Czym jest osobowość?

Niewątpliwie, „osobowość” to słowo, które wielokrotnie przewija się w naszych codziennych rozmowach. Określamy nią to, jak ktoś reaguje na różne sytuacje, jak podejmuje decyzje, a nawet jak wyraża swoje emocje. Ale co naprawdę oznacza „osobowość” i jak wpływa na nasze życie? W artykule postaramy się przeniknąć w samo sedno tego zagadnienia.

Czym jest osobowość? Definicja

Osobowość to zbiór charakterystycznych wzorców myśli, uczuć i zachowań, które odróżniają nas od innych i kształtują nasze życie. Osobowość jest wynikiem interakcji między naszymi genami a środowiskiem, w którym się rozwijamy, i może ewoluować wraz z nami w miarę jak dojrzewamy i zdobywamy nowe doświadczenia.

Elementy osobowości

Rozważając koncepcję osobowości, istotne jest zrozumienie różnych elementów, które ją tworzą. Chociaż te elementy mogą różnić się w zależności od teorii, większość psychologów zgadza się, że osobowość składa się z następujących składowych:

 • Cechy – są podstawowymi jednostkami osobowości. Są to stałe wzorce zachowań, myśli i emocji, które różnią nas od innych. Cechy, takie jak ekstrawersja, ugodowość czy neurotyczność, mogą pomóc przewidzieć nasze zachowanie w różnych sytuacjach.
 • Motywacje i cele – są kluczowym elementem naszej osobowości. To, co nas motywuje i jakie cele sobie stawiamy, ma duży wpływ na nasze działania. Na przykład, osoba z silną motywacją osiągnięć będzie prawdopodobnie dążyć do sukcesu i wyznaczać ambitne cele.
 • Wartości i przekonania – określają, co uważamy za ważne i jak postrzegamy świat. Na przykład, osoba, która ceni sobie sprawiedliwość, prawdopodobnie będzie dążyć do tego, aby traktować innych w sposób sprawiedliwy i równy.
 • Umiejętności i zdolności – zarówno te wrodzone, jak i nabyte, również wpływają na naszą osobowość. Na przykład, osoba z naturalnym talentem do muzyki prawdopodobnie będzie miała inną osobowość niż osoba, która ma talent do matematyki.
 • Emocje i uczucia – są kluczowym elementem naszej osobowości. To, jak często i jak intensywnie doświadczamy różnych emocji, takich jak radość, smutek, gniew czy strach, może wiele powiedzieć o naszej osobowości.

Jak kształtuje się osobowość?

Osobowość nie jest cechą, którą nabywamy nagle. Jest ona wynikiem interakcji między naszymi genami a środowiskiem, w którym dorastamy i żyjemy.

Naukowcy dowiedli, że nasza genetyka ma wpływ na naszą osobowość. Wielu z nich zgadza się, że około 50% różnic w naszej osobowości można przypisać genetyce. Geny mogą wpływać na naszą skłonność do określonych zachowań i emocji, takich jak lęk czy agresja.

Drugą połowę naszej osobowości kształtuje środowisko, w którym dorastamy i żyjemy. To obejmuje wszystko, od naszego domu, szkoły, doświadczeń życiowych, aż po kulturę i społeczeństwo, w którym żyjemy. Na przykład, dzieci, które dorastają w rodzinach, w których panuje dużo konfliktów, mogą wykształcić różne strategie radzenia sobie z trudnościami, które będą miały wpływ na ich osobowość w dorosłym życiu.

Teorie osobowości

Rozumienie osobowości wymaga przyjrzenia się różnym teoriom, które starają się ją wyjaśnić.

Teoria cech

Teoria cech osobowości zakłada, że osobowość składa się z zestawu cech, które są stabilne w czasie i różnią nas od innych. Najpopularniejszym modelem w tej teorii jest model Wielkiej Piątki, który identyfikuje pięć kluczowych cech: otwartość na doświadczenia, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność.

Teoria psychoanalityczna

Zaproponowana przez Sigmunda Freuda, teoria psychoanalityczna zakłada, że osobowość jest kształtowana przez nieświadome siły i konflikty. Według tej teorii, osobowość składa się z trzech elementów: id (nasze podstawowe instynkty), ego (nasze świadome ja) i superego (nasze wewnętrzne zasady i normy).

Teoria humanistyczna

Teoria humanistyczna, reprezentowana przez takich myślicieli jak Abraham Maslow czy Carl Rogers, skupia się na wolnej woli i osobistym wzroście. Według tej teorii, osobowość jest kształtowana przez nasze dążenie do samorealizacji.

Teoria społeczno-kognitywna

Teoria społeczno-kognitywnej osobowości, zaproponowana przez Alberta Bandurę, zakłada, że osobowość jest kształtowana przez interakcje między naszymi myślami, zachowaniami i środowiskiem. Według tej teorii, osobowość jest elastyczna i może się zmieniać w zależności od okoliczności.

Przeczytaj również: 10 teorii osobowości: założenia i przykłady

Typy osobowości według różnych podejść

Pojęcie „typów osobowości” odnosi się do idei, że istnieją pewne kategorie ludzi, którzy mają podobne cechy i tendencje. Chociaż każda osoba jest unikalna, typologie osobowości pomagają nam lepiej zrozumieć różnice między ludźmi.

 • Jung: szwajcarski psychiatra i psychoanalityk, zaproponował teorię typów psychologicznych, w której skupiał się na idei „funkcji psychicznych”. Wyróżnił cztery podstawowe funkcje – myślenie, uczucie, intuicja i odczuwanie – które mogą być skierowane na zewnątrz (ekstrawersja) lub do wewnątrz (introwersja). Według Junga, różne kombinacje tych funkcji prowadzą do 16 różnych typów osobowości.
 • Myers-Briggs Type Indicator: Test osobowości oparty na teorii Junga. Został stworzony przez Katherine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs Myers. MBTI identyfikuje 16 typów osobowości, które wynikają z kombinacji czterech par preferencji: ekstrawersja/introwersja, intuicja/obserwacja, myślenie/uczucie, osądzanie/percepcja.
 • Enneagram: System opisujący dziewięć różnych typów osobowości. Każdy typ reprezentuje różne strategie radzenia sobie z życiem i relacjami, a także różne motywacje, lęki i pragnienia. Typy są powiązane ze sobą w określonym wzorze, które reprezentuje dynamikę między nimi.
 • Hipokrates: Starożytny grecki lekarz Hipokrates jest uważany za twórcę jednej z pierwszych teorii osobowości. Zgodnie z teorią 4 temperamentów, podzielił ludzi na cztery „soki ciała” lub „humory”: melancholików (czarną żółć), flegmatyków (flegmę), choleryków (żółć) i sangwiników (krew). Każdy typ był związany z różnymi cechami osobowości. Na przykład, melancholików uważano za smutnych i refleksyjnych, flegmatyków za spokojnych i nieporuszonych, choleryków za energicznych i łatwo irytujących, a sangwiników za optymistycznych i towarzyskich.

Cechy osobowości – przykłady

Cechy osobowości są stałymi wzorcami zachowań, myśli i uczuć, które odróżniają nas od innych. Oto kilka przykładów:

 • Ekstrawersja – cecha charakterystyczna dla osób, które czerpią energię z interakcji z innymi. Ekstrawertycy są zwykle towarzyscy, rozmowni i lubią być w centrum uwagi. Na przykład, ekstrawertyk może cieszyć się na myśl o wielkim przyjęciu z wieloma gośćmi.
 • Neurotyczność – odnosi się do skłonności do doświadczania negatywnych emocji, takich jak lęk, gniew czy smutek. Osoby z wysokim poziomem neurotyczności mogą mieć trudności z radzeniem sobie ze stresem. Na przykład, osoba o wysokiej neurotyczności może reagować silnym lękiem na stresujące wydarzenie, takie jak ważna prezentacja w pracy.
 • Otwartość na doświadczenia – odnosi się do gotowości do próbowania nowych rzeczy i otwartości na nowe pomysły. Osoby o wysokim poziomie tej cechy są zwykle kreatywne, ciekawe świata i lubią eksplorować nowe koncepcje. Na przykład, osoba o wysokiej otwartości na doświadczenia może cieszyć się na myśl o podróży do nieznanej dotąd destynacji.
 • Ugodowość -cecha charakterystyczna dla osób, które są współpracujące, przyjazne i troskliwe. Osoby o wysokim poziomie ugodowości zwykle stawiają dobro innych na pierwszym miejscu. Na przykład, ugodowa osoba może zdecydować się pomóc koledze w pracy, nawet jeśli to oznacza, że będzie musiała zostać dłużej.
 • Sumienność -odnosi się do stopnia, w jakim jesteśmy zorganizowani, niezawodni i dążymy do celu. Osoby o wysokim poziomie sumienności są zwykle punktualne, odpowiedzialne i dokładne. Na przykład, sumienna osoba może zawsze planować swoje zadania z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że wszystko zostanie zrobione na czas.

Jak osobowość wpływa na nasze życie?

Osobowość ma kluczowe znaczenie w każdym aspekcie naszego życia.

Praca

Nasza osobowość może wpływać na to, jak radzimy sobie w pracy, jakie role preferujemy i jakie wybieramy ścieżki kariery.

Na przykład, osoby ekstrawertyczne mogą czuć się lepiej w zawodach, które wymagają dużo interakcji z innymi ludźmi, takie jak sprzedaż czy zarządzanie. Z kolei osoby introwertyczne mogą preferować zawody, które pozwalają na większą samodzielność i skupienie, takie jak programowanie czy pisanie.

Styl kierowaniaOpis
AutokratycznyLiderzy o tej osobowości podejmują decyzje samodzielnie, bez konsultacji z podwładnymi.
DemokratycznyLiderzy o tej osobowości konsultują decyzje z zespołem, promując otwartość i współpracę.
Laissez-faire „niech się stani”Liderzy o tej osobowości pozwalają podwładnym na samodzielne podejmowanie decyzji i kierowanie swoją pracą.

Relacje

Osobowość wpływa również na to, jak nawiązujemy i utrzymujemy relacje z innymi ludźmi.

Na przykład, osoby otwarte na doświadczenia mogą być bardziej skłonne do nawiązywania nowych znajomości i podejmowania ryzyka, podczas gdy osoby neurotyczne mogą mieć trudności z zaufaniem innym i unikać konfliktów.

Cecha osobowościWpływ na relacje
Wysoka ekstrawersjaZwykle prowadzi do łatwiejszego nawiązywania relacji, większego komfortu w interakcjach społecznych.
Wysoka ugodowośćPomaga w budowaniu harmonijnych relacji, zwykle skutkuje większą empatią i chęcią współpracy.
Wysoka neurotycznośćMoże prowadzić do konfliktów i napięć w relacjach, ze względu na skłonność do negatywnych emocji.
Wysoka sumiennośćZwykle prowadzi do stabilnych i niezawodnych relacji, ale może też skutkować nadmierną krytyką.
Wysoka otwartość na doświadczeniaMoże prowadzić do ciekawych i stymulujących relacji, ale także do napięć, jeśli inni nie dzielą tej otwartości.
Osobowość a relacje

Zdrowie

Nasza osobowość może również wpływać na nasze zdrowie. Badania pokazują, że osoby o wysokim poziomie neurotyczności są bardziej podatne na problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja czy lęk. Z kolei osoby sumienne mogą prowadzić zdrowszy tryb życia, ponieważ są bardziej zorganizowane i skłonne do planowania.

Zaburzenia osobowościOpis
Zaburzenie osobowości typu schizoidalnegoOsoby z tym zaburzeniem często wybierają samotność, mają ograniczone zakresy ekspresji emocjonalnej.
Zaburzenie osobowości typu borderlineOsoby z tym zaburzeniem doświadczają silnej niestabilności emocjonalnej, impulsywności, częstych zmian w obrazie siebie.
Zaburzenie osobowości typu narcystycznegoOsoby z tym zaburzeniem mają nadmierne poczucie własnej wartości, brak empatii i pragnienie podziwu od innych.
Osobowość a zdrowie psychiczne

Czy możemy zmienić swoją osobowość?

Osobowość jest często postrzegana jako cecha stała, ale czy naprawdę jesteśmy skazani na to, kim jesteśmy? Czy możemy zmienić swoją osobowość?

Chociaż nasza osobowość jest w dużej mierze ukształtowana przez geny i środowisko, to jednak jest w pewnym stopniu plastyczna. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zmieniać niektóre aspekty naszej osobowości. W rzeczywistości, badania pokazują, że nasza osobowość może ewoluować i dojrzewać wraz z nami, szczególnie w okresie dojrzewania i młodości.

Jeżeli chcemy zmienić pewne aspekty naszej osobowości, powinniśmy zacząć od zrozumienia siebie. Możemy to zrobić poprzez różne metody, takie jak terapia, coaching czy testy osobowości.

Kiedy już zrozumiemy, jakie aspekty naszej osobowości chcielibyśmy zmienić, możemy podjąć kroki w tym kierunku.

 1. Ustal cele – jeżeli chcesz być bardziej otwarty na nowe doświadczenia, możesz na przykład postawić sobie za cel spróbowanie jednej nowej rzeczy każdego tygodnia.
 2. Ćwicz – jeżeli chcesz stać się bardziej ekstrawertyczny, możesz ćwiczyć umiejętności społeczne, takie jak rozmowa z obcymi ludźmi czy prezentacja przed grupą.
 3. Szukaj wsparcia – jeżeli chcesz stać się mniej neurotyczny, możesz skorzystać z pomocy terapeuty czy coacha, który pomoże Ci nauczyć się lepiej radzić sobie ze stresem i lękiem.
 4. Bądź cierpliwy – zmiana osobowości to proces, który wymaga czasu. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów, ale ciesz się każdym małym postępem.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj