Jak napisać rozprawkę? Zasady, zwroty i przykładowa rozprawka

Strona głównaHumanistykaJak napisaćJak napisać rozprawkę? Zasady, zwroty i przykładowa rozprawka

Rozprawka, będąca kluczowym elementem edukacji, wymaga od piszących umiejętności logicznego argumentowania i obrony własnych tez. W artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik, który pomoże czytelnikom zrozumieć strukturę rozprawki oraz nauczyć się formułowania przekonujących argumentów. Poznaj zasady oraz przykładową rozprawkę maturalną.

Czy właściwie jest rozprawka?

Rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej, która ma na celu przedstawienie i obronę określonej tezy lub hipotezy poprzez logiczne argumentowanie. Omówione zostaną również różnice między rozprawką a innymi formami wypowiedzi, takimi jak esej czy recenzja, podkreślając unikalną rolę rozprawki w kształtowaniu umiejętności krytycznego myślenia i argumentacji.

Jak napisać rozprawkę?

Napisanie dobrej rozprawki wymaga przestrzegania określonych zasad i etapów pracy. Poniżej przedstawiam krok po kroku, jak napisać rozprawkę, opierając się na zasadach i wskazówkach zawartych w dostępnych źródłach.

1. Analiza tematu

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza tematu rozprawki. Należy zrozumieć, co dokładnie jest od nas wymagane i jakie pytanie lub problem mamy rozważyć. Warto zwrócić uwagę na słowa kluczowe, które pomogą określić zakres pracy.

2. Formułowanie tezy lub hipotezy

Następnie należy sformułować tezę lub hipotezę. Teza to stwierdzenie, co do którego mamy pewność jego słuszności, natomiast hipoteza to stwierdzenie, co do którego nie mamy pewności i zamierzamy je udowodnić. Wstęp powinien zawierać jasno sformułowaną tezę lub hipotezę oraz krótko przedstawić problematykę pracy.

3. Budowa argumentacji

Argumentacja w rozprawce powinna być przede wszystkim rzeczowa i pogłębiona. Oznacza to, że argumenty muszą być poparte trafnymi przykładami, a całość powinna stanowić wnikliwą analizę problemu. Argumenty mogą przybierać różne formy, takie jak opisywanie faktów, posługiwanie się danymi liczbowymi, czy odwoływanie się do autorytetów.

Wyróżniamy kilka rodzajów argumentów, które mogą być wykorzystane w rozprawce:

 • Argumenty rzeczowe – opierają się na faktach, danych liczbowych, badaniach czy statystykach.
 • Argumenty z podobieństwa – polegają na osądzaniu sprawy według schematu innej, dobrze już znanej sprawy.
 • Argumenty z autorytetu – wykorzystują opinie uznanych ekspertów lub znanych osób w danej dziedzinie.

4. Kompozycja rozprawki

Ważne jest również, aby argumentacja była uporządkowana i logiczna. W rozprawce powinno się stosować odpowiednie słownictwo, które służy osiąganiu spójności wypowiedzi i porządkowaniu argumentacji. Rozprawka powinna składać się z wstępu, w którym przedstawiona jest teza, rozwinięcia z argumentami oraz zakończenia podsumowującego wnioski.

5. Używanie przykładów i cytatów

W rozprawce warto posługiwać się przykładami, które zwiększają wiarygodność argumentacji. Cytowanie źródeł i odwoływanie się do literatury czy innych dzieł kultury może również wzmocnić argumentację, szczególnie w rozprawce problemowej.

6. Korekta i redakcja

Po napisaniu rozprawki należy dokładnie ją przeczytać, sprawdzić poprawność językową, ortograficzną i stylistyczną oraz upewnić się, że argumentacja jest logiczna i spójna. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest praktyka. Im więcej rozprawek napiszesz, tym lepiej będziesz rozumieć ich strukturę i nauczyć się efektywnie argumentować.

Struktura rozprawki

Struktura rozprawki składa się z trzech podstawowych części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Wstęp

Wstęp rozprawki ma za zadanie wprowadzić czytelnika w tematykę pracy oraz przedstawić tezę lub hipotezę, która będzie bronią lub obalana w dalszej części tekstu. Teza to stwierdzenie, co do którego autor ma pewność jego słuszności, natomiast hipoteza to stwierdzenie, które wymaga sprawdzenia i nie ma pewności co do jego słuszności. Wstęp powinien być krótki i zwięzły, a jednocześnie zainteresować odbiorcę i jasno określić kierunek rozważań.

Rozwinięcie

Rozwinięcie jest najważniejszą częścią rozprawki, w której autor przedstawia argumenty popierające tezę lub hipotezę. Każdy argument powinien być logiczny, przekonujący i poparty przykładami, cytatami lub odpowiednimi wyjaśnieniami. Argumenty powinny być uporządkowane w sposób, który ułatwia ich zrozumienie i wzmacnia siłę perswazji. W rozwinięciu autor powinien także odnieść się do ewentualnych kontrargumentów, aby wykazać ich słabość lub nieadekwatność.

Zakończenie

Zakończenie rozprawki to podsumowanie przedstawionych argumentów i potwierdzenie słuszności tezy lub hipotezy. W tej części autor powinien unikać wprowadzania nowych informacji, a skupić się na syntezie wcześniej przedstawionych rozważań. Zakończenie powinno być zwięzłe i stanowić logiczne domknięcie całości pracy. Dobrze jest zakończyć rozprawkę mocnym akcentem, który utrwali stanowisko autora w pamięci czytelnika

Lista przydatnych zwrotów podczas pisania rozprawki

Wstęp

Wprowadzenie tezy lub hipotezy:

 • „Temat zakłada, że”
 • „Nawiązując do tematu”
 • „Odpowiedź nie wydaje się prosta, dlatego stawiam hipotezę”

Wyrażenie własnej opinii:

 • „Sądzę, że”
 • „Moim zdaniem”
 • „Uważam, że”

Wprowadzanie argumentów

Przykładowe zwroty służące wprowadzaniu argumentów:

 • „Na poparcie mojej tezy chciałem przywołać”
 • „Pierwszym argumentem na poparcie mojej tezy jest”
 • „Przytoczę jeszcze jeden argument”

Przykładowe zwroty oceniające, służące podkreślaniu stanowiska:

 • „Nie sposób zgodzić się z poglądem, iż”
 • „Jednak ja zajmuję w tej sprawie odmienne stanowisko”

Podsumowanie argumentów i zakończenie

Przykładowe zwroty na podsumowanie wypowiedzi:

 • „Podsumowując”
 • „Biorąc wszystko pod uwagę”
 • „Konkludując”

Przykładowa rozprawka

Poniżej znajdziesz przykładową rozprawkę na temat „Władza i jej wpływ na jednostkę„.

Wstęp

Celem moich rozważań jest analiza wpływu władzy na jednostkę. Moja teza brzmi: władza ma ogromny wpływ na jednostkę, kształtując jej moralność, zachowania i postrzeganie świata. Władza może być zarówno źródłem korupcji, jak i narzędziem do osiągnięcia wyższych celów moralnych. Przytoczone w dalszej części rozprawki argumenty mają na celu potwierdzenie tej tezy, odwołując się do literatury i filozofii.

Rozwinięcie

Na początku chciałbym przedstawić bohatera dramatu Williama Shakespeare’a, Makbeta, który jest klasycznym przykładem postaci, na którą władza wywarła destrukcyjny wpływ. Makbet, początkowo honorowy i szlachetny, pod wpływem przepowiedni i żądzy władzy, traci swoje moralne zasady, co prowadzi do jego upadku i osamotnienia. Jego historia pokazuje, jak władza może zdeformować osobowość i doprowadzić do moralnej zagłady.

Przejdę teraz do kolejnego argumentu, którym jest postać Antygony z tragedii Sofoklesa. Antygona, stawiając cześć dla rodziny i boskie prawa ponad ludzkimi dekretami władcy, ukazuje, że władza nie jest wszechmocna i że istnieją wyższe wartości, które jednostka może i powinna bronić. Jest to przykład, jak władza może być wyzwaniem dla osobistych przekonań i moralności.

Kolejny argument opiera się na w utworze „Książę” Niccolò Machiavelli, który przedstawia władzę jako narzędzie, które może być wykorzystane do osiągnięcia stabilności i porządku w państwie. Machiavelli argumentuje, że czasami konieczne jest użycie siły i podstępu, aby utrzymać władzę i zapewnić dobro państwa. To podejście pokazuje, że władza może być również postrzegana jako zaszczyt i zobowiązanie.

Warto przytoczyć również perspektywę Michela Foucaulta, który w swojej filozofii politycznej analizuje władzę jako wszechobecną i niewidzialną siłę, która przenika wszystkie aspekty życia społecznego. Foucault podkreśla, że władza nie jest skoncentrowana w rękach jednostki czy grupy, ale rozproszona i działająca poprzez dyskursy i instytucje. To ujęcie władzy pokazuje, jak głęboko może ona wpływać na jednostkę, często w sposób niezauważalny.

Powołam się także na „1984” George’a Orwella, gdzie władza totalitarna kontroluje nie tylko działania, ale i myśli obywateli. Główny bohater, Winston Smith, walczy z wewnętrznym konfliktem między podporządkowaniem się a zachowaniem własnej tożsamości. Orwell ukazuje, że władza może dążyć do całkowitej dominacji nad jednostką, eliminując wszelką wolność i indywidualność.

Zakończenie

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że władza ma zdecydowany wpływ na jednostkę. Przytoczone argumenty świadczą o tym, że władza może zarówno kształtować, jak i niszczyć moralność, wolność i tożsamość jednostki. W świetle przytoczonych przykładów literackich i filozoficznych sądzę, że udało mi się udowodnić, iż władza jest siłą, która może zarówno korumpować, jak i inspirować, a jej wpływ na jednostkę jest niezaprzeczalny i wielowymiarowy.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj