Wychowanie: definicja i cele wychowania

Strona głównaDzieckoWychowanie: definicja i cele wychowania

Wychowanie to kluczowy element w rozwoju jednostki oraz społeczeństwa. Odpowiednie wychowanie wpływa na kształtowanie postaw i wartości, umożliwiając jednostce funkcjonowanie w społeczeństwie, a także przyczynia się do tworzenia kultury i tradycji. W dobie globalizacji i przyspieszonego tempa życia, coraz większego znaczenia nabiera wiedza na temat procesów wychowawczych. Zrozumienie wychowania pozwala na świadome kształtowanie przyszłości jednostek i społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie definicji wychowania, omówienie jego procesu oraz celów, które stawia się przed jednostką i społeczeństwem.

Definicja wychowania

Wychowanie to proces, w którym wpływa się na jednostkę w celu kształtowania postaw i wartości, które pozwolą jej funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z jego normami i wartościami. Różni pedagodzy i naukowcy mają własne unikalne podejście do definicji wychowania, które wynika z ich przekonań, doświadczeń oraz koncepcji pedagogicznych.

 • Wincenty Okoń: podkreśla, że wychowanie jest świadomą działalnością społeczną, opartą na stosunku wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą, mającym na celu wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Proces ten dotyczy obu podmiotów, nie jest jednostronny.
 • Jana Lubomirski: według niego wychowanie skupia się na wewnętrznej wartości człowieka, gdzie pedagog dąży do zaszczepienia w wychowanku określonych wartości, zgodnych z ideałami panującymi w danym okresie cywilizacji.
 • Zygmunt Mysłakowski: definiuje wychowanie jako naturalny proces uwarunkowany mechanizmami niezależnymi od człowieka, ale ściśle związanymi z jego społeczną naturą oraz wrastaniem w nowe sfery kultury. To rozumienie wiąże się z humanistyczną koncepcją pedagogiczną, opierającą się na samoaktualizacji człowieka.
 • Wojciech Pomykało: uważa, że wychowanie to oddziaływanie różnych pedagogicznych bodźców i doświadczeń, które przynoszą względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej. Jego podejście jest bardziej sceptyczne i zwraca uwagę na różnorodne czynniki wpływające na wychowanie.
 • Kazimierz Sośnicki i Mieczysław Łobocki: definiują wychowanie jako proces skoncentrowany na rozwoju umysłowym, uczuciowym, motywacyjnym i konkretnych działaniach jednostki. Ich podejście obejmuje zarówno nauczanie, jak i wychowanie w jego węższym znaczeniu, kładąc nacisk na rozwijanie (kształtowanie) osobowości pod względem wszystkich jej cech.

Etapy wychowania

 • Wychowanie przedszkolne – etap wychowania, w którym podstawowe wartości i normy są przekazywane dziecku przez najbliższe otoczenie, głównie przez rodziców i nauczycieli przedszkola.
 • Wychowanie szkolne – kolejny etap w procesie wychowania, w którym nauka oraz kształtowanie postaw odbywa się w instytucji oświatowej, a nauczyciele odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy i umiejętności, a także w kształtowaniu wartości i norm społecznych.
 • Wychowanie pozaszkolne – etap, w którym jednostka zdobywa dodatkowe kompetencje i umiejętności poza formalnym systemem oświaty, takie jak uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, organizacjach młodzieżowych czy wolontariacie.

Rola środowiska w wychowaniu

 • Rodzina – odgrywa kluczową rolę w procesie wychowania, gdyż to w niej kształtowane są podstawowe wartości, normy oraz wzorce zachowań. Rodzice mają bezpośredni wpływ na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dziecka.
 • Szkoła i nauczyciele – kolejnym ważnym środowiskiem w wychowaniu jest szkoła. W niej uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie, uczą się współpracy, komunikacji i krytycznego myślenia.
 • Grupa rówieśnicza i społeczność lokalna – to właśnie wśród rówieśników jednostka uczy się funkcjonowania w grupie, a społeczność lokalna wpływa na kształtowanie poczucia przynależności i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Metody i formy oddziaływania wychowawczego

 • Metody bezpośrednie i pośrednie – w procesie wychowania stosuje się metody bezpośrednie (np. wykłady, rozmowy) oraz pośrednie (np. obserwacja, doświadczenie), które mają na celu osiągnięcie określonych celów wychowawczych.
 • Metody werbalne i niewerbalne – w procesie wychowania wykorzystuje się również metody werbalne (słowne) i niewerbalne (gesty, mimika, postawa), które wpływają na sposób przekazywania i odbierania informacji.
 • Przykład i wzorce do naśladowania – ważne jest również dostarczenie odpowiednich wzorców do naśladowania oraz prezentowanie pozytywnych przykładów zachowań, które mają wpływ na kształtowanie postaw i wartości.

Cele wychowania

Cele wychowania odgrywają istotną rolę w życiu jednostki oraz społeczeństwa, gdyż wpływają na kształtowanie wartości, postaw i umiejętności, które przekładają się na jakość życia jednostek oraz relacji międzyludzkich. Dzięki osiągnięciu celów wychowania jednostka jest przygotowana do pełnienia różnych ról społecznych oraz radzenia sobie z wyzwaniami życia zawodowego i społecznego.

 • Rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny jednostki.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych.
 • Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności.
 • Uczenie współpracy i komunikacji.
 • Kształtowanie zdolności krytycznego myślenia.
 • Przygotowanie do życia zawodowego i społecznego.
 • Wspieranie rozwoju kultury i tradycji.
 • Budowanie społeczeństwa opartego na wartościach.

Rodzaje wychowania

Wychowanie człowieka może przybierać różne formy. Wyróżnić można między innymi wychowanie:

 • domowe,
 • autorytarne,
 • demokratyczne,
 • permisywne,
 • humanistyczne,
 • religijne,
 • patriotyczne,
 • ekologiczne,
 • zdrowotne,
 • obywatelskie,
 • estetyczne,
 • seksualne,
 • medialne.

Przeczytaj również: Szkoła demokratyczna: na czym polega?

Podsumowanie

Wychowanie to złożony i wieloaspektowy proces, którego celem jest kształtowanie jednostek zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz rozwijanie ich potencjału. W procesie tym biorą udział różne podmioty, takie jak rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza czy społeczność lokalna, które wykorzystują różnorodne metody i formy oddziaływania wychowawczego.

Cele wychowania są różnorodne, obejmując zarówno cele ogólne, takie jak rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny jednostki, jak i cele szczegółowe, takie jak rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności czy krytycznego myślenia. Realizacja tych celów przyczynia się do kształtowania przyszłości jednostek oraz społeczeństwa opartego na wartościach, w którym możliwe jest osiągnięcie dobrobytu i harmonii.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj