Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała - Tekst i interpretacja

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała – tekst wiersza

Autor: Juliusz Słowacki

Bo to jest wiesz­cza naj­ja­śniej­sza chwa­ła,
Że w po­sąg mie­ni na­wet po­że­gna­nie.
Ta kart­ka wie­ki tu bę­dzie pła­ka­ła
I łez jej sta­nie.

Kie­dy w da­le­ką od­jeż­dżasz kra­inę,
Ja koń­czę moje na zie­mi wy­gna­nie,
Ale sa­mot­ny – ale łza­mi pły­nę –
I to pi­sa­nie…

Kluczowe informacje

 • Wiersz składa się z dwóch zwrotek, każda po cztery wersy.
 • Utwór ma regularną, rytmiczną budowę.
 • Podmiot liryczny opisuje życie wieszcza (poety), który pozostawi po sobie wyłącznie swoją twórczość.
 • Twórczość poety (jego „kartka”) będzie trwała wiecznie i wywoływała emocje u czytelników („płakała” i „łez jej stanie”).
 • Wiersz podkreśla nieśmiertelność dzieła literackiego i sławę, jaką ono przynosi poecie („najjaśniejsza chwała”).
 • Utwór mówi o przemijalności życia ludzkiego w przeciwieństwie do nieśmiertelności słowa pisanego.
 • Wiersz jest metaforyczny, a „posąg” i „płacz” są przenośniami odnoszącymi się do trwałości dzieła literackiego.

Interpretacja

Nieśmiertelność dzieła poetyckiego

Wiersz Juliusza Słowackiego „Bo to jest wiesz­cza naj­ja­śniej­sza chwa­ła” porusza temat nieśmiertelności dzieła literackiego i jego wartości, która przetrwa wieki. Podmiot liryczny, prawdopodobnie sam poeta, zwraca uwagę na fakt, że prawdziwą wartością i chlubą twórcy jest zdolność przekształcenia nawet pożegnania, czyli momentu kończącego pewien etap, w coś trwałego i pięknego, co może być porównane do posągu. Posąg tu stanowi metaforę dzieła, które przez swoją formę i treść zyskuje na wieczności, stając się pomnikiem myśli i uczuć autora.

W tym kontekście, „kartka” poety staje się dokumentem ludzkich przeżyć, który przemawia do kolejnych pokoleń, wywołując emocje i refleksję. Słowa „Ta kartka wieki tu będzie płakała” sugerują, że poezja ma moc wyrażania i budzenia uczuć, które są uniwersalne i ponadczasowe. W ten sposób, poeta podkreśla, że choć życie ludzkie jest przemijające, to dzieło literackie może przetrwać próbę czasu, stając się nieodłączną częścią kultury i historii.

Osobiste przeżycia poety jako inspiracja

W drugiej zwrotce Słowacki odnosi się do własnych doświadczeń, mówiąc o „odjeżdżaniu w daleką krainę” i „kończeniu wygnania na ziemi”. Te słowa mogą być interpretowane jako odniesienie do własnej emigracji i poczucia wyobcowania, które było udziałem wielu twórców okresu romantyzmu. W ten sposób, poeta wskazuje, że jego twórczość jest odzwierciedleniem osobistych doświadczeń i stanów emocjonalnych, które stają się uniwersalnym przekazem dla czytelników.

Samotność i płynące łzy, o których mowa w wierszu, podkreślają intymny charakter poezji Słowackiego. To właśnie uczucia i emocje, które towarzyszą twórcy w procesie pisania, nadają jego dziełu głębię i autentyczność. W ten sposób, poeta podkreśla, że prawdziwa sztuka rodzi się z najgłębszych przeżyć wewnętrznych, a jej wartość mierzy się zdolnością do poruszania serc i umysłów odbiorców.

Metaforyczne znaczenie posągu i płaczu

Metafory posągu i płaczu w wierszu Słowackiego pełnią kluczową rolę w zrozumieniu przekazu utworu. Posąg jest symbolem trwałości, niezmienności i szlachetności. W kontekście wiersza, posąg reprezentuje dzieło literackie, które dzięki swojej formie i treści przetrwa wieki, stając się częścią dziedzictwa kulturowego. Jest to obraz, który podkreśla, że poezja może stać się materialnym świadectwem duchowych poszukiwań człowieka, jego tęsknot i nadziei.

Z kolei płacz w wierszu symbolizuje emocjonalną reakcję, jaką wywołuje poezja w czytelnikach. Jest to wyraz głębokiego poruszenia, które może być wywołane przez słowa poety, świadcząc o ich sile i wpływie na ludzkie uczucia. Płacz kartki, czyli płacz dzieła literackiego, jest więc metaforą jego żywotności i zdolności do wywoływania emocji, nawet po śmierci autora.

Przemijanie życia ludzkiego a wieczność słowa

W wierszu „Bo to jest wiesz­cza naj­ja­śniej­sza chwa­ła” Słowacki kontrastuje przemijanie życia ludzkiego z wiecznością słowa pisanego. Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę z przemijalności własnej egzystencji, co podkreśla poprzez słowa o kończeniu wygnania na ziemi. Jest to odniesienie do ludzkiego losu, który nieuchronnie zmierza ku końcowi, a także do specyficznej sytuacji poety, który żył na emigracji, oddzielony od ojczyzny.

Z drugiej strony, utwór podkreśla nieśmiertelność dzieła literackiego, które przetrwa autora i stanie się częścią kultury na wieki. Słowa poety mają moc przekraczania granic czasu i przestrzeni, docierając do serc i umysłów ludzi w różnych epokach. W ten sposób, Słowacki wskazuje na uniwersalność i ponadczasowość poezji, która staje się mostem łączącym pokolenia i przekazującym wartości ludzkie niezależnie od upływu czasu.

Budowa wiersza

Wiersz „Bo to jest wiesz­cza naj­ja­śniej­sza chwa­ła” autorstwa Juliusza Słowackiego charakteryzuje się regularną budową. Składa się z dwóch zwrotek, każda po cztery wersy. Utwór ten utrzymany jest w rytmicznym układzie, co jest typowe dla poezji Słowackiego. Regularność budowy wiersza podkreśla jego przemyślaną kompozycję i harmonię, która jest odzwierciedleniem wiecznego przekazu, jaki niesie dzieło poety.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz Juliusza Słowackiego należy do rodzaju literackiego liryki. Jest to utwór, w którym podmiot liryczny wyraża swoje myśli i uczucia. Biorąc pod uwagę gatunki literackie liryki, można zauważyć, że wiersz ten ma cechy pieśni oraz odę, ponieważ jest pochwałą twórczości poetyckiej i jej nieśmiertelności. Wiersz ten nie mieści się jednak ściśle w ramach jednego gatunku, lecz łączy w sobie elementy różnych form poetyckich, co jest charakterystyczne dla twórczości Słowackiego.

Środki stylistyczne

Juliusz Słowacki wykorzystał w swoim wierszu szereg środków stylistycznych, które przyczyniają się do głębi i wyrazistości przekazu. Oto niektóre z nich:

 • Metafora – „w posąg mieni” jest przenośnią, która sugeruje, że poezja staje się trwałym, niemal materialnym dziełem, podobnym do posągu.
 • Personifikacja – „Ta kartka wieki tu będzie płakała” nadaje kartce papieru, a przez to dziełu poetyckiemu, ludzkie cechy, takie jak zdolność do płaczu, co podkreśla emocjonalne oddziaływanie poezji.
 • Epitet – „najjaśniejsza chwała” to określenie, które wzmacnia znaczenie słowa „chwała”, nadając mu blask i wyjątkowość.
 • Aliteracja – powtórzenie spółgłoski „p” w „płynę – I to pisanie…” wzmacnia rytmiczność wersu i podkreśla emocjonalny ciężar słów.
 • Antyteza – zestawienie „samotny” z „łzami płynę” podkreśla kontrast między osamotnieniem a bogactwem wewnętrznym, które przelewa się na papier.

Wykorzystanie tych środków stylistycznych sprawia, że wiersz Słowackiego jest nie tylko wyrazem jego osobistych przeżyć, ale również uniwersalnym przesłaniem o sile i trwałości poezji.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj