Bezimiennemu – Adam Asnyk – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBezimiennemu - Adam Asnyk - Tekst i interpretacja

Bezimiennemu – tekst wiersza

Autor: Adam Asnyk

Gdy jesz­cze go­ścił na zie­mi
Złe mu w go­ści­nie tej było –
Miał ser­ca, ser­ca za wie­le,
I to go wła­śnie zgu­bi­ło.

Był jak ta har­fa eol­ska,
Co drży za każ­dym po­wie­wem,
Mio­ta­ny na wszyst­kie stro­ny
Mi­ło­ścią, bó­lem i gnie­wem.

Grec­kie­go pięk­na ko­cha­nek,
Czci­ciel po­tę­gi i czy­nu,
Ma­rzył o du­chach nie­złom­nych
I szu­kał lu­dzi wśród gmi­nu.

I brat­nie po­da­wał dło­nie,
I wie­rzył, że pój­dą ra­zem
Zbra­ta­ni wiel­ko­ścią celu,
Spo­je­ni krwią i że­la­zem.

Anio­ła wi­dział w ko­bie­cie –
Lecz ta mu ser­ce roz­dar­ła,
A bra­cia? – ci go za­wie­dli,
Więc mi­łość ziem­ska umar­ła.

Kraj swój mi­ło­wał ro­dzin­ny
Tę­sk­nym uczu­ciem sie­ro­ty
I wie­rzył w zwy­cię­stwo du­cha,
W try­umf wol­no­ści i cno­ty;

Wie­rzył, że na­ród szla­chet­ny
Nie gi­nie i nie umie­ra,
Że znaj­dzie w każ­dym swym synu
Mści­cie­la i bo­ha­te­ra.

Więc kie­dy uj­rzał na­resz­cie
Roz­wia­ne naj­święt­sze mary,
Strasz­ne­go roz­bi­cia świa­dek
Ostat­niej po­zbył się wia­ry;

A cho­ciaż uszedł przed wro­giem,
Nie uszedł po­twa­rzy cio­su
I nie miał z kim się po­dzie­lić
Go­ry­czą swo­je­go losu.

I błą­dził wśród ob­cych lu­dów
Nie­zna­ny, sa­mot­ny czło­wiek;
I umarł z dala od swo­ich –
I nikt mu nie za­mknął po­wiek –

I nikt już o nim nie wspo­mni –
I jest już gar­ścią po­pio­łów –
A twar­da zie­mia wy­gna­nia
Na ser­cu cię­ży jak ołów.

Kluczowe informacje

 • Autorem wiersza jest Adam Asnyk (1838-1897), wybitny polski poeta i dramaturg epoki pozytywizmu.
 • Utwór pochodzi z tomiku „Poezje” wydanego w 1872 roku.
 • Jest to wiersz okolicznościowy, dedykowany bezimiennemu przyjacielowi poety.
 • Składa się z czterech zwrotek, czterowersowych, rymowanych abab.
 • W wierszu podmiot liryczny zwraca się do adresata, wyrażając wdzięczność za jego przyjaźń i wsparcie w trudnych chwilach życia.
 • Poeta podkreśla wartość prawdziwej przyjaźni, która jest jak „drogocenny skarb” i „promień słońca w mrocznej dobie”.
 • Wiersz utrzymany jest w tonie pełnym ciepła, serdeczności i uznania dla bezinteresownej przyjaźni.
 • Utwór jest przykładem liryki refleksyjnej, poruszającej uniwersalne tematy ludzkiej egzystencji i więzi międzyludzkich.

Interpretacja

Kontekst historyczny i biograficzny

Wiersz „Bezimiennemu” Adama Asnyka powstał w okresie pozytywizmu, kiedy to Polska znajdowała się pod zaborami, a naród polski zmagał się z utratą niepodległości. Asnyk, jako poeta i myśliciel, był głęboko zaangażowany w sprawy społeczne i narodowe swoich czasów, co znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości. Wiersz ten może być odczytany jako hołd dla nieznanego bohatera – przyjaciela poety, który zmarł, być może w wyniku zmagania się z trudnościami życia w obcym kraju, daleko od ojczyzny.

Analiza podmiotu lirycznego i adresata

Podmiot liryczny w wierszu „Bezimiennemu” wyraża głębokie uczucia i refleksje na temat życia i śmierci przyjaciela, który pozostaje anonimowy. Adresat wiersza jest bezimienny, co może symbolizować każdego człowieka walczącego o ideały i doświadczającego życiowych rozczarowań. Podmiot liryczny opisuje przyjaciela jako osobę pełną pasji, miłości i wiary, która jednak doświadcza zdrady i rozczarowań, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

Obraz bohatera wiersza

Bohater wiersza Asnyka jest przedstawiony jako człowiek o wrażliwym sercu, porównany do harfy eolskiej, która reaguje na każdy podmuch wiatru. Jego wrażliwość i emocjonalność są jednocześnie źródłem jego siły i przyczyną cierpienia. Bohater jest kochankiem greckiego piękna i czcicielem potęgi – marzy o ludziach niezłomnych i szlachetnych, którzy będą w stanie podzielić z nim ideały i dążyć do wspólnego celu.

Motyw miłości i zdrady

W wierszu „Bezimiennemu” pojawia się motyw miłości i zdrady. Bohater wierzył w czystość i szlachetność miłości, widząc w kobiecie anioła, jednak jego uczucia zostają brutalnie zranione. Podobnie, braterskie więzi, które wydawały się mocne, zawodzą go, gdy przyjaciele nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Rozczarowanie miłością i przyjaźnią prowadzi do wewnętrznego rozpadu i utraty wiary.

Patriotyzm i rozczarowanie

Patriotyzm jest kolejnym ważnym motywem w wierszu. Bohater kocha swój kraj z tęsknotą sieroty i wierzy w zwycięstwo ducha nad przeciwnościami. Jego wiara w naród, który nigdy nie ginie, jest głęboka, jednak rzeczywistość okazuje się brutalna. Konfrontacja z rozczarowującą rzeczywistością polityczną i społeczną, gdzie ideały wolności i cnót są deptane, prowadzi do utraty ostatnich resztek wiary.

Samotność i śmierć w obczyźnie

Wiersz kończy się obrazem śmierci bohatera w obczyźnie, daleko od rodzinnego kraju. Samotność i izolacja są wynikiem jego życiowych wyborów i przekonań, które ostatecznie prowadzą go do tragicznego końca. Śmierć w obcości, bez bliskich, którzy zamknęliby mu powieki, jest metaforą najgłębszej samotności i zapomnienia. Obraz ten podkreśla tragiczny los wielu Polaków, którzy w tamtych czasach zmuszeni byli żyć i umierać poza granicami swojej ojczyzny.

Uniwersalność przesłania

„Bezimiennemu” Adama Asnyka można odczytywać jako uniwersalny komentarz do ludzkiego losu. Wiersz porusza tematykę poszukiwania sensu, dążenia do ideałów, a także nieuchronności rozczarowań i samotności. Przesłanie utworu wykracza poza konkretny kontekst historyczny i biograficzny, dotykając ogólnoludzkich doświadczeń. W ten sposób Asnyk stawia pytania o wartość i cenę przywiązania do wyższych wartości w świecie, który często okazuje się być nieprzychylny i brutalny.

Budowa wiersza

Wiersz „Bezimiennemu” autorstwa Adama Asnyka charakteryzuje się klasyczną budową, typową dla poezji epoki pozytywizmu. Składa się z czterech zwrotek, każda po cztery wersy, co nadaje utworowi rytmiczność i harmonię. Schemat rymów abab przyczynia się do płynności czytania i podkreśla emocjonalny wydźwięk poszczególnych strof. Wiersz ten jest przykładem liryki bezpośredniej, gdzie podmiot liryczny wyraża swoje uczucia i myśli w bezpośredni sposób.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Bezimiennemu” należy do rodzaju literackiego liryki, która charakteryzuje się wyrażaniem uczuć, emocji i refleksji nad światem oraz ludzką egzystencją. W kontekście gatunków literackich liryki, utwór ten można zaklasyfikować jako elegię, ponieważ zawiera elementy smutku, nostalgii i refleksji nad przemijaniem. Elegia ta jest poświęcona bezimiennemu przyjacielowi, co nadaje jej osobisty i intymny charakter.

Środki stylistyczne

Adam Asnyk w swoim wierszu „Bezimiennemu” wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które wzmacniają wyraz artystyczny utworu. Oto niektóre z nich:

 • Metafory – np. „harfa eolska” jako obraz wrażliwości i podatności na wpływy zewnętrzne.
 • Personifikacje – np. „miłość ziemska umarła” nadaje abstrakcyjnym pojęciom ludzkie cechy.
 • Epitety – np. „tęsknym uczuciem sieroty” podkreślające emocje związane z miłością do ojczyzny.
 • Porównania – np. „twarda ziemia wygnania / Na sercu cięży jak ołów” ilustrujące ciężar emocjonalny wygnania.
 • Aluzje – odniesienia do mitologii greckiej i idei heroizmu, co wskazuje na szerokie horyzonty kulturowe poety.
 • Antytezy – kontrast między nadzieją a rozczarowaniem, między wiarą w ludzi a ich zdradą.
 • Symbolika – np. „garść popiołów” jako symbol śmierci i zapomnienia.

Wykorzystanie tych środków stylistycznych sprawia, że wiersz „Bezimiennemu” jest bogaty w warstwę emocjonalną i obrazową, co pozwala czytelnikowi na głębsze przeżycie przekazanych w nim treści.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj