Typy osobowości – podział i charakterystyka

Strona głównaPsychologiaOsobowośćTypy osobowości - podział i charakterystyka

Różnorodność ludzkich charakterów i temperamentów była przedmiotem zainteresowania naukowców od czasów starożytnych, prowadząc do wielu teorii i klasyfikacji. Kluczowym pojęciem, które pomaga w zrozumieniu tej różnorodności, są typy osobowości. Niniejszy artykuł prezentuje kilka najpopularniejszych teorii typów osobowości, począwszy od modelu Hipokratesa, przez teorie Junga i kwestionariusza MBTI, aż po współczesne podejścia takie jak Wielka Piątka, teoria Keirsey i Enneagram. Przy każdym z tych podejść zbadamy ich zalety i ograniczenia, a także obecne stanowisko naukowe na ich temat.

Klasyfikacja typów osobowości

Różne teorie osobowości i modele psychologiczne kategoryzują osobowość w odmienny sposób. Poniżej znajdziesz 5 najbardziej popularnych.

 1. Cztery temperamenty – jeden z najstarszych modeli osobowości, opracowany przez Hipokratesa. Dzieli osobowości na 4 temperamenty: Sangwinik, Melancholik, Choleryk i Flegmatyk.
 2. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – model oparty na teorii osobowości Carl Gustav Junga, który identyfikuje 16 typów osobowości. Każdy typ jest opisany przez cztery litery, które reprezentują cztery kategorie: Eksktrawersja (E) – Introwersja (I), Intuicja (N) – Obserwacja (S), Myślenie (T) – Uczucie (F), Ocena (J) – Percepcja (P).
 3. Wielka Piątka – to najbardziej akceptowany i używany model w psychologii. Wskazuje na pięć kluczowych wymiarów osobowości: Otwartość na doświadczenie, Sumienność, Ekstrawersja, Ugodowość i Neurotyczność.
 4. Teoria Keirsey – oparta na MBTI, ale dzieli typy osobowości na cztery „temperamenty”: Artystyczny, Rzeczowy, Idealistyczny i Racjonalny.
 5. Enneagram – to model, który identyfikuje 9 różnych typów osobowości, które są połączone ze sobą w unikalnym wzorze.

Pamiętaj, że te modele nie są doskonałe i nie są w stanie w pełni opisać złożoności ludzkiej osobowości. Są one narzędziami, które mogą pomóc w zrozumieniu różnic między ludźmi, ale nie powinny być używane do etykietowania lub ograniczania osób.

Typy osobowości według Hipokratesa

Teoria czterech temperamentów opracowana przez starożytnego greckiego lekarza Hipokratesa, jest jednym z najwcześniejszych modeli klasyfikacji osobowości. Zasugerował on, że osobowość człowieka jest determinowana przez dominację jednego z czterech „płynów ciała” (humorów): krwi, czarnej żółci, żółtej żółci i śluzu. Każdy z tych humorów był powiązany z określonym temperamentem:

 1. Sangwinik – kojarzony z krwią. Sangwinicy są zwykle optymistyczni, towarzyscy, pełni energii i cieszą się życiem. Są również impulsywni i mogą mieć trudności z koncentracją.
 2. Melancholik – powiązany z czarną żółcią. Melancholicy są analityczni, szczegółowi, głęboko myślący i poważni. Mają skłonność do depresji, często są samotnicy i mogą być nadmiernie krytyczni.
 3. Choleryk – kojarzony z żółtą żółcią. Cholerycy są energiczni, ambitni, dominujący i niezależni. Mogą być niecierpliwi, agresywni i mają skłonności do złości.
 4. Flegmatyk – powiązany ze śluzem. Flegmatycy są spokojni, rzetelni, dobrze zorganizowani i cierpliwi. Czasami mogą być zbyt wolni, bierni i brakować im entuzjazmu.

Zalety i ograniczenia

Zalety: Teorii Hipokratesa jest jej prostota i zrozumiała. Można ją łatwo zastosować do zrozumienia różnych typów ludzkiego zachowania.

Ograniczenia: Z drugiej strony, główną wadą tej teorii jest jej brak precyzyjności i naukowej precyzji. Hipokrates stworzył swój model na podstawie subiektywnych obserwacji, a nie na podstawie naukowego badania.

Stanowisko naukowe

Chociaż teoria Hipokratesa była innowacyjna w swoim czasie, jest dzisiaj uznawana za przestarzałą. Współczesna psychologia nie popiera teorii czterech humorów jako naukowej teorii osobowości.

Współczesne teorie osobowości, takie jak teoria „Wielkiej Piątki”, opierają się na solidnej metodologii badawczej i szeroko zakrojonych badaniach empirycznych. Niemniej jednak, teoria Hipokratesa miała duży wpływ na późniejsze myślenie o osobowości i jest ważnym elementem historii psychologii.

Typy osobowości według Junga i kwestionariusza MBTI

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) to narzędzie oparte na teorii psychologicznej Carla Junga, które identyfikuje 16 typów osobowości. Każdy typ jest określony przez cztery litery, które reprezentują cztery kategorie:

 1. Eksktrawersja (E) – Introwersja (I): Określa, skąd jednostka czerpie swoją energię – z zewnętrznego świata (E) czy z własnego wnętrza (I).
 2. Intuicja (N) – Obserwacja (S): Wskazuje, jak jednostka przetwarza informacje – czy bardziej polega na intuicji i pomysłach (N) czy na konkretnych faktach i detalach (S).
 3. Myślenie (T) – Uczucie (F): Dotyczy procesu podejmowania decyzji – czy osoba kieruje się bardziej logiką (T) czy emocjami (F).
 4. Ocena (J) – Percepcja (P): Określa, w jaki sposób jednostka porządkuje swoje życie – czy w sposób strukturyzowany i zorganizowany (J) czy w sposób spontaniczny i elastyczny (P).
Osobowość MBTIOpis
INTJ„Architekt” – Kreatywny, strategiczny myśliciel o głębokim wnętrzu. Jest skoncentrowany na celach, samodzielny i potrafi spojrzeć na dużej skali.
INTP„Logik” – Analityczny i logiczny umysł, który uwielbia zgłębiać złożone problemy. Ma niezależne myślenie i pasję do odkrywania nowych teorii.
ENTJ„Dowódca” – Odważny lider z silnym zmysłem strategicznym. Ma umiejętność mobilizowania innych do działania i osiągania wyznaczonych celów.
ENTP„Dyskutant” – Oryginalny i błyskotliwy umysł, który uwielbia debatować i wyzwać status quo. Przełamuje bariery, aby znaleźć nowe i innowacyjne rozwiązania.
INFJ„Rzecznik” – Wrażliwy idealista, który ma niezwykłą intuicję i empatię. Jest oddany pomaganiu innym i realizowaniu swojej wizji.
INFP„Pośrednik – Harmonijny i kreatywny duch, który pragnie odkrywać swoje prawdziwe ja. Ma silne wartości i jest zaangażowany w sprawy humanitarne.
ENFJ„Protagonista” – Ciepły i charyzmatyczny lider, który motywuje innych do osiągania sukcesów. Dąży do zmiany świata i wspierania innych ludzi.
ENFP„Działacz” – Energiczna i entuzjastyczna dusza, która rozprzestrzenia radość i inspiruje innych. Poszukuje nowych doświadczeń i możliwości.
ISTJ„Logistyk” – Praktyczny i odpowiedzialny obrońca porządku. Ma zdolności organizacyjne i konsekwentnie dąży do osiągnięcia ustalonych celów.
ISFJ„Obrońca” – Ciepły i troskliwy opiekun, który angażuje się w pomoc innym. Lojalność i odpowiedzialność są dla niego niezwykle ważne.
ESTJ„Wykonawca” – Zdecydowany i praktyczny lider, który skutecznie zarządza i podejmuje działania. Jest odpowiedzialny i lubi utrzymywać porządek.
ESFJ„Doradca” – Uczuciowy i troskliwy człowiek, który dba o harmonię i dobro innych. Przyjazny i zaangażowany
Typy osobowości według MBTI

Zalety i ograniczenia

Zalety: MBTI jest prosty w zrozumieniu i łatwy w użyciu. Może pomóc jednostkom lepiej zrozumieć siebie i swoje preferencje, a także zrozumieć i docenić różnice między ludźmi.

Ograniczenia: Krytycy MBTI zwracają uwagę, że model jest zbyt uproszczony, ponieważ próbuje wpisać złożone osobowości ludzi w sztywne kategorie. Ponadto, MBTI zakłada, że każda cecha jest binarna (np. jesteś albo introwertykiem, albo ekstrawertykiem), podczas gdy wiele badań wskazuje, że większość cech osobowości jest rozłożona.

Stanowisko naukowe

Choć MBTI jest szeroko stosowany w biznesie, edukacji i coachingu kariery, spotyka się z mieszaniem odbiorem w świecie nauki. Wielu psychologów krytykuje go za brak solidnych podstaw empirycznych i niezgodność z aktualnym stanem badań nad osobowością.

Wiele badań sugeruje, że model „Wielkiej Piątki” jest bardziej dokładnym i wiarygodnym sposobem opisu osobowości. Niemniej jednak, MBTI jest nadal powszechnie używany i doceniany za swoją zdolność do ilustracji różnic między ludźmi.

Typy osobowości według Wielkiej Piątki

Wielka Piątka (lub Model Pięcioczynnikowy, ang. Big Five) to powszechnie akceptowany model osobowości, który opisuje pięć podstawowych wymiarów osobowości. Te wymiary to:

 1. Otwartość na doświadczenia (ang. Openness): Wskaźnik, jak bardzo dana osoba jest otwarta na nowe idee, kreatywność, przygodę i niekonwencjonalne myślenie.
 2. Sumienność (ang. Conscientiousness): Stopień, w jakim jednostka jest zorganizowana, odpowiedzialna, pilna i konsekwentna.
 3. Ekstrawersja (ang. Extraversion): Miara, jak bardzo dana osoba jest towarzyska, energiczna, asertywna i skoncentrowana na zewnętrznym świecie.
 4. Ugodowość (ang. Agreeableness): Wskaźnik, jak bardzo jednostka jest współpracująca, życzliwa, empatyczna i dbająca o innych.
 5. Neurotyczność (ang. Neuroticism): Stopień, w jakim osoba jest podatna na stres, zmiany nastroju, lęk i inne negatywne emocje.

Zalety i ograniczenia

Zalety: Model Wielkiej Piątki opiera się na solidnych badaniach naukowych, zebranych z wielu prób ludzi na całym świecie. Wiele badań potwierdziło, że te pięć wymiarów można wykorzystać do rzetelnego i trafnego opisu różnic indywidualnych. Wielka Piątka jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, takich jak psychologia, zarządzanie, marketing i edukacja.

Ograniczenia: Jednym z ograniczeń modelu Wielkiej Piątki jest to, że może być zbyt ogólny i nie uwzględniać wszystkich subtelnych różnic między jednostkami. Niektórzy krytykują model za brak uwzględnienia wpływu kultury i kontekstu społecznego na osobowość. Inni twierdzą, że Wielka Piątka nie uwzględnia zmienności osobowości w czasie.

Stanowisko naukowe

Wielka Piątka jest powszechnie uważana za solidny, wiarygodny i naukowo uzasadniony model osobowości. Jest szeroko akceptowany w dziedzinie psychologii i stosowany w badaniach oraz praktyce.

Model Pięcioczynnikowy jest często stosowany jako punkt odniesienia dla innych teorii osobowości i służy jako podstawa dla wielu testów osobowości używanych w różnych dziedzinach.

Typy osobowości według Keirsey

David Keirsey, psycholog i profesor, stworzył system kategoryzacji osobowości, który podzielił 16 typów osobowości (znanych z MBTI) na cztery główne kategorie, nazywane „temperamentami”. Każdy temperament ma unikalne cechy i preferencje, które wpływają na zachowanie jednostki. Te cztery temperamenty to:

 1. Artystyczny (SP): Osoby należące do tego temperamentu są praktyczne, optymistyczne, zorientowane na działanie i skoncentrowane na teraźniejszości. Cenią wolność, spontaniczność i przyjemności.
 2. Rzeczowy (SJ): Osoby tego typu są rzetelne, zorganizowane, lojalne i skoncentrowane na konkretach. Cenią bezpieczeństwo, stabilność i tradycję.
 3. Idealistyczny (NF): Osoby o tym temperamencie są empatyczne, entuzjastyczne, wartościujące i skoncentrowane na ludziach. Szukają znaczenia i głębszego celu w życiu.
 4. Racjonalny (NT): Osoby należące do tego temperamentu są analityczne, skoncentrowane na problemach, strategiczne i niezależne. Cenią wiedzę, kompetencję i innowacyjność.

Zalety i ograniczenia teorii Keirsey

Zalety: Model Keirsey jest prosty w zrozumieniu i praktyczny. Może być szczególnie pomocny w edukacji i na miejscu pracy, pomagając ludziom lepiej zrozumieć siebie i innych.

Ograniczenia: Podobnie jak MBTI, model Keirsey jest krytykowany za zbytnie upraszczanie i sztywność kategorii. Niektórzy krytykują również brak dowodów empirycznych na poparcie modelu, choć Keirsey twierdził, że jego teoria jest oparta na obserwacji klinicznej.

Stanowisko naukowe

Podobnie jak MBTI, model Keirsey nie jest powszechnie akceptowany w świecie naukowym. Jego model nie jest tak często używany w badaniach naukowych, jak „Wielka Piątka” lub inne modele oparte na dowodach empirycznych. Jednakże, model Keirsey jest szeroko stosowany w praktyce, zwłaszcza w kontekście zawodowym, edukacyjnym i coachingowym.

Typy osobowości według Enneagramu

Enneagram to model osobowości, który dzieli ludzi na dziewięć różnych typów. Każdy typ reprezentuje unikalny zestaw cech, motywacji, pragnień i lęków. Poniżej znajduje się krótki opis każdego z tych dziewięciu typów:

 1. Perfekcjonista: Dąży do doskonałości, skrupulatny, odpowiedzialny, ma skłonność do krytykowania siebie i innych.
 2. Pomocnik: Hojny, empatyczny, skupiony na innych, ma tendencję do zapominania o własnych potrzebach.
 3. Osiągacz: Skupiony na celach, praktyczny, zdolny do adaptacji, może stać się nadmiernie skupiony na wyglądzie.
 4. Indywidualista: Wyjątkowy, emocjonalny, zanurzony w swoich uczuciach, może stać się zbyt skoncentrowany na swoich brakach.
 5. Badacz: Intelektualny, analityczny, niezależny, może mieć problemy z uczuciami i bliskością.
 6. Lojalista: Lojalny, odpowiedzialny, nieufny, może mieć tendencję do niepokoju.
 7. Entuzjasta: Energiczny, optymistyczny, wielozadaniowy, może unikać negatywnych emocji.
 8. Wyzwoliciel: Silny, pewny siebie, ochronny, może być dominujący.
 9. Pokojowiec: Pokojowy, przyjazny, zadowolony, może unikać konfliktów i zmian.

Zalety i ograniczenia Enneagramu

Zalety: Enneagram jest popularny ze względu na swoją złożoność i głębię. Model nie tylko identyfikuje dziewięć głównych typów, ale także opisuje, jak te typy zachowują się pod wpływem stresu lub wzrostu, jak są ze sobą powiązane i jak mogą się rozwijać. Enneagram może pomóc ludziom zrozumieć swoje motywacje, lęki i pragnienia na głębszym poziomie.

Ograniczenia: Krytycy Enneagramu twierdzą, że model ma ograniczone poparcie naukowe i jest trudny do weryfikacji za pomocą badań. Enneagram jest złożony i może być trudny do zrozumienia bez pomocy specjalisty.

Stanowisko naukowe

Enneagram nie jest powszechnie akceptowany w świecie naukowym, jak Wielka Piątka. Niektóre badania sugerują, że Enneagram może przyosić pewne korzyści, takie jak poprawa samoświadomości i zrozumienia innych. Jednakże, brakuje badań na dużą skalę, które potwierdziłyby te wyniki. Część naukowców krytykuje Enneagram za jego mistyczne korzenie i brak empirycznej podstawy.

Mimo braku powszechnej akceptacji w środowisku naukowym, Enneagram jest często wykorzystywany w kontekście rozwoju osobistego, duchowego i zawodowego. Pomaga wielu osobom zrozumieć siebie i innych na głębszym poziomie, jednak ważne jest, aby podchodzić do niego z umiarkowaniem i krytycznym podejściem.

Jak poznać swój typ osobowości?

Poznanie swojego typu osobowości to proces samopoznania, który może zająć trochę czasu i wymagać refleksji nad własnymi myślami, uczuciami i zachowaniami. Poniżej znajduje się kilka kroków, które mogą pomóc Ci w tym procesie:

 • Samoobserwacja: Pierwszym krokiem w poznaniu swojego typu osobowości jest obserwacja własnego zachowania, myśli i uczuć. Zastanów się, jak reagujesz na różne sytuacje, jakie są twoje preferencje i zainteresowania, jakie są twoje mocne strony i obszary, które wymagają poprawy.
 • Wypełnienie kwestionariusza osobowości: Istnieje wiele różnych kwestionariuszy osobowości, które mogą pomóc Ci określić swój typ osobowości. Testy takie jak MBTI, Wielka Piątka, Enneagram lub Keirsey mogą dostarczyć cennych informacji o twoim typie osobowości. Pamiętaj jednak, że te testy są tylko narzędziami i nie powinny być traktowane jako ostateczne lub niezmiennne prawdy o twojej osobowości.
 • Konsultacja z ekspertem: Jeśli masz trudności z określeniem swojego typu osobowości, może być pomocne skonsultowanie się z psychologiem lub doradcą zawodowym. Mogą oni pomóc Ci zinterpretować wyniki testów osobowości i dostarczyć dodatkowego wglądu w twoją osobowość.
 • Edukacja i badanie: Czytaj o różnych typach osobowości i teoriach osobowości. Im więcej wiesz, tym łatwiej będzie Ci zrozumieć, które typy osobowości najbardziej do Ciebie pasują.
 • Refleksja i samoświadomość: Poznanie swojego typu osobowości to proces, który wymaga refleksji i samoświadomości. Poświęć czas na zastanowienie się nad tym, co dowiedziałeś się o sobie dzięki testom osobowości i badaniom. Zastanów się, jak te informacje wpływają na twoje życie i jak możesz je wykorzystać do poprawy swojego dobrostanu i satysfakcji z życia.

Pamiętaj, że typy osobowości są tylko ramami interpretacyjnymi, a nie sztywnymi etykietami. Każda osoba jest unikalna i może nie pasować idealnie do żadnego określonego typu. Ważne jest, aby podejść do procesu poznawania swojego typu osobowości z otwartym umysłem i gotowością do odkrywania siebie.

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

 1. Nie ma jednego „najskuteczniejszego” podziału typów osobowości. Każdy z istniejących systemów, takich jak MBTI czy Big Five, ma swoje zalety i ograniczenia. Ważne jest, aby wybrać taki, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i pomaga w samorozwoju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj