10 teorii osobowości: założenia i przykłady

Strona głównaPsychologiaOsobowość10 teorii osobowości: założenia i przykłady

Teorie osobowości mają na celu wyjaśnienie, jak kształtuje się osobowość, myśli, zachowania oraz uczucia. W artykule omówimy 10 najważniejszych teorii osobowości: psychoanalityczną, psychodynamiczną, behawiorystyczną, humanistyczną, teorię cech, teorię poznawczo-społeczną, teorię biologiczną, pięcioczynnikowy model osobowości, teorię temperamentu i charakteru oraz teorię osobowości typologiczną.

1. Psychoanalityczna teoria osobowości

Psychoanalityczna teoria osobowości, zapoczątkowana przez Sigmunda Freuda, podkreśla rolę nieświadomych procesów psychicznych i wczesnych doświadczeń dziecięcych w kształtowaniu osobowości.

Główne założenia tej teorii to:

 1. Osobowość składa się z trzech elementów: id, ego i superego.
 2. Wczesne doświadczenia dziecięce mają fundamentalne znaczenie dla kształtowania osobowości.
 3. Nieświadome procesy mają wpływ na nasze myśli, uczucia i zachowania.

Na przykład, konflikt między impulsywnym id a moralistycznym superego może prowadzić do lęku i niepokoju, który jest regulowany przez ego.

Psychoanalityczna teoria osobowości ma swoje zalety, takie jak uwzględnienie wpływu nieświadomych procesów i wczesnego dzieciństwa. Wady to trudność w empirycznym sprawdzeniu niektórych jej założeń, potencjalne przecenianie roli seksualności i agresji, a także krytyka za brak uwzględnienia wpływu czynników społecznych i kulturowych.

2. Teoria psychodynamiczna

Teoria psychodynamiczna, zainicjowana przez Sigmunda Freuda, to perspektywa psychologiczna skupiająca się na roli nieświadomości w kształtowaniu osobowości. Kładzie ona nacisk na konflikty psychiczne, które mogą mieć swoje źródło w dzieciństwie i które wpływają na zachowanie dorosłych.

Kluczowe elementy teorii psychodynamicznej to:

 1. Nieświadomość jako siła kierująca zachowaniem.
 2. Wpływ doświadczeń z dzieciństwa na osobowość dorosłą.
 3. Istnienie konfliktów psychicznych.

Przykładowo, osoba, która jako dziecko doświadczyła odrzucenia, może w dorosłym życiu nieświadomie unikać bliskich związków, aby uniknąć ponownego odrzucenia.

Teoria psychodynamiczna ma swoje zalety, takie jak zrozumienie wpływu nieświadomych motywów na zachowanie czy podkreślenie roli dzieciństwa. Z drugiej strony, ma także wady, jak trudności w empirycznym potwierdzeniu niektórych jej założeń, oraz krytykę za nadmierne skupienie na negatywnych doświadczeniach dzieciństwa.

3. Teoria behawiorystyczna

Teoria behawiorystyczna to perspektywa psychologiczna, która koncentruje się na obserwowalnym zachowaniu, pomijając wnętrze umysłu. Zgodnie z tą teorią, wszystkie zachowania są wynikiem uczenia się poprzez interakcję z otoczeniem.

Główne założenia teorii behawiorystycznej to:

 1. Zachowanie jest kształtowane przez środowisko.
 2. Uczenie się odbywa się poprzez warunkowanie klasyczne i operantne.
 3. Skupienie na obserwowalnych i mierzalnych zachowaniach.

Przykładowo, jeśli dziecko otrzymuje nagrodę za dobrą ocenę w szkole (pozytywne wzmacnianie), prawdopodobieństwo, że będzie się starać o kolejne dobre oceny, wzrasta.

Teoria behawiorystyczna ma swoje zalety, takie jak skupienie na mierzalnych i obserwowalnych zachowaniach, co umożliwia empiryczne badanie. Wady to pomijanie roli myślenia, emocji i motywacji, co może prowadzić do uproszczenia złożoności ludzkiego zachowania.

4. Humanistyczna teoria osobowości

Humanistyczna teoria osobowości to perspektywa psychologiczna, która podkreśla istotę samorealizacji, osobistego wzrostu i samoświadomości. W przeciwieństwie do innych teorii, takich jak psychodynamiczna czy behawiorystyczna, koncepcja humanistyczna koncentruje się na doświadczeniu jednostki, a nie na mechanizmach podświadomości czy zewnętrznych bodźcach.

Główne założenia humanistycznej teorii osobowości to:

 1. Osobowość jest kształtowana przez indywidualne doświadczenia.
 2. Ludzie dążą do samorealizacji i samorozwoju.
 3. Osobowość jest dynamiczna i może się zmieniać.

Rozważmy przykład: osoba, która w młodości przeżyła traumatyczne wydarzenie, może rozwijać się inaczej niż jej rówieśnicy. Jednak humanistyczna teoria osobowości sugeruje, że ta osoba może również osiągnąć samorealizację i wzrost poprzez konfrontację i rozumienie swojego doświadczenia.

Teoria ta ma swoje zalety, takie jak skupienie na unikalnym doświadczeniu jednostki i potencjale do zmiany. Jednak ma także wady, takie jak brak uwzględnienia czynników biologicznych i genetycznych w kształtowaniu osobowości oraz trudności w empirycznym potwierdzeniu niektórych jej założeń.

5. Teoria cech

Teoria cech jest perspektywą psychologiczną, która podkreśla znaczenie stałych cech osobowości w kształtowaniu zachowań jednostki. Te cechy, takie jak ekstrawersja czy neurotyzm, są uważane za dość stabilne i konsekwentne w czasie.

Główne założenia teorii cech to:

 1. Osobowość jest zbiorem stabilnych cech, które kształtują zachowanie.
 2. Cechy osobowości są uwarunkowane biologicznie.
 3. Ludzie różnią się między sobą pod względem tych cech.

Na przykład, osoba z wysokim poziomem ekstrawersji jest prawdopodobnie bardziej towarzyska i energiczna, a te cechy konsekwentnie wpływają na jej interakcje z innymi.

Teoria cech ma swoje zalety, takie jak prosta i bezpośrednia koncepcja osobowości, która jest łatwa do mierzenia i porównywania między jednostkami. Jednak ma też wady, takie jak pomijanie roli środowiska i doświadczeń życiowych w kształtowaniu osobowości oraz potencjalne nadmierne upraszczanie złożoności osobowości ludzkiej.

Przeczytaj również: Typy osobowości – podział i charakterystyka

6. Teoria poznawczo-społeczna

Teoria poznawczo-społeczna, zaproponowana przez Alberta Bandurę, koncentruje się na tym, jak ludzie postrzegają, interpretują i reagują na swoje otoczenie. Podkreśla ona rolę społeczeństwa i poznania w kształtowaniu osobowości.

Kluczowe założenia tej teorii to:

 1. Osobowość jest kształtowana przez wzajemne oddziaływanie między jednostką, jej zachowaniem, a środowiskiem (triada poznawczo-społeczna).
 2. Uczenie się odbywa się poprzez obserwację i naśladowanie innych.
 3. Ludzie mają zdolność do samoregulacji i samoefektywności.

Przykładowo, dziecko może nauczyć się być uprzejmym poprzez obserwację i naśladowanie uprzejmych zachowań dorosłych w swoim otoczeniu.

Teoria poznawczo-społeczna ma swoje zalety, takie jak uwzględnienie roli społeczeństwa i poznania oraz umożliwienie zrozumienia, jak ludzie uczą się poprzez obserwację. Wady to potencjalna trudność w empirycznym pomiarze niektórych jej konceptów, takich jak samoefektywność oraz skupienie na obserwowalnym zachowaniu kosztem nieświadomych procesów.

7. Teoria biologiczna

Teoria biologiczna to perspektywa psychologiczna, która podkreśla rolę genetyki i procesów biologicznych w kształtowaniu osobowości. Uznaje, że wiele aspektów naszej osobowości jest uwarunkowanych biologicznie i genetycznie.

Główne założenia teorii biologicznej to:

 1. Geny i procesy biologiczne wpływają na osobowość.
 2. Cechy osobowości są częściowo dziedziczone.
 3. Procesy neurologiczne i hormonalne wpływają na zachowanie.

Przykładowo, osoba z genetycznie determinowaną skłonnością do impulsywności może mieć trudności z kontrolą swojego zachowania, co będzie miało wpływ na jej osobowość.

Teoria biologiczna ma swoje zalety, takie jak umożliwienie badania osobowości za pomocą naukowych i empirycznych metod, takich jak genetyka behawioralna. Jednak ma też wady, takie jak pomijanie roli doświadczeń życiowych i środowiska w kształtowaniu osobowości, a także potencjalne ryzyko determinizmu biologicznego.

8. Pięcioczynnikowy model osobowości

Pięcioczynnikowy model osobowości, znany również jako „Wielka Piątka”, to popularna teoria psychologiczna, która klasyfikuje osobowość w pięć szerokich wymiarów: otwartość na doświadczenia, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyzm.

Główne założenia tego modelu to:

 1. Osobowość może być opisana za pomocą pięciu podstawowych wymiarów.
 2. Te wymiary są dość stabilne w czasie i mają podstawy biologiczne.
 3. Różnice między jednostkami można opisać na podstawie tych pięciu wymiarów.

Na przykład, osoba z wysokim poziomem ugodowości jest prawdopodobnie sympatyczna, ciepła i współczująca, a te cechy wpływają na jej interakcje z innymi.

Pięcioczynnikowy Model Osobowości ma swoje zalety, takie jak prosta i zrozumiała struktura, zdolność do opisania różnic między jednostkami i stabilność cech w czasie. Wady to potencjalne pomijanie innych istotnych aspektów osobowości oraz skupienie się na cechach, które są uważane za dość stabilne, pomijając możliwość zmiany osobowości.

9. Teoria temperamentu i charakteru

Teoria temperamentu i charakteru, stworzona przez Roberta Cloninger’a, to model osobowości, który różnicuje temperament, uważany za dziedziczny i stabilny, od charakteru, który jest kształtowany przez doświadczenia życiowe.

Kluczowe założenia tej teorii to:

 1. Temperament jest uwarunkowany biologicznie i jest dość stabilny w czasie.
 2. Charakter jest kształtowany przez doświadczenia i uczenie się.
 3. Osobowość jest kombinacją temperamentu i charakteru.

Przykładowo, osoba o silnym temperamencie unikającym ryzyka może wykształcić charakter oparty na ostrożności i planowaniu, kształtując tym samym swoją osobowość.

Teoria temperamentu i charakteru ma swoje zalety, takie jak połączenie biologicznych i środowiskowych czynników w jednym modelu osobowości oraz uwzględnienie roli doświadczeń życiowych. Wady to potencjalne trudności w mierzeniu i klasyfikowaniu temperamentu i charakteru, a także krytyka za zbytnie uproszczenie złożoności osobowości ludzkiej.

Przeczytaj również: Temperament a osobowość- jakie są różnice?

10. Teoria osobowości typologicznej

Teoria osobowości typologiczna to podejście do psychologii osobowości, które zakłada, że ludzie mogą być klasyfikowani do określonych typów osobowości, które są dość stabilne i odróżniające.

Główne założenia tej teorii to:

 1. Ludzie mogą być podzieleni na określone typy osobowości.
 2. Typy osobowości są stabilne w czasie.
 3. Różnice między typami są istotne i odróżniające.

Przykładem jest popularny test Myers-Briggs, który klasyfikuje ludzi do jednego z 16 typów osobowości na podstawie czterech dychotomii:

 • ekstrawersja/introwersja,
 • intuicja/sensing,
 • myślenie/uczucie,
 • ocenianie/percepcja.

Teoria osobowości typologicznej ma swoje zalety, takie jak łatwość zrozumienia i użycia, szczególnie w kontekście biznesowym czy osobistym rozwoju. Wady to potencjalne uproszczenie złożoności osobowości ludzkiej, pomijanie cennych informacji poprzez klasyfikację ludzi do sztywnych typów, a także brak silnego poparcia empirycznego dla niektórych typologii, takich jak test Myers-Briggs.

Jak zrozumieć i zastosować teorie osobowości?

Wiedza na temat tych czterech teorii osobowości może być niezwykle przydatna w praktyce. Poniżej kilka sposobów, jak możemy zastosować te teorie w codziennym życiu.

 • Samoświadomość i rozwój osobisty – zrozumienie tych teorii może pomóc nam lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania. Na przykład, jeśli zrozumiesz, że twoje negatywne myślenie wpływa na twoje zachowanie (teoria poznawcza), możesz podjąć świadome kroki, aby zmienić swoje myślenie i poprawić swoje samopoczucie.
 • Zrozumienie innych – teorie te mogą również pomóc nam zrozumieć, dlaczego inni ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Może to pomóc w budowaniu empatii i poprawie naszych relacji interpersonalnych.
 • Zastosowanie w pracy – wielu specjalistów, takich jak psychologowie, terapeuci, trenerzy i kierownicy HR, korzysta z tych teorii w swojej pracy. Na przykład, terapeuta może użyć teorii poznawczej, aby pomóc klientowi zmienić negatywne schematy myślenia.

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

 1. Każda z 10 wymienionych teorii, takich jak psychoanaliza, behawioryzm czy humanistyczna, wnosi unikalny wkład do naszego rozumienia osobowości. Ważne jest, aby wybrać teorię, która najlepiej pasuje do badanego zagadnienia i jest wspierana przez wiarygodne badania. Warto eksplorować różne podejścia i odkrywać ich zastosowanie w praktyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj