Bez – Tadeusz Różewicz – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBez - Tadeusz Różewicz - Tekst i interpretacja

Bez – tekst wiersza

Autor: Tadeusz Różewicz

naj­więk­szym wy­da­rze­niem
w ży­ciu czło­wie­ka
są na­ro­dzi­ny i śmierć
Boga

oj­cze Oj­cze nasz
cze­mu
jak zły oj­ciec
nocą

bez zna­ku bez śla­du
bez sło­wa

cze­muś mnie opu­ścił
cze­mu ja opu­ści­łem Cie­bie

ży­cie bez boga jest moż­li­we
ży­cie bez boga jest nie­moż­li­we

prze­cież jako dziec­ko kar­mi­łem się
Tobą
ja­dłem cia­ło
pi­łem krew

może opu­ści­łeś mnie
kie­dy pró­bo­wa­łem otwo­rzyć
ra­mio­na
ob­jąć ży­cie

lek­ko­myśl­ny
roz­war­łem ra­mio­na
i wy­pu­ści­łem Cie­bie

a może ucie­kłeś
nie mo­gąc słu­chać
mo­je­go śmie­chu

Ty się nie śmie­jesz

a może po­ka­ra­łeś mnie
ma­łe­go ciem­ne­go za upór
za py­chę
za to
że pró­bo­wa­łem stwo­rzyć
no­we­go czło­wie­ka
nowy ję­zyk

opu­ści­łeś mnie bez szu­mu
skrzy­deł bez bły­ska­wic
jak po­lna mysz­ka
jak woda co wsią­kła w piach
za­ję­ty roz­tar­gnio­ny
nie za­uwa­ży­łem two­jej uciecz­ki
two­jej nie­obec­no­ści
w moim ży­ciu

ży­cie bez boga jest moż­li­we
ży­cie bez boga jest nie­moż­li­we

Kluczowe informacje

 • Wiersz „Bez” należy do nurtu poezji bezpośredniej, charakterystycznej dla twórczości Tadeusza Różewicza.
 • Utwór ma formę wiersza białego, składającego się z dwunastu nierównych strof.
 • Podmiot liryczny prowadzi monolog wewnętrzny, kierując swoje słowa do Boga w formie apostrofy („ojcze Ojcze nasz”, „czemuś mnie opuścił” itp.).
 • Wiersz można zaliczyć do liryki inwokacyjnej, jednak nie jest to modlitwa w dosłownym sensie.
 • Osoba mówiąca to dojrzały człowiek, który z dystansu przemyśliwia swoje doświadczenia związane z wiarą.
 • Utwór porusza tematykę relacji człowieka z Bogiem, poczucia opuszczenia i utraty wiary.
 • Warstwa stylistyczna wiersza jest rozbudowana, z wykorzystaniem środków poetyckich.

Interpretacja

Centralne motywy: narodziny i śmierć Boga

Wiersz Tadeusza Różewicza „Bez” otwiera się stwierdzeniem, że najważniejszymi wydarzeniami w życiu człowieka są narodziny i śmierć Boga. Te dwa momenty, będące metaforami początku i końca wiary, wyznaczają ramy egzystencjalnego doświadczenia podmiotu lirycznego. Narodziny Boga można interpretować jako moment odkrycia wiary, duchowości i sensu, natomiast śmierć Boga jako utratę tych wartości, co prowadzi do kryzysu egzystencjalnego i poczucia osamotnienia.

Wspomniane wydarzenia nie są jednak opisane dosłownie, lecz stanowią punkt odniesienia dla wewnętrznych przeżyć podmiotu. Śmierć Boga w kontekście filozoficznym może być odczytana jako odniesienie do słynnej tezy Nietzschego o „śmierci Boga”, która symbolizuje zmierzch tradycyjnych wartości i systemów moralnych w nowoczesnym świecie. W wierszu Różewicza śmierć Boga jest przedstawiona jako osobiste doświadczenie, które ma bezpośredni wpływ na życie podmiotu.

Relacja z Bogiem jako ojcem

Podmiot liryczny w wierszu „Bez” zwraca się do Boga, używając określenia „ojcze Ojciec nasz”, co nawiązuje do modlitwy „Ojcze nasz”. Jest to wyraz potrzeby bliskości, opieki i zrozumienia, jakie dziecko oczekuje od rodzica. Jednakże, w dalszej części wiersza, pojawia się pytanie „czemuś mnie opuścił”, które wskazuje na poczucie porzucenia i osamotnienia. Podmiot czuje się, jakby został zostawiony przez Boga bez wyjaśnienia, bez „znaku”, „śladu” czy „słowa”.

W ten sposób Różewicz podkreśla doświadczenie kryzysu wiary, które jest porównywalne do utraty bliskiej osoby. Poczucie opuszczenia przez Boga jest równoznaczne z utratą duchowego przewodnika i oparcia. Podmiot liryczny staje przed koniecznością zmierzenia się z życiem pozbawionym dotychczasowej duchowej struktury, co jest źródłem głębokiego niepokoju.

Wątpliwości i poszukiwanie sensu

W wierszu „Bez” podmiot liryczny wyraża swoje wątpliwości i poszukiwanie sensu. Z jednej strony stwierdza, że „życie bez boga jest możliwe”, z drugiej zaś, że „życie bez boga jest niemożliwe”. Te sprzeczne twierdzenia wskazują na wewnętrzny konflikt i niepewność, jaką podmiot doświadcza w obliczu utraty wiary. Z jednej strony możliwe jest życie bez religii i Boga jako instytucji czy autorytetu, z drugiej jednak strony życie bez duchowości i sensu wydaje się być puste i pozbawione głębszego znaczenia.

Podmiot liryczny wspomina również o swoim dzieciństwie, kiedy to „jako dziecko karmiłem się Tobą”, co wskazuje na wychowanie w tradycji chrześcijańskiej, gdzie Bóg był codziennym pokarmem duchowym. Ta retrospekcja podkreśla, jak głęboko zakorzeniona była wiara w życiu podmiotu i jak trudne jest zmierzenie się z jej utratą. Próba „stworzenia nowego człowieka, nowy język” może być interpretowana jako dążenie do samorealizacji i niezależności, które jednak spotyka się z poczuciem pustki po utracie duchowego punktu odniesienia.

Samotność i poszukiwanie tożsamości

Wiersz Różewicza porusza również temat samotności i poszukiwania tożsamości w świecie pozbawionym Boga. Podmiot liryczny opisuje swoje uczucia wobec Boga, który „opuścił mnie bez szumu skrzydeł bez błyskawic”, co sugeruje, że odejście Boga nie było dramatycznym wydarzeniem, lecz cichym i niezauważalnym procesem. Ta subtelność w oddaniu uczucia opuszczenia jest wyrazem głębokiego rozczarowania i poczucia osamotnienia.

Podmiot wyraża również myśl, że być może Bóg opuścił go w momencie, gdy próbował „otworzyć ramiona, objąć życie”, co można interpretować jako próbę samodzielnego kształtowania własnej drogi życiowej. W tym kontekście, życie bez Boga staje się metaforą dorosłości i autonomii, ale także źródłem niepewności i lęku przed nieznanym. Wiersz „Bez” ukazuje zatem złożoność ludzkiej egzystencji, w której duchowe poszukiwania są nierozerwalnie związane z doświadczeniem samotności i nieustannym dążeniem do zrozumienia siebie i świata.

Budowa wiersza

Wiersz „Bez” Tadeusza Różewicza charakteryzuje się formą wiersza białego, co oznacza, że nie posiada on rymów ani regularnego metrum. Składa się z dwunastu nierównych strof, które tworzą luźną strukturę, odzwierciedlającą rozproszenie myśli i emocji podmiotu lirycznego. Każda strofa skupia się na innym aspekcie relacji człowieka z Bogiem, tworząc przy tym spójną całość tematyczną.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Bez” należy do rodzaju literackiego liryki. Utwór ten można zaliczyć do liryki inwokacyjnej, jednakże nie jest to tradycyjna modlitwa, a raczej osobisty monolog wewnętrzny, w którym podmiot liryczny zwraca się do Boga. Wiersz Różewicza nie mieści się w żadnym z klasycznych gatunków liryki, takich jak oda czy sonet, lecz jest przykładem poematu lirycznego, który w sposób bezpośredni i intymny porusza kwestie wiary i duchowości.

Środki stylistyczne

Wiersz „Bez” wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które wzmacniają przekaz i nadają głębi emocjonalnej. Oto niektóre z nich:

 • Apostrofa – bezpośredni zwrot do Boga („ojcze Ojcze nasz”), który nadaje ton rozmowy z transcendentną istotą.
 • Antyteza – przeciwstawienie dwóch myśli („ży­cie bez boga jest moż­li­we / ży­cie bez boga jest nie­moż­li­we”), które podkreśla wewnętrzny konflikt podmiotu lirycznego.
 • Metafora – użycie obrazów, takich jak „polna myszka” czy „woda co wsiąkła w piach”, które ilustrują subtelność i nieuchwytność odejścia Boga.
 • Pytania retoryczne – pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi („cze­muś mnie opuścił”), służące wyrażeniu wątpliwości i poszukiwania sensu.
 • Elipsa – pominięcie części zdania („bez zna­ku bez śla­du / bez sło­wa”), co wzmacnia wrażenie nagłości i pustki.
 • Paradoks – wydawałoby się sprzeczne stwierdzenia („ży­cie bez boga jest moż­li­we / ży­cie bez boga jest nie­moż­li­we”), które zmuszają do refleksji nad złożonością ludzkiej egzystencji.

Wiersz „Bez” Tadeusza Różewicza jest przykładem poezji, która w bezpośredni i głęboko osobisty sposób podejmuje temat relacji człowieka z Bogiem, wiary i duchowości. Jego budowa oraz środki stylistyczne przyczyniają się do stworzenia wielowymiarowego obrazu wewnętrznego konfliktu i poszukiwania sensu w życiu bez obecności Boga.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj