” – użyte dla podkreślenia rutynowych próśb i poleceń kierowanych przez mamę do Bambo.

Wiersz „Bambo” jest przykładem literatury dziecięcej, która w swoim czasie była postrzegana jako niewinna i edukacyjna, ale z perspektywy współczesnych czytelników może być interpretowana jako utwór zawierający elementy stereotypowe i potencjalnie rasistowskie. Warto zatem podchodzić do niego z refleksją i świadomością zmieniających się norm społecznych i kulturowych.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj