Cele kształcenia – rodzaje, podział, znaczenie

Strona głównaKształcenieCele kształcenia - rodzaje, podział, znaczenie

Kształcenie jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, wpływając na rozwój jednostki i społeczeństwa jako całości. Proces ten ma różne cele, które są kierunkowskazami dla instytucji edukacyjnych, nauczycieli i uczniów. W niniejszym opracowaniu omówimy cele kształcenia, ich rodzaje, podział oraz znaczenie.

Ogólny zarys celów kształcenia

Kształcenie jako proces ma za zadanie przekazywanie wiedzy, umiejętności i wartości, które mają wpływ na rozwój jednostki. Cele kształcenia można podzielić na różne kategorie, takie jak cele ogólne, szczegółowe, długofalowe czy krótkoterminowe. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że każdy cel edukacyjny powinien być oparty na wartościach, które sprzyjają rozwojowi jednostki oraz społeczeństwa.

Rodzaje celów kształcenia

Proces kształcenia wpływa na życie ucznia, jego funkcjonowanie w społeczeństwie oraz dalszą ścieżkę kariery zawodowej. W związku z tym, istotne jest określenie celów kształcenia, które pozwalają na efektywną organizację procesu edukacyjnego oraz kształtowanie kompetencji niezbędnych dla życia we współczesnym świecie.

1. Cele ogólne

Są to cele, które mają zastosowanie dla wszystkich uczniów niezależnie od ich wieku, płci, czy pochodzenia. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju osobistego ucznia, jak również jego funkcjonowania w społeczeństwie. Przykłady celów ogólnych to:

 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za własne uczenie się,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy z innymi,
 • kształtowanie szacunku dla innych kultur i tradycji.

2. Cele szczegółowe

Mają zastosowanie dla konkretnego etapu edukacyjnego, np. dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły średniej. Cele szczegółowe są związane z konkretnymi treściami nauczania oraz umiejętnościami, które mają być przyswojone przez uczniów na danym etapie. Przykłady celów szczegółowych to:

3. Cele długofalowe

Cele, które mają zastosowanie dla całego procesu kształcenia, od wczesnego dzieciństwa aż do dorosłości. Cele długofalowe mają na celu przede wszystkim kształtowanie postaw, które mają wpływ na życie jednostki, jak również jej funkcjonowanie w społeczeństwie. Przykłady celów długofalowych to:

 • rozwijanie postawy krytycznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i konfliktami,
 • rozwijanie postawy twórczej oraz innowacyjnej,
 • kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej.

4. Cele krótkoterminowe

Mają zastosowanie dla konkretnego okresu czasu, np. dla jednego semestru czy roku szkolnego. Cele krótkoterminowe są związane z osiągnięciami uczniów w określonym czasie, takimi jak zdobycie określonej wiedzy czy umiejętności. Przykłady celów krótkoterminowych to:

 • opanowanie podstaw języka obcego na poziomie A1,
 • zdobycie wiedzy na temat procesów geologicznych Ziemi,
 • rozwijanie umiejętności pisania prac pisemnych,
 • uczestnictwo w projekcie społecznościowym.

Podział celów kształcenia

Cele kształcenia można również podzielić na różne kategorie w zależności od ich charakteru oraz zakresu. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie ich znaczenia oraz wpływu na proces edukacji. Poniżej przedstawiamy propozycje podziału celów kształcenia:

1. Cele poznawcze

Związane z przyswajaniem wiedzy, rozwijaniem umiejętności myślenia, analizowania i rozumienia informacji. Przykłady celów poznawczych to:

 • zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych,
 • opanowanie podstaw języka obcego,
 • zrozumienie zasad działania gospodarki.

2. Cele emocjonalne

Cele związane z rozwojem uczuciowym, kształtowaniem postaw oraz wartości. Przykłady celów emocjonalnych to:

 • rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie motywacji do nauki i osiągania sukcesów,
 • kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych.

3. Cele społeczne

Są to cele związane z funkcjonowaniem ucznia w społeczeństwie, rozwijaniem umiejętności komunikacji i współpracy. Przykłady celów społecznych to:

 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymania relacji z innymi,
 • rozwijanie postaw obywatelskich i zaangażowania społecznego,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

4. Cele psychomotoryczne

Związane z rozwojem sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej oraz umiejętności manualnych. Przykłady celów psychomotorycznych to:

 • rozwijanie sprawności fizycznej i wytrzymałości,
 • doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną,
 • kształtowanie zdolności manualnych, np. w sztuce czy rzemiośle,
 • rozwijanie umiejętności tanecznych.

Znaczenie celów kształcenia

Cele kształcenia odgrywają kluczową rolę w procesie edukacji, gdyż określają, co ma być osiągnięte przez uczniów oraz nauczycieli. Ich znaczenie jest wielorakie:

 • Motywacja – cele kształcenia stanowią źródło motywacji dla uczniów, gdyż określają, co ma być osiągnięte oraz jakie są stawiane oczekiwania wobec nich. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej zrozumieć, dlaczego uczą się danego przedmiotu czy uczestniczą w określonych zajęciach.
 • Organizacja procesu nauczania – cele kształcenia pozwalają nauczycielom planować i organizować proces nauczania, wybierając odpowiednie metody i środki kształcenia. Dzięki nim nauczyciele mogą także oceniać postępy uczniów oraz dostosowywać swoje działania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Kontrola i ewaluacja – cele kształcenia umożliwiają ocenę efektywności procesu edukacji, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i systemowym. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie postępów uczniów oraz ocena, czy osiągają one zakładane cele edukacyjne.
 • Rozwój jednostki i społeczeństwa – cele kształcenia wpływają na rozwój jednostki, definiując jej wiedzę, umiejętności, postawy oraz wartości. Dzięki temu jednostka może lepiej funkcjonować w społeczeństwie, przyczyniając się do jego rozwoju.

Podsumowanie

Właściwie sformułowane i zrealizowane cele kształcenia pozwalają na efektywną naukę oraz rozwój uczniów, sprzyjając ich funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz osiąganiu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Dlatego tak istotne jest, aby cele kształcenia były jasno określone, adekwatne do potrzeb uczniów i społeczeństwa oraz zgodne z wartościami, które sprzyjają rozwojowi jednostki i wspólnoty.

Współcześnie coraz większe znaczenie mają cele związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych, takich jak umiejętność uczenia się przez całe życie, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy komunikacja międzykulturowa. W dobie globalizacji, cyfryzacji i dynamicznych zmian na rynku pracy, te kompetencje stają się niezbędne dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

Edukacja ma także na celu kształtowanie postaw i wartości, które wpływają na życie jednostki oraz jej otoczenie. W związku z tym coraz większe znaczenie przypisuje się celom edukacyjnym związanym z edukacją obywatelską, kształtowaniem postaw proekologicznych czy promocją zdrowego stylu życia. Te cele pozwalają uczniom lepiej rozumieć świat, w którym żyją, oraz wpływać na jego kształtowanie w sposób odpowiedzialny i świadomy.

W kontekście wielokulturowości i migracji, cele edukacyjne związane z promocją tolerancji, szacunku dla różnorodności kulturowej oraz kształtowaniem umiejętności komunikacji międzykulturowej zyskują na znaczeniu. Współczesne społeczeństwa są coraz bardziej zróżnicowane, dlatego kształtowanie tych kompetencji jest kluczowe dla budowania spójności społecznej oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Na koniec warto podkreślić, że cele kształcenia nie są stałe, lecz ewoluują wraz z potrzebami społeczeństwa, zmianami kulturowymi czy postępem technologicznym. Dlatego istotne jest, aby system edukacji był elastyczny i otwarty na zmiany, co pozwoli na dostosowanie celów kształcenia do współczesnych wyzwań oraz potrzeb uczniów i społeczeństwa.

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj